สิงคโปร์เข้าร่วมเป็นภาคี Eureka Network เครือข่ายด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นาย Gan Kim Yong รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ลงนามความตกลงว่าด้วยสิงคโปร์เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย Eureka Network ในการประชุม ‘Global Innovation Summit 2021’ ผ่านระบบทางไกล

Eureka เป็นเครือข่ายระหว่างประเทศที่ก่อตั้งเมื่อปี 2528 ปัจจุบัน ประกอบด้วยรัฐภาคีสมาชิก 48 ประเทศ (รวมสิงคโปร์) ส่วนใหญ่เป็นประเทศในยุโรป โดยมีแคนาดา อาร์เจนตินา อิสราเอล และแอฟริกาใต้ เข้าร่วมด้วย โดยสิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่ 2 ในเอเชียหลังเกาหลีใต้ที่เข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งรวมถึงด้านนวัตกรรม ปัจจุบัน ออสเตรียเป็นประธานเครือข่าย โดยมี ดร. Margarete Schrambock รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจของออสเตรียเป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมฯ และลงนามในความตกลงการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายฯ ของสิงคโปร์ด้วย

การเข้าร่วม Eureka Network ของสิงคโปร์จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจท้องถิ่นในสิงคโปร์เข้าถึงตลาด ต่างประเทศได้มากขึ้น ผ่านโครงการริเริ่มต่าง ๆ เช่น (1) Eurostar: โครงการนวัตกรรมร่วมระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนจากสมาชิก 36 ประเทศ (2) Eureka Clusters: โครงการเชิงกลยุทธ์ระยะยาวที่ริเริ่มโดยประเทศสมาชิก ในยุโรป และ 3) Eureka Network Projects Programme: โครงการที่สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกดำเนินงานเฉพาะด้านได้อย่างยืดหยุ่นภายในระยะเวลาอันสั้น ทั้งนี้ ธุรกิจภาคเอกชนในสิงคโปร์สามารถดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องร่วมกับธุรกิจภาคเอกชนและสถาบันวิจัยของประเทศสมาชิกในเครือข่ายฯ โดยขึ้นอยู่กับกฎระเบียบการให้เงินทุนของแต่ละประเทศ

นาย Gan แถลงในการประชุม Global Innovation Summit 2021 ว่า เครือข่าย Eureka จะช่วยผลักดันให้สิงคโปร์กลายเป็น “Global-Asia Node” หรือศูนย์รวมของนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลกในภูมิภาคเอเชีย โดยสิงคโปร์มุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ และจะพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ อย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวไปสู่ “พรมแดนใหม่ด้านนวัตกรรม” ทั้งนี้ ดร. Ulrich Schuh ประธานเครือข่าย Eureka กล่าวว่า สิงคโปร์ติดอันดับ 10 ประเทศผู้นำด้านนวัตกรรมโลก ซึ่งสิงคโปร์มีธุรกิจภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย ด้านนวัตกรรมจำนวนมาก

นอกจากนี้ รัฐบาลสิงคโปร์มีการสนับสนุนเงินทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสร้างโอกาสในการร่วมลงทุนของภาคเอกชน และเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งด้วย โดยหน่วยงาน Enterprise Singapore (ESG) ภายใต้กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ จะช่วยอำนวยความสะดวกและสนับสนุนเงินทุนแก่โครงการนวัตกรรมร่วมระหว่างธุรกิจภาคเอกชนในสิงคโปร์กับประเทศสมาชิกเครือข่ายฯ พร้อมสำรวจ ความร่วมมือเพิ่มเติมภายในเครือข่ายฯ

ระหว่างปี 2562 – 2563 ก่อนเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย Eureka หน่วยงาน ESG ได้ดำเนินการเปิดรับสมัคร 3 โครงการนวัตกรรมร่วมกับเครือข่ายฯ ได้แก่ 1) Eureka Globalstars-Singapore ครั้งที่ 1 2) Eureka Globalstars-Singapore ครั้งที่ 2 และ 3) Eureka Clusters Artificial Intelligence Call ซึ่งธุรกิจภาคเอกชนมากกว่า 40 แห่ง ในสิงคโปร์ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างชาติจาก 20 กว่าประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม  

เมื่อปี 2563 บริษัทสตาร์ทอัพด้านพลังงาน EverComm ของสิงคโปร์ได้เข้าร่วมโครงการ Eureka Globalstars-Singapore ครั้งที่ 2 โดยร่วมมือกับบริษัทด้านเทคโนโลยี IONATE ของสหราชอาณาจักรเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มโดยใช้ประโยชน์จาก AI ในการเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ และช่วยลดต้นทุนในการจัดการได้ถึง 40% ทั้งนี้ บริษัท EverComm เล็งเห็นโอกาสและอุปสงค์ในตลาดพลังงานของสิงคโปร์ ไต้หวัน และไทย รวมถึงสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท IONATE

ก่อนการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย Eureka ธุรกิจภาคเอกชนในสิงคโปร์ต้องดำเนินงานร่วมกับสมาชิกเครือข่ายฯ อย่างน้อย 2 ประเทศ ปัจจุบัน สิงคโปร์มีสถานะเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ ดังนั้น ธุรกิจภาคเอกชน  ในสิงคโปร์จึงสามารถดำเนินงานร่วมกับประเทศสมาชิกในรูปแบบ 1 ต่อ 1 ได้

นอกจากนี้ เครือข่าย Eureka นับเป็นการต่อยอดของเครือข่ายพันธมิตร Global Innovation Alliance (GIA) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสิงคโปร์กับประเทศพันธมิตร โดยมุ่งเน้นเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงาน ESG และคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development Board – EDB) ของสิงคโปร์ อนึ่ง ตั้งแต่ปี 2561 ไทยได้ร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรของ GIA ด้วย แต่ไม่ได้เป็นภาคีของ Eureka Network


ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย (BIC)
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง