เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 หน่วยงาน Enterprise Singapore (ESG) ได้ประกาศข้อมูลสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ เดือนสิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์1,2

ในเดือนสิงหาคม 2564 การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์เติบโต +19.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +19% ในเดือนก่อนหน้า) โดยเป็นผลมาจากการส่งออกโดยรวมขยายตัวที่ +17.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +16.3% ในเดือนก่อนหน้า) และการนำเข้าโดยรวมขยายตัวที่ +22.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากเพิ่มขึ้นที่ +22% ในเดือนก่อนหน้า)

สรุปสถานการณ์การค้าของสิงคโปร์ เดือนสิงหาคม 2564

การส่งออก Non-oil Domestic Export (NODX)

ในเดือนสิงหาคม 2564 NODX เติบโตที่ +2.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการขยายตัวที่ +12.7% ในเดือนก่อนหน้า โดยผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการส่งออกสินค้า Electronic NODX และการลดลงของการส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX

การส่งออกสินค้า Electronic NODX

ในเดือนสิงหาคม 2564 การส่งออกสินค้า Electronic NODX เติบโตที่ +16.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากการเติบโตที่ +15% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ Parts of ICs, Diodes & Transistors และ ICs เพิ่มขึ้น 116.6%, 35.5% และ 20.2% ตามลำดับ

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX

ในเดือนสิงหาคม 2564 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX ลดลงที่ -1.4% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากการเติบโตที่ +12% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ Non-Monetary Gold (-66.4%) Food Preparations (-27.1%) และ Pharmaceuticals (-12.4%)

ตลาดการส่งออก NODX

ในเดือนสิงหาคม 2564 ตลาดส่งออก NODX 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่เติบโต ยกเว้น จีน และ EU27 โดยตลาดที่มีการเติบโตมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ ไต้หวัน (+50.6%) ฮ่องกง (+22.8%) และมาเลเซีย (+17.9%)

การส่งออก NODX ไปยังตลาดใหม่ (Emerging Markets3)

ในเดือนสิงหาคม 2564 การส่งออก NODX ไปยังตลาดใหม่เติบโตที่ +2.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +59.8% ในเดือนก่อนหน้า) โดยตลาดที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ เอเชียใต้ (+48.5%), CLMV (+26.7%) และตะวันออกกลาง (+7.8%)

การส่งออก Oil Domestic Exports

ในเดือนสิงหาคม 2564 การส่งออกน้ำมันในเชิงมูลค่าเติบโตที่ +56.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการขยายตัวที่ +40.3% ในเดือนก่อนหน้า

  • ประเทศคู่ค้าที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ออสเตรเลีย (+187.2%) อินโดนีเซีย (+105.6%) และมาเลเซีย (+82.6%)
  • การส่งออกน้ำมันในเชิงปริมาณเพิ่มขึ้นที่ +4.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากลดลงที่ -10.6% ในเดือนก่อนหน้า

การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX)

ในเดือนสิงหาคม 2564 การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX) ขยายตัวที่ +19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +13.9% ในเดือนก่อนหน้า) โดยการเติบโตเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งการส่งออกสินค้า Electronic NORX และสินค้า Non-Electronic NORX

การส่งออกสินค้า Electronic NORX

ในเดือนสิงหาคม 2564 การส่งออกสินค้า Electronic NORX เติบโตที่ +29.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการขยายตัวที่ +19.6% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ PCs (+65.6%) ICs (+42.8%) และ Diodes & Transistors (+14.1%)

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX

ในเดือนสิงหาคม 2564 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX เติบโตที่ +6.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +7.1% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ Nickel (+739.0%) Specialised Machinery (+74.2%) และ Aircraft Parts (+21.6%)

ตลาดการส่งออก NORX

ในเดือนสิงหาคม 2564 ตลาดส่งออก NORX 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่เติบโต ยกเว้น เกาหลีใต้ โดยตลาดที่มีการเติบโตมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ไต้หวัน (+47%) ฮ่องกง (+44.5%) และ จีน (+20.8%)


1 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ข้อมูลการค้าที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรป (European Union: EU) จะรายงานเป็น EU27 แทนที่ EU28 เนื่องจากการถอนตัวออกจาก EU ของสหราชอาณาจักร (United Kingdom: UK) หรือ Brexit (Britain Exit)

2 การจำแนกสินค้าทั้งหมดที่ซื้อขายในและนอกอาเซียนในรายงานการค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ ใช้รหัสภาษีชุดใหม่ ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2017 version

Enterprise Singapore (ESG) ระบุว่า ข้อมูลสารสนเทศที่ปรากฏในช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นเท่านั้น และไม่รับประกันผลใดๆ และไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากใช้ข้อมูลจากสารสนเทศนี้ในทุกกรณี

3 Emerging Markets ประกอบด้วยแคริบเบียน เอเชียกลาง กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ตะวันออกและยุโรปใต้ (ไม่ใช่สหภาพยุโรป) ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และแอฟริกาใต้


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง