เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 หน่วยงาน Enterprise Singapore (ESG) ได้ประกาศข้อมูลสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ เดือนเมษายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ 1,2

ในเดือนเมษายน 2564 การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์เติบโต +26.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการเติบโตที่ +19.6% ในเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจากการส่งออกโดยรวมขยายตัวที่ +26.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +21% ในเดือนก่อนหน้า) และการนำเข้าโดยรวมขยายตัวที่ +25.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากเพิ่มขึ้นที่ +17.9% ในเดือนก่อนหน้า)

สรุปสถานการณ์การค้าของสิงคโปร์ เดือนเมษายน 2564

การส่งออก Non-oil Domestic Export (NODX)

ในเดือนเมษายน 2564 การส่งออก NODX เติบโตที่ +6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการขยายตัวที่ +11.9% ในเดือนก่อนหน้า โดยการเติบโตเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งการส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX และสินค้า Electronic NODX

การส่งออกสินค้า Electronic NODX

ในเดือนเมษายน การส่งออกสินค้า Electronic NODX เติบโตที่ +10.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการเติบโตที่ +24.4% ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ Diodes & Transistors (+54.5%) PCs (+39.9%) และ ICs (+3.2%)

การส่งออกสินค้าNon-Electronic NODX

ในเดือนเมษายน 2564 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX เติบโตที่ +4.7% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการเติบโตที่ +9.2% ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ Primary Chemicals (+104.6%) Petrochemicals (+63.3%) และ Specialized Machinery (+54.3%)

ตลาดการส่งออก NODX

ในเดือนเมษายน 2564 ตลาดส่งออก NODX 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่หดตัว ยกเว้น จีน มาเลเซีย ฮ่องกง เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ไต้หวัน และ ไทย โดยตลาดที่มีการหดตัวมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ สหรัฐฯ (-42.3%) ญี่ปุ่น (-33.2%) และ EU27 (-30.2%)

ตารางแสดง Non-oil Domestic Exports (NODX) to Top Markets (% Y-o-Y Growth)

การส่งออก NODX ไปยังตลาดใหม่ (Emerging Markets3)

ในเดือนเมษายน 2564 การส่งออก NODX ไปยังตลาดใหม่เติบโตที่ +70.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการเติบโตที่ +66.1% ในเดือนก่อนหน้า โดยตลาดที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ เอเชียใต้ (+202.3%) CLMV (+68.5%) และตะวันออกกลาง (+49.1%)

การส่งออก Oil Domestic Exports

ในเดือนเมษายน 2564 การส่งออกน้ำมันในเชิงมูลค่าเติบโตที่ +63.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการขยายตัวที่ +14.6% ในเดือนก่อนหน้า

  • ประเทศคู่ค้าที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย (+120.2%) อินโดนีเซีย (+88.7%) และจีน (+67.4%)
  • การส่งออกน้ำมันในเชิงปริมาณหดตัวที่ -20.6% ในเดือนเมษายน 2564 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการหดตัวที่ -23.5% ในเดือนก่อนหน้า

การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX)

ในเดือนเมษายน 2564 การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX) ขยายตัวที่ +34.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการเติบโตที่ +28.8% ในเดือนก่อนหน้า โดยการเติบโตเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งการส่งออกสินค้า Electronic NORX และสินค้า Non-Electronic NORX

การส่งออกสินค้า Electronic NORX

ในเดือนเมษายน 2564 การส่งออกสินค้า Electronic NORX เติบโตที่ +36.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการขยายตัวที่ +38.7% ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ Telecommunications Equipment (+62.8%) PCs (+54.7%) และ ICs (+31.4%)

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX

ในเดือนเมษายน 2564 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX เติบโตที่ +32.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการเติบโตที่ +19.3% ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ Non-Monetary Gold (+280.5%) Watches & Clocks (+259.2%) และ Specialised Machinery (+60.7%)

ตลาดการส่งออก NORX

ในเดือนเมษายน 2564 ตลาดส่งออก NORX 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่เติบโต ยกเว้น ญี่ปุ่น โดยตลาดที่มีการเติบโตมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย (+61.8%) จีน (+56.5%) และฮ่องกง (+16.4%)


1 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ข้อมูลการค้าที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรป (European Union: EU) จะรายงานเป็น EU27 แทนที่ EU28 เนื่องจากการถอนตัวออกจาก EU ของสหราชอาณาจักร (United Kingdom: UK) หรือ Brexit (Britain Exit)

2 การจำแนกสินค้าทั้งหมดที่ซื้อขายในและนอกอาเซียนในรายงานการค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ ใช้รหัสภาษีชุดใหม่ ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2017 version

Enterprise Singapore (ESG) ระบุว่า ข้อมูลสารสนเทศที่ปรากฏในช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นเท่านั้น และไม่รับประกันผลใดๆ และไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากใช้ข้อมูลจากสารสนเทศนี้ในทุกกรณี

3 Emerging Markets ประกอบด้วยแคริบเบียน เอเชียกลาง กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ตะวันออกและยุโรปใต้ (ไม่ใช่สหภาพยุโรป) ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และแอฟริกาใต้


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง