การประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค ครั้งที่ 1 ในสิงคโปร์ The APEC Business Advisory Council (ABAC) 1st Meeting in Singapore

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค และนายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคไทย ได้เข้าร่วมการการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [The APEC Business Advisory Council (ABAC) 1st Meeting – ABAC1/2022] ที่ศูนย์การประชุม Resort World Convention Centre ในเกาะเซนโตซาของสิงคโปร์ เพื่อเชื่อมโยงทิศทางการทำงานเอเปคและภาคธุรกิจเอเปคและรับฟังความเห็นของภาคธุรกิจเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งการประชุมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธาน ABAC ไทย เป็นประธานการประชุมฯ ในหัวข้อหลัก “Embrace Engage Enable.” และผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจเอเปค รวม 21 เขต1 จำนวน 300 คน เข้าร่วมด้วย

แหล่งที่มา: Singapore Business Federation

ในช่วงพิธีเปิดการประชุมฯ นายกาน คิม ยอง (H.E. Mr. Gan Kim Yong) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ร่วมกล่าวในพิธีเปิดการประชุมฯ โดยเน้นบทบาทที่สร้างสรรค์ของเอเปคและ ABAC ในการส่งเสริมความเชื่อมโยงและการเดินทางระหว่างประเทศในช่วงหลังโควิด-19 การฟื้นฟูของเศรษฐกิจและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รวมถึงการเพิ่มพูนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างภาคเอกชนในสาขาใหม่ ๆ ทั้งเศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจสีเขียว และนวัตกรรมเพื่อรับมือกับความท้าทายร่วมกันในภูมิภาค

คณะประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคของไทยได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ของไทยการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปี 2565 นี้ ภายใต้หัวข้อหลัก “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล” (Open. Connect. Balance.) ซึ่งไทยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (Free Trade Area of the Asia Pacific: FTAAP) การส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค และการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบูรณาการตามโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green: BCG) ของไทย กับแนวทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment Social and Governance: ESG) และการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Business Conduct: RBC) ที่เป็นสากลด้วย

การประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคเป็นกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือของภาคเอกชนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ผู้นำเขตเศรษฐกิจ โดย ABAC ของทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจได้แสดงบทบาทที่แข็งขันและร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่เสรีและเปิดกว้าง ระบบการค้าพหุภาคี การจัดทำความตกลง FTAAP และการผลักดันโครงการบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (APEC Business Travel Card – ABTC)

#APEC2022THAILAND


1สมาชิกความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซฟิก (เอเปค) 21 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไนฯ แคนาดา ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม


ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย (BIC)
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง
  • Featured Image Source: Singapore Business Federation