Geo Connect Asia 2021 สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการและการประชุมระดับนานาชาติด้าน Geospatial Technology

ด้วยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 นายแพทย์ วิเวียน บาลากริชนัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์ และรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบด้านข้อริเริ่มชาติอัจฉริยะของสิงคโปร์ (Smart Nation Initiative) กล่าวเปิดงาน Geo Connect Asia 2021 ซึ่งจัดโดยบริษัท Montgomery Asia ร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชนของสิงคโปร์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก Economic Development Board (EDB) ของสิงคโปร์ และสำนักงานส่งเสริมการจัดนิทรรศการและการประชุมของสิงคโปร์ (Singapore Exhibition and Convention Bureau: SECB) ผ่านระบบบันทึกเทปล่วงหน้า สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

1) ภาครัฐและภาคเอกชนควรร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศเชิงพื้นที่ (Geospatial Technology) โดยเฉพาะการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) คุณภาพสูงที่สามารถรายงานผลแบบ real-time อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่ายเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities – ซึ่งเป็นประเด็นที่สิงคโปร์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนเมื่อปี 2561 และยังคงผลักดันอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน) อีกทั้งภาครัฐควรสนับสนุนดิจิทัลภิวัตน์ของภาคเอกชน และให้ข้อมูลมหัต (Big Data) ผ่านช่องทางดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มได้

2) อุตสาหกรรม Geospatial Technology และการใช้ Spatial Data ในสิงคโปร์เติบโตขึ้นประมาณ 2 เท่า จากประมาณ 170 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เมื่อปี 2552 เป็น 500 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่นำมาใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อพัฒนาบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เช่น ข้อมูลการจราจร โดยเฉพาะในธุรกิจบริการจัดส่งอาหาร (Food-delivery Service) และการแบ่งปันรถร่วมกัน (Ride-sharing) ในเศรษฐกิจกระแสแบ่งกัน (Sharing Economy) 

3) ปัจจุบัน รัฐบาลสิงคโปร์โดย Singapore Land Authority (SLA) ได้ออกแบบเครื่องมือ/แพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการเติบโตของภาคเอกชน ได้แก่ 3.1) แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ OneMap รายงานข้อมูลเชิงพื้นที่แบบ real-time เช่น สภาพการจราจร ระบบแจ้งจำนวนช่องจอดรถที่ว่าง พื้นที่อนุญาตและพื้นที่หวงห้ามสำหรับอากาศยานไร้คนขับ (Drone Query) และที่ตั้งของศูนย์วัคซีนโควิด-19 (Vaccination Centres) เป็นต้น 3.2) เว็บไซต์ OneMap3D Beta ให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเปิดสำหรับภาคธุรกิจ/นักพัฒนาซอฟต์แวร์/บุคคลทั่วไป สามารถนำเอาข้อมูล/code/ระบบไปพัฒนาต่อได้อย่างเสรีและไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีการนำไปใช้ต่อหรือดัดแปลง ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในช่วงทดสอบการใช้งาน และ 3.3) สถาบัน GeoWorks เป็นศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมด้าน Geospatial Technology เพื่อเป็นแพลตฟอร์มสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ นักนวัตกรรม และผู้ใช้งานเข้าด้วยกัน โดย รบ.สป. จะให้การสนับสนุนในด้านที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแก่ผู้จัดทำข้อมูลที่เชื่อถือได้

4) หน่วยงานรัฐบาลสิงคโปร์หลายแห่งได้ริเริ่มพัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Spatial Data เพื่อสร้างนวัตกรรมการให้บริการประชาชน เช่น 4.1) แอปพลิเคชัน myResponder ซึ่ง Singapore Civil Defence Force (SCDF) (หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบงานด้านอัคคีภัยและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน) ได้ร่วมมือกับ GrabCar ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติแบบพกพา (Automated External Defibrillator: AED) ไว้ในรถของผู้ให้บริการ GrabCar บางส่วน โดยจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยัง GrabCar ที่อยู่ใกล้ที่สุด และต้องเป็นอาสาสมัครที่ได้รับการฝึกฝนเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดย myResponder จะช่วยค้นหาพิกัดและเลือกเส้นทางไปยังผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้รวดเร็วที่สุด 4.2) Garuda Robotics ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้ GeoWorks ได้ใช้ข้อมูลจาก OneMap3D เพื่อนำ Drone เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น และ 4.3) การใช้ Spatial Data เพื่อช่วยในการรายงานความหนาแน่นในสถานที่สาธารณะในช่วงโควิด-19 แบบ real-time เป็นต้น

5) รัฐบาลสิงคโปร์จะเร่งสร้างผู้เชี่ยวชาญด้าน Geospatial ซึ่งข้อมูลของ SLA ระบุว่า ปัจจุบันมีนักศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขาดังกล่าวในสิงคโปร์ประมาณ 2,200 คน โดยเป็นนักศึกษาที่อยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือระดับภูมิภาค รวมถึงนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี เช่น โครงการ Singapore Geospatial Challenge และโครงการ Singapore Geospatial Scholarship เป็นต้น 

ข้อมูลเพิ่มเติม

งาน Geo Connect Asia 2021 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2564 ณ Sands Expo & Convention Centre, Marina Bay Sands คืองานนิทรรศการและการประชุมระดับนานาชาติด้าน Geospatial Technology ภายใต้แนวคิด “Mapping the Data-driven Future Economy” เพื่อนำเสนอนวัตกรรมในยุคอุตสาหกรรม 4.0 อาทิ AI, Blockchain, IoT, Robotics, UAVs ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการสร้างโครงข่ายดิจิทัลและเครือข่ายเมืองอัจฉริยะ โดยเป็นครั้งแรกของการจัดงานนิทรรศการขนาดใหญ่ในรูปแบบ Hybrid Tradeshow ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดงาน อาทิ การสร้างดิจิทัลโชว์รูม (Digital Showroom) เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นเวทีส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้าน Geospatial ในภูมิภาคเอเชียซึ่งรวมถึงการจับคู่โครงการดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐกับบริษัทเอกชนที่สนใจ และการจัดทำการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างภาคเอกชนสิงคโปร์กับต่างประเทศ โดยการจัดงานฯ ในปีนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยคณะผู้จัดงานมีแผนจะจัดงาน Geo Connect Asia อีกครั้งในปี 2565


ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย (BIC)
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง