เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อประชาชนผ่านระบบถ่ายทอดสด โดยย้ำจุดยืนของสิงคโปร์ที่จะอยู่กับโควิด-19 แบบ endemic และจะยังคงเดินหน้าเปิดประเทศต่อไป โดยตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 23.59 น. สิงคโปร์จะเปิด VTL เพิ่มเติมกับ 8 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน เนเธอร์แลนด์ และเดนมาร์ก ซึ่งทั้ง 8 ประเทศ ได้เปิดการเดินทางแก่ผู้เดินทางระยะสั้นจากสิงคโปร์ที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วโดยไม่ต้องกักตัว การขยาย VTL กับทั้ง 8 ประเทศ จึงเป็นการเติมเต็มวงจรการเดินทางโดยไม่ต้องกักตัวให้สมบูรณ์ (restore quarantine-free travel)

แหล่งที่มา: https://www.caas.gov.sg/docs/default-source/docs—cc/infographic-b.pdf

สิงคโปร์เริ่มให้สมัคร VTP ซึ่งเป็นเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการเดินทางใน VTL ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนรายงานว่า ในวันแรกที่เปิดให้สมัคร VTP กับ 8 ประเทศ มีผู้สมัครจำนวนรวม 2,409 คน เป็นผู้เดินทางระยะสั้น/นักท่องเที่ยว 1,685 คน และผู้ถือบัตรพำนักระยะยาว 724 คน ในขณะที่มีผู้ขอ VTP ไปยังบรูไน และเยอรมนี (เปิดตั้งแต่ 1 กันยายน 2564) จำนวนรวม 5,228 คน

ผู้เดินทางใน VTL จะต้องเดินทางในเที่ยวบิน VTL ของสายการบินที่กำหนดเท่านั้น ซึ่งสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SIA) มีเที่ยวบินไปยังทั้ง 8 ประเทศ ดังนั้น การเปิด VTL นอกจากจะช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ แล้วยังช่วยฟื้นฟูภาคการบิน (SIA และ SATS) ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ยังซบเซาที่สุดอยู่ด้วย โดย SIA จะเริ่มขายบัตรโดยสารเที่ยวบิน VTL แล้ว (เที่ยวบินแรกวันที่ 19 ตุลาคม 64) ซึ่งผู้เดินทางสามารถเดินทางไปยังประเทศ VTL หลายประเทศ ภายในการเดินทางครั้งเดียวกันได้

การเปิด VTL เพิ่มเติม ทำให้ปัจจุบันสิงคโปร์จัดทำ VTL แล้วกับ 11 ประเทศ แบ่งเป็นอเมริกาเหนือ 2 ประเทศ ยุโรป 7 ประเทศ และเอเชีย 2 ประเทศ (บรูไน และเกาหลีใต้) นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 23.59 น. สิงคโปร์จะยกระดับประเทศ ในกลุ่ม 3 ส่วนใหญ่ ไปอยู่ในกลุ่ม 2 (กักตัว 7 วัน ที่บ้านหรือที่ โรงแรมก็ได้) ทั้งนี้ VTL สิงคโปร์ – เกาหลีใต้ จะเริ่มต้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23.59 น. โดยเปิดให้สมัคร VTP ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.

ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 64 สำนักงานการบินพลเรือนสิงคโปร์ (CAAS) ได้ประกาศให้ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เกิดปี 2552 เป็นต้นไป) ที่ไม่ได้รับวัคซีนสามารถเดินทางช่องทาง VTL โดยไม่ต้องกักตัว เมื่อเดินทางพร้อมผู้ใหญ่ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วตามข้อกำหนดของ CAAS แต่ยังต้องตรวจ PCR 2 ครั้ง คือ 1) 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ และ 2) เมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์ ทั้งนี้ เด็กอายุไม่ครบ 3 ปีบริบูรณ์ ได้รับยกเว้นการตรวจ PCR เพื่อเปิดโอกาสให้การเดินทางกับครอบครัว


ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย (BIC)
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง