สรุปสถานการณ์แรงงานในสิงคโปร์ ไตรมาสที่ 1/2565 และแนวโน้มในช่วงต่อไป

กระทรวงแรงงานสิงคโปร์ได้เผยแพร่รายงาน Labour Market Report ไตรมาสแรกของปี ค.ศ. 2022

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ระบุว่าในไตรมาสที่ 1/2565 สถานการณ์ตลาดการจ้างงานในสิงคโปร์ดีขึ้นในภาพรวม โดยเฉพาะในกลุ่มคนชาติสิงคโปร์และ PR สิงคโปร์ ที่อัตราการจ้างงานเติบโตสูงกว่าระดับก่อนโควิด-19 สอดคล้องกับอัตราการว่างงานยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับเดียวกับช่วงก่อนการโควิด-19 การปลดพนักงาน (retrenchment) ลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และตำแหน่งงานว่างเพิ่มขึ้นสูงที่สุดด้วยเช่นกัน

รายงานสถานการณ์แรงงานในสิงคโปร์ ไตรมาสที่ 1/2565

ภาพรวมตลาดแรงงานของสิงคโปร์ในไตรมาสที่ 1/2565 ค่อนข้างดี การจ้างงานทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ 42,000 อัตรา [ไม่รวมพนักงานทำความสะอาดบ้าน (Migrant Domestic Workers)] โดยส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานคนต่างชาติถึง 36,000 อัตรา เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการเข้าเมืองอย่างยิ่งและการขยายตัวของภาคธุรกิจที่จำเป็นต้องจ้างแรงงานต่างชาติมากขึ้น ในขณะที่การจ้างงานคนชาติและผู้อาศัยถาวรในสิงคโปร์เติบโตที่ร้อยละ 3.9 เหนือระดับก่อนโควิด-19 อย่างไรก็ตาม อัตราการจ้างงานชาวต่างชาติในเดือนมีนาคม 2565 ยังคงต่ำกว่าเดือนธันวาคม 2562 (ช่วงก่อนโควิด-19) ถึงร้อยละ 15 ในขณะที่แนวโน้มการจ้างงานผู้มีถิ่นที่อยู่ในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นในหลายภาคส่วน เช่น บริการทางการเงิน การสื่อสารและสารสนเทศ บริการระดับมืออาชีพ และบริการด้านสุขภาพและสังคม แต่การจ้างงานในภาคบริการทั่วไปลดลงกว่าไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากการสิ้นสุดฤดูกาลการว่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวในช่วงเทศกาลสิ้นปี

เมื่อเดือนเมษายน 2565 อัตราการว่างงานของคนชาติสิงคโปร์ลดลงเล็กน้อย (เหลือร้อยละ 3.1 จากร้อยละ 3.2) จากสถิติเดือนมีนาคม 2565 อัตราการว่างงานของผู้อาศัยในสิงคโปร์และอัตราการว่างงานโดยรวมทรงตัวที่ระดับก่อน โควิด-19 คือ ร้อยละ 3.0 และ 2.2 ตามลำดับ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 – มีนาคม 2565 อัตราการว่างงานระยะยาวของผู้อาศัยในสิงคโปร์ลดลงจากร้อยละ 1.0 เป็น 0.8 แต่ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยรายไตรมาสก่อนเกิดโควิด-19 เมื่อปี 2561 และ 2562 เล็กน้อยที่ร้อยละ 0.7

จำนวนการปลดพนักงาน (retrenchment) ในไตรมาสที่ 1/2565 ลดลงจาก 1,500 อัตรา (0.7 ต่อพนักงาน 1,000 คน) ในไตรมาสก่อนหน้า เป็น 1,320 อัตรา (0.6 ต่อพนักงาน 1,000 คน) ทั้งนี้ อัตราการกลับเข้ามาทำงานใหม่ภายใน 6 เดือนหลังจากเลิกจ้างของผู้อาศัยในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 67 เป็น 72 ซึ่งถือว่าสูงที่สุดตั้งแต่ปี 2558

จำนวนตำแหน่งงานว่าง (Job vacancies) ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและแตะระดับสูงสุดในเดือนมีนาคม 2565 ที่จำนวน 128,100 อัตรา อย่างไรก็ตาม อัตราการเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 9 ในไตรมาสนี้ถือว่าชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับร้อยละ 17 ของไตรมาสก่อนหน้า อัตราส่วนตำแหน่งงานว่างต่อผู้ว่างงานที่ 2.42 เพิ่มขึ้นสูงสุดตั้งแต่ปี 2541 เนื่องจากจำนวนผู้ว่างงานลดลงและตำแหน่งงานว่างเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ตำแหน่งงานว่างส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างและการผลิต [ไม่ใช่ตำแหน่งของบุคลากรระดับมืออาชีพ (Professionals, Managers, Executives and Technicians – PMET) และเป็นแรงงานต่างชาติ] เช่นเดียวกับในบริการทางการเงิน ข้อมูลและการสื่อสาร การบริหารรัฐกิจและการศึกษา และบริการระดับมืออาชีพ (PMET)

ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อสังเกต

กระทรวงแรงงานสิงคโปร์ประเมินว่า ถึงแม้สถานการณ์แรงงานโดยรวมจะได้รับอานิสงส์จากการผ่อนคลายข้อจำกัดด้านพรมแดนอย่างมีนัยสำคัญ แต่ความถดถอยของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะจากความขัดแย้งระหว่างรัซเซียกับยูเครนและภาวะเงินเฟ้อ ได้ทำให้อุปสงค์แรงงานบางส่วนอ่อนแอลง และอาจส่งผลให้ความต้องการแรงงานลดลงในอนาคต วิสาหกิจจึงควรเร่งปรับโครงสร้างและเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน

รัฐบาลสิงคโปร์จะยังคงสนับสนุนวิสาหกิจในด้านการเพิ่มทักษะให้กับคนชาติสิงคโปร์และผู้อาศัยถาวร ให้สามารถหางานและสมัครงานผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น นโยบาย Job Growth Incentive (JGI) ที่ให้การสนับสนุนด้านเงินเดือนแก่นายจ้างที่จ้างงานบุคคลในท้องถิ่น โดยระหว่างกันยายน 2563 – กันยายน 2564 วิสาหกิจ 74,000 แห่งได้รองรับการจ้างงานชาวสิงคโปร์เกือบ 600,000 ราย ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์ได้ขยาย JGI ไปจนถึงเดือนกันยายน 2565 รวมถึงโครงการ SG Enable ซึ่งช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะ คุณภาพชีวิต และการหางานสำหรับผู้พิการและทุพพลภาพโดยเฉพาะ (ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัว – MSF)

ที่ผ่านมา ภาคเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างต่อเนื่องได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการจ้างแรงงานและค่าเช่าที่สูงขึ้น แต่ภาคธุรกิจเริ่มมีสัญญาณการชะลอตัวทั่วโลก สถานเอกอัครราชทูตฯ ประเมินว่า ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 วิสาหกิจหลายแห่งใน สิงคโปร์ต้องการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย โดยบางอุตสาหกรรมน่าจะเริ่มประกาศยุติการจ้างงานตำแหน่งใหม่เพิ่มเติม รวมถึงเลิกจ้างพนักงานปัจจุบันในสิงคโปร์ เช่น (1) บริษัท Crypto.com ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ได้ปลดพนักงาน 260 อัตรา (2) Shopee บริษัท e-commerce ของ SEA ได้ปลดพนักงานของบริษัทในเครือ เช่น ShopeePay และ ShopeeFood รวมทั้งลดโครงสร้างพนักงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคลาตินอเมริกา (3) บริษัทลงทุน robo-adviser StashAway จ้างพนักงานลดลงร้อยละ 14 และ (4) บริษัท e-commerce iPrice ได้ลดการจ้างพนักงานลงร้อยละ 20 ทั้งนี้ บริษัท start-up บางรายอาจถือโอกาสนี้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและสัดส่วนพนักงานแต่ละแผนกตามความจำเป็น


ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย (BIC)
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง