งาน Global Space and Technology Convention 2023 และการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอวกาศไทย – สิงคโปร์

สำนักงานด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอวกาศสิงคโปร์ (Office for Space Technology & Industry – OSTIn) ได้จัดงาน Global Space and Technology Convention (GSTC) 2023 เมื่อวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนาย S. Iswaran รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีด้านความสัมพันธ์ทางการค้าสิงคโปร์ กล่าวเปิดงาน โอกาสนี้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.หรือ GISTDA) และ OSTIn ได้ลงนาม MoU ว่าด้วยความร่วมมือด้านอวกาศไทย – สิงคโปร์ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นาย S. Iswaran กล่าวเปิดงาน
แหล่งที่มา: GISTDA (https://www.gistda.or.th/news_view.php?n_id=6750&lang=TH

งาน Global Space and Technology Convention 2023

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสิงคโปร์กล่าวแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 10 ปีของการจัดตั้ง OSTIn สิงคโปร์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศของสิงคโปร์ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมอวกาศมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจสิงคโปร์มากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านการเติบโตของเทคโนโลยี บริการ และธุรกิจใหม่ ๆ รวมถึงการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ภาคเอกชนในสิงคโปร์อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน มีตำแหน่งงานทั้งในเชิงปฏิบัติการและการวิจัยในสิงคโปร์รวมกว่า 2,000 ตำแหน่ง และสิงคโปร์เป็นที่ตั้งของธุรกิจในด้านนี้กว่า 60 ราย เช่น บริษัท SpeQtral ผู้ให้บริการด้าน quantum key distribution (QKD) และบริษัท Addvalue ผู้ให้บริการด้าน solutions design ทางอวกาศและการสื่อสารผ่านดาวเทียม นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสิงคโปร์ยังเน้นถึงบทบาทของอุตสาหกรรมอวกาศที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมทางทะเลและการบิน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของสิงคโปร์ โดยการนำเทคโนโลยีทางอวกาศที่ทันสมัยมาใช้ โดยสิงคโปร์จะพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมทางอวกาศต่อไป อนึ่ง สิงคโปร์ประเมินว่า อุตสาหกรรมอวกาศโลกจะขยายตัวจาก 400,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบัน เป็น 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสิงคโปร์ ให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านอวกาศ โดยยินดีที่ GISTDA ของไทยและ OSTIN ของสิงคโปร์ จัดการลงนาม MoU ว่าด้วยความร่วมมือด้านอวกาศระหว่างกัน ในส่วนของภาควิชาการมหาวิทยาลัย Nanyang-Technology University (NTU) ได้จัดทำห้องปฏิบัติการ Earth Observatory Singapore Remote Sensing (EOS-RS) ซึ่งได้ร่วมมือกับ NASA European Space Agency และ Japan Aerospace Exploration Agency สร้างแผนที่ damage proxy maps ที่มีส่วนช่วยในปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในตุรกีและซีเรียด้วย

การเข้าร่วมงาน GSTC MoU ว่าด้วยความร่วมมือด้านอวกาศไทย – สิงคโปร์

ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA ได้นำคณะเข้าร่วมงาน GSTC 2023 ณ Sheraton Towers สิงคโปร์ และร่วมออกบูธนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรมด้านอวกาศของไทยภายใต้การกำกับดูแลของ GISTDA โอกาสนี้ ผู้อำนวยการ GISTDA ร่วมเป็น panelist ในการสัมมนาหัวข้อ “การส่งเสริมการยอมรับเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้ผ่านความร่วมมือระดับภูมิภาค” (Regional Space Agencies’ Dialogue: Encouraging the Adoption of Space, Technology and Applications through Regional Partnership) โดยได้กล่าวแสดงความพร้อมของไทยในการพัฒนากิจกรรมด้านอวกาศ ทั้งนี้ เอเชีย-แปซิฟิก เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกและมีจำนวนประชากรเป็นเยาวชนจำนวนมากที่สุด การนำเทคโนโลยีระดับสูงโดยเฉพาะในด้านอวกาศมาใช้ประโยชน์จะช่วยให้ภูมิภาคเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บูธนิทรรศการกิจกรรมด้านอวกาศของไทยภายใต้การกำกับดูแลของ GISTDA
แหล่งที่มา: GISTDA (https://www.gistda.or.th/news_view.php?n_id=6750&lang=TH

ผู้อำนวยการ GISTDA กับนาย David Tan ผู้อำนวยการ OSTIn ได้ลงนาม MoU ว่าด้วยความร่วมมือด้านอวกาศไทย – สิงคโปร์ โดยมีขอบเขตความร่วมมือครอบคลุมด้าน (1) ข้อมูลและแอปพลิเคชันจากดาวเทียมสำรวจโลก (2) การส่งเสริมการศึกษาด้านอวกาศ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (3) นโยบายอวกาศ (4) การจัดการจราจรทางอวกาศ (5) โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ภาคพื้น (6) ดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศต่าง ๆ และ (7) การส่งเสริมอุตสาหกรรมอวกาศ

การลงนาม MoU ว่าด้วยความร่วมมือด้านอวกาศไทย – สิงคโปร์
แหล่งที่มา: GISTDA (https://www.gistda.or.th/news_view.php?n_id=6750&lang=TH

สองฝ่ายเห็นพ้องว่า ความร่วมมือด้านอวกาศระหว่างไทยกับสิงคโปร์ จะนำไปสู่การขยายความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีอวกาศในระดับอาเซียนต่อไป ทั้งนี้ ดาวเทียมสำรวจโลกดวงใหม่ของไทย THEOS-2 และ THEOS-2A กับดาวเทียม NeuSAR ของสิงคโปร์ เป็นตัวอย่างของความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีอวกาศให้เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม นอกจากนี้ GISTDA และ OSTIn ยังตั้งเป้าหมายร่วมกันที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจอวกาศของภูมิภาคให้ก้าวสู่ระดับสากลต่อไป ดังภาพถ่ายการเข้าร่วมงาน GSTC 2023 ของ GISTDA


ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย (BIC)
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง