สิงคโปร์เปิดทางให้นำเข้าแมลงเพื่อบริโภคได้เร็วๆ นี้

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 สำนักงานอาหารสิงคโปร์ (Singapore Food Agency : SFA) ได้ระบุในแถลงการณ์ว่า SFA อาจจะอนุญาตให้นำเข้าและขายแมลง รวมถึงผลิตภัณฑ์จากแมลงเพื่อการบริโภคในมนุษย์และอาหารสัตว์จากแมลงได้ในเร็วๆ นี้  โดยหลังจากที่ SFA ทำการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์อย่างถี่ถ้วนและสำรวจความคิดเห็นจากบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม ถึง 4 ธันวาคม 2565 เกี่ยวกับเงื่อนไขการนำเข้าและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตล่วงหน้า (Pre-Licensing) สำหรับแมลงและผลิตภัณฑ์จากแมลงแล้ว SFA อาจจะอนุญาตให้สามารถบริโภคแมลงบางชนิด1 เช่น จิ้งหรีด แมลงปีกแข็ง (Beetles) ผีเสื้อกลางคืน (Moths) และผึ้ง ได้โดยตรง หรือในรูปแบบสินค้าแปรรูปอย่างแมลงทอด หรือโปรตีนอัดแท่ง (Protein Bar) ที่ทำจากแมลง เป็นต้น ทั้งนี้ กฎระเบียบเกี่ยวกับแมลงไม่ว่าจะจากการนำเข้า เลี้ยงในประเทศ หรือผลิตภัณฑ์จากแมลงจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านความปลอดภัยของอาหารของ SFA

SFA กล่าวว่า หลายๆ ประเทศ รวมถึง สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ และไทย ได้อนุญาตให้มีการบริโภคแมลงบางชนิดได้ เช่น การบริโภคดักแด้ไหมในเกาหลีใต้ และจิ้งหรีดในไทย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (the United Nations’ Food and Agriculture Organisation : FAO)2 ได้ส่งเสริมการทำฟาร์มแมลงเพื่อการบริโภคของมนุษย์และอาหารสัตว์ อีกทั้งการทำฟาร์มแมลงยังได้รับความสนใจในเชิงพาณิชย์อีกด้วย ในขณะเดียวกัน SFA ได้รับคำถามจากอุตสาหกรรมการนำเข้าแมลงเป็นอาหารมนุษย์/อาหารสัตว์เป็นจำนวนมาก และมีบริษัทที่สนใจนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารจากแมลงหรือการทำฟาร์มแมลงสำหรับอาหารมากกว่าสิบบริษัท โดยบริษัทต่างๆ จะต้องแสดงหลักฐานว่า แมลงที่นำเข้านั้นเลี้ยงในสถานประกอบการที่ได้รับการควบคุม และอาหารสำหรับแมลงนั้นจะต้องไม่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคหรือสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัย ทั้งนี้ แมลงที่ไม่เคยมีประวัติการบริโภคของมนุษย์จะถูกจัดว่าเป็นอาหารใหม่ (Novel Food)3 และบริษัทต่างๆ จะต้องดำเนินการส่งการประเมินความปลอดภัยสำหรับการตรวจสอบจาก SFA

นาย Yuvanesh T.S. ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทผลิตผงแป้งจากจิ้งหรีด Asia Insect Farm Solutions กล่าวว่า บริษัทรอการอนุมัติการจำหน่ายสินค้าแมลงในสิงคโปร์มาสามถึงสี่ปีแล้ว การเคลื่อนไหวของ SFA ในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทเริ่มวางแผนกิจกรรมทางธุรกิจในสิงคโปร์ โดยปัจจุบันบริษัทขายให้กับลูกค้าในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร

นาย Gavriel Tan and นาย John Lee สตาร์ทอัพสิงคโปร์ผู้ผลิตโปรตีนแท่งจากจิ้งหรีด
แหล่งที่มา: Altimate Nutrition (https://altimatenutrition.com/startup-about/)

นาย Gavriel Tan ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทผู้ผลิตโปรตีนแท่งจากจิ้งหรีด Altimate Nutrition กล่าวว่า บริษัทรอมานานกว่าสองปีสำหรับการพิจารณาอนุมัติจาก SFA โดยบริษัทต้องปฏิเสธคำสั่งซื้อจำนวนมากเนื่องจากอุปสรรคด้านกฎระเบียบ ทั้งนี้ บริษัทคาดว่า การพิจารณาเปิดกรอบกำกับดูแลอาหารจากแมลงในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนในสิงคโปร์ได้ในเร็วๆ นี้

ข้อมูลเพิ่มเติม/ความคิดเห็นของ สคต.

ปัจจุบันอาหารจากแมลงมีการเติบโตและขยายตัวสูงต่อเนื่อง โดยพบว่ามีมูลค่าตลาดรวมทั่วโลกถึง 340 ล้านเหรียญสหรัฐ4 (12,995 ล้านบาท)5 ในขณะที่รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านอาหารรวมทั้งมีความพยายามมองหาแหล่งอาหารที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนและโปรตีนทางเลือกมากขึ้น ตัวอย่างเช่น กรณีที่ สิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่อนุมัติให้เนื้อสัตว์ที่เพาะเลี้ยงจากเซลล์สามารถจำหน่ายในสิงคโปร์ได้ในปี 2563 ซึ่ง แมลงก็เป็นแหล่งอาหารที่มีโปรตีนสูงเช่นกัน ทั้งนี้ การพิจารณาการอนุมัติการนำเข้าแมลงของ SFA ครั้งนี้น่าจะส่งผลให้ตลาดแมลงและอาหารจากแมลงทั้งสำหรับมนุษย์และสัตว์ในสิงคโปร์สามารถเติบโตได้เป็นอย่างมาก

ประเทศไทยมีความพร้อมอย่างมากในการส่งออกแมลง และไทยมีการส่งออกแมลงราว 500-600 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่า 2,800 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักอย่างยุโรป ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติการนำเข้าแมลง/อาหารจากแมลงของ SFA ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทย ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการฟาร์มแมลง6 อาหารจากแมลงสำหรับมนุษย์ และอาหารสัตว์จากแมลงในการขยายตลาดสินค้ากลุ่มนี้มายังสิงคโปร์ ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจตลาดสิงคโปร์ควรศึกษาวิธีการข้อกำหนดด้านกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าอาหารของสิงคโปร์7 ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต การแปรรูป เพื่อการผลิตที่ได้มาตรฐานและติดตามสถานการณ์แนวโน้มตลาดของสินค้าดังกล่าว เพื่อแสวงหาโอกาสในการขยายตลาดต่อไป


1 SFA ได้ตรวจสอบแมลงทั้งหมด 16 ชนิด

2 FAO กล่าวว่า แมลงสำหรับบริโภคมีปริมาณสารอาหารสูง และปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการทำฟาร์มปศุสัตว์

3 อาหารใหม่ (Novel Food) เป็นอาหารที่ไม่มีประวัติการบริโภคเป็นอาหารของมนุษย์มาก่อน เช่น เนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงจากเซลล์ (Cell-Cultured Meat) และโปรตีนทางเลือกต่างๆ เพื่อการบริโภคที่เกิดขึ้นใหม่

4 ข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล ณ วันที่ 5 พ.ค. 2565 https://www.thansettakij.com/business/524117

5 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ 38.22 บาท ณ วันที่ 18 ต.ค. 65

6 บริษัท Asia Insect Farm Solutions และบริษัท Altimate Nutrition ต่างใช้จิ้งหรีดวัตถุดิบจากไทย

7 กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าอาหารของสิงคโปร์ – https://www.sfa.gov.sg/food-import-export/commercial-food-imports


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง