เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 หน่วยงาน Enterprise Singapore (ESG) ได้ประกาศข้อมูลสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ เดือนธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร 1,2

ในเดือนธันวาคม 2564 การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์เติบโต +31.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +31.3% ในเดือนก่อนหน้า) โดยเป็นผลมาจากการส่งออกโดยรวมขยายตัวที่ +28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +31% ในเดือนก่อนหน้า) และการนำเข้าโดยรวมขยายตัวที่ +35.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากเพิ่มขึ้นที่ +31.7% ในเดือนก่อนหน้า)

การส่งออก Non-oil Domestic Export (NODX)

ในเดือนธันวาคม 2564 NODX เติบโตที่ +18.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการขยายตัวที่ +24.2% ในเดือนก่อนหน้า โดยผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งการส่งออกสินค้า Electronic NODX และสินค้า Non-Electronic NODX

การส่งออกสินค้า Electronic NODX

ในเดือนธันวาคม 2564 การส่งออกสินค้า Electronic NODX เติบโตที่ +13.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากการเติบโตที่ +29.2% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ ICs, PCs และ Disk Media Products เพิ่มขึ้น 17.8%, 32.5% และ 12.2% ตามลำดับ

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX

ในเดือนธันวาคม 2564 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX เติบโตที่ +19.9% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากการเพิ่มขึ้นที่ +22.6% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ Pharmaceuticals (+72.3%) Specialised Machinery (+22.5%) และ Petrochemicals (+28.4%)

ตลาดการส่งออก NODX             

ในเดือนธันวาคม 2564 ตลาดส่งออก NODX 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่เติบโต ยกเว้น สหรัฐฯ และ เกาหลีใต้ โดยตลาดที่มีการเติบโตมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ จีน (+36.3%) อินโดนีเซีย (+66.1%) และ EU27 (+32.5%)

การส่งออก NODX ไปยังตลาดใหม่ (Emerging Markets3)

ในเดือนธันวาคม 2564 การส่งออก NODX ไปยังตลาดใหม่เติบโตที่ +38.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +54.1% ในเดือนก่อนหน้า) โดยตลาดที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ CLMV (+66.6%) ตะวันออกกลาง (+53.4%) และ ละตินอเมริกา (+75.6%)

การส่งออก Oil Domestic Exports

ในเดือนธันวาคม 2564 การส่งออกน้ำมันในเชิงมูลค่าเติบโตที่ +62.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการขยายตัวที่ +115.9% ในเดือนก่อนหน้า

  • ประเทศคู่ค้าที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ออสเตรเลีย (+328.6%) มาเลเซีย (+66.5%) และอินโดนีเซีย (+62.7%)
  • การส่งออกน้ำมันในเชิงปริมาณเพิ่มขึ้นที่ +2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากเพิ่มขึ้นที่ 19.3% ในเดือนก่อนหน้า

การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX)

ในเดือนธันวาคม 2564 การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX) ขยายตัวที่ +26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +20.3% ในเดือนก่อนหน้า) โดยการเติบโตเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งการส่งออกสินค้า Electronic NORX และสินค้า Non-Electronic NORX

การส่งออกสินค้า Electronic NORX

ในเดือนธันวาคม 2564 การส่งออกสินค้า Electronic NORX เติบโตที่ +30.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการขยายตัวที่ +21.9% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ ICs (+39.4%), PCs (+90.1%) และ Diodes & Transistors (+10.8%)

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX

ในเดือนธันวาคม 2564 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX เติบโตที่ +21.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +18.3% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ Non-Monetary Gold (+143.8%), Non-Electric Engines & Motors (+38.3%) และ Specialised Machinery (+61.8%)

ตลาดการส่งออก NORX

ในเดือนธันวาคม 2564 ตลาดส่งออก NORX 10 อันดับแรกเติบโต โดยตลาดที่เติบโตมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ฮ่องกง (+30.8%) จีน (+25.3%) และ มาเลเซีย (+26.3%)


1ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ข้อมูลการค้าที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรป (European Union: EU) จะรายงานเป็น EU27 แทนที่ EU28 เนื่องจากการถอนตัวออกจาก EU ของสหราชอาณาจักร (United Kingdom: UK) หรือ Brexit (Britain Exit)

2การจำแนกสินค้าทั้งหมดที่ซื้อขายในและนอกอาเซียนในรายงานการค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ ใช้รหัสภาษีชุดใหม่ ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2017 version

Enterprise Singapore (ESG) ระบุว่า ข้อมูลสารสนเทศที่ปรากฏในช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นเท่านั้น และไม่รับประกันผลใดๆ และไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากใช้ข้อมูลจากสารสนเทศนี้ในทุกกรณี

3Emerging Markets ประกอบด้วยแคริบเบียน เอเชียกลาง กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ตะวันออกและยุโรปใต้ (ไม่ใช่สหภาพยุโรป) ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และแอฟริกาใต้


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง