เมื่อวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2564 Centre for Liveable Cities (CLC) สิงคโปร์ และ Urban Redevelopment Authority (URA) สิงคโปร์ ร่วมกันจัดการประชุมสุดยอดเมืองโลกประจำปี 2564 (World Cities Summit 2021 – WCS) โดยมีนาย Heng Swee Keat รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประสานงานด้านนโยบายเศรษฐกิจกล่าวสุนทรพจน์วันแรกของการประชุม

การสร้างเมืองมีความสำคัญ ประชากรโลกมากกว่าครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในเมือง และขนาดเศรษฐกิจของเมืองทั่วโลก คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 80 ของ GDP โลก ปัจจุบันด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้เกิดคำถามว่า เมืองจะยังมีความสำคัญอยู่หรือไม่ เพราะความหนาแน่นของประชากรและกิจกรรมในเมืองทำให้ประชากรเสี่ยงติดเชื้อมากขึ้น โดยผู้คนบางส่วนตัดสินใจย้ายไปอยู่ชานเมืองหรือชนบทและทำงานทางไกลแทน

รัฐบาลสิงคโปร์ยังคงเห็นความสำคัญของความเป็นเมือง และมองว่าวิกฤตการณ์โควิด-19 เป็นการสร้างโอกาสให้สิงคโปร์ได้ทบทวนโครงสร้างและการสร้างเมืองในอนาคต บทเรียนสำคัญจากสถานการณ์โควิด-19 3 ประการ คือ

  1. การพัฒนาเมืองที่มีความยืดหยุ่น (resilience) นอกเหนือจากการพัฒนาเมืองที่มีประสิทธิภาพความยืดหยุ่นก็เป็นสิ่งสำคัญ รัฐบาลต้องเตรียมพร้อมสำหรับภาวะวิกฤติ เช่น โรคระบาดโควิด-19 หรือกรณีเรือปิดกั้นคลองสุเอซ
  2. การร่วมมือระหว่างนานาประเทศเพื่อพัฒนาเมือง ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และสร้างความยั่งยืน (sustainability) โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (climate change) เพราะเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกผลิตก๊าซ CO2 รวมกันมากถึงร้อยละ 70
  3. การสร้างเมืองที่น่าอยู่ (liveable) เป็นพื้นฐานสำหรับการใช้ชีวิตของประชาชนและช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิต การเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐาน เช่น สุขาภิบาล ที่อยู่อาศัยราคาไม่แพง และการออกแบบพื้นที่ใช้สอยและพื้นที่ส่วนกลางให้มีความสมดุล เป็นการเสริมสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัย

เพื่อสร้างเมืองที่มีความยืดหยุ่น ยั่งยืน และน่าอยู่ รัฐบาลสิงคโปร์สรุปนโยบาย 3 ประการ ผ่านทางกลยุทธ์ 3 “I”s คือ Innovate, Invest และ Integrate มีรายละเอียด ดังนี้

สร้างสรรค์ (Innovate) มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการวางผังและพัฒนาเมือง เช่น ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียว ทั้งสวนสาธารณะและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติในการวางผังเมือง ถึงแม้ประเทศจะมีข้อจำกัดด้านที่ดิน เช่นการสร้าง Gardens by the Bay รัฐบาลสิงคโปร์ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้มากขึ้น โดยภายในปี 2573 ทุกครัวเรือนสามารถเดินไปยังสวนสาธารณะได้ภายใน 10 นาที หรือการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยใช้เทคโนโลยีการแยกเกลือ (desalination) ระบบวัดอัจฉริยะและระบบตรวจจับการรั่วไหลอัตโนมัติเข้า เพื่อการประหยัดน้ำ

ลงทุน Invest มุ่งเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เช่น ไฟเบอร์ บรอดแบนด์ เครือข่าย 5G โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสังคม เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน รวมถึงเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางสังคมของเมือง เช่น อาคารสีเขียวที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแหล่งพลังงานสะอาด เช่น แผงโซลาร์เซลล์และกังหันลม ทั้งนี้ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank – ADB) ประมาณการว่าช่องว่างทางการเงินของโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การขนส่ง โทรคมนาคม ในเมืองต่างๆ ทั่วเอเชียนั้นมีสูงถึง 1.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี

บูรณาการ Integrate มุ่งเน้นการเชื่อมโยง ร่วมมือ และเรียนรู้ระหว่างกัน เช่น 1) ขยายการค้าดิจิทัล เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลที่เติบโตขึ้น นานาประเทศสามารถร่วมกันรักษามาตรฐานและแบ่งปันข้อมูลที่เชื่อถือได้ 2) สนับสนุนห่วงโซ่อุปทานโลกผ่านระบบดิจิทัล ภายใต้แนวคิด Single window ในการเคลื่อนย้ายสินค้า (การอำนวยความสะดวกทางการค้าที่ช่วยให้ผู้ค้าระหว่างประเทศสามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นโดยหน่วยงานราชการต่างๆ ผ่านหน่วยงานกำกับดูแลเดียว) 3) ส่งเสริมความร่วมมือเมืองอัจฉริยะระหว่างสิงคโปร์ และเซินเจิ้น เสริมสร้างการเชื่อมต่อดิจิทัลและนำร่องการยอมรับเอกสารการค้าอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษ 4) จัดตั้ง Global Innovation Alliance ที่เชื่อมโยงสิงคโปร์สู่เมืองแห่งนวัตกรรมทั่วโลก ปัจจุบันเครือข่ายนี้ครอบคลุม 15 เมือง ตั้งเป้าที่จะขยายกว่า 25 เมืองภายในปี 2568 และมุ่งหวังให้สิงคโปร์เป็น “Global-Asia node” ประตูสู่โอกาสในเอเชียและสิงคโปร์

ข้อมูลเพิ่มเติม  

WCS จัดตั้งขึ้นในปี 2551 เป็นประจำทุก 2 ปี ถือเป็นเวทีพิเศษเฉพาะสำหรับผู้นำรัฐบาล นายกเทศมนตรี สถาบันการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ ยืดหยุ่น และยั่งยืน แบ่งปันโซลูชั่นเมืองแบบบูรณาการ และสร้างพันธมิตรใหม่ จุดสำคัญของการประชุมนี้ ได้แก่ WCS Mayors Forum, Lee Kuan Yew World City Prize และ WCS Young Leaders Symposium

WCS 2021 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 เป็นการประชุมแบบผสมผสานและเสมือนจริง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 2,500 คนจาก 337 เมือง โดยมีผู้นำระดับรัฐบาล เมือง และองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญ เช่น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาประเทศคนที่ 2 สิงคโปร์ นายกเทศมนตรีนครเมลเบิร์น นายกเทศมนตรีนครฟุกุโอกะ ผู้ว่าการนครดูไบ (เทียบเท่าอธิบดี) ผู้ว่าราชการกรุงจาการ์ตา USG/ED Habitat และรองประธาน AIIP ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมด้วย

ปัจจุบัน Economist Intelligence Unit (EIU) Most Liveable City in the World 2021 จัดให้สิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ 34 ของเมืองน่าอยู่ทั่วโลก อย่างไรก็ตามสิงคโปร์ยังคงมีปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงเป็นอันดับต้นของโลก โดย EIU Worldwide Cost of Living Survey 2020 จัดให้สิงคโปร์อยู่ในอันดับ 4 ของเมืองที่มีค่าครองชีพสูงสุด (รองจาก ซูริค ปารีส และฮ่องกง ซึ่งได้อันดับ 1 ร่วมกัน)


ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย (BIC)
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง