เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยงาน Enterprise Singapore (ESG) ได้ประกาศข้อมูลสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ เดือนมกราคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร1,2

ในเดือนมกราคม 2565 การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์เติบโต +25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +31.4% ในเดือนก่อนหน้า) โดยเป็นผลมาจากการส่งออกโดยรวมขยายตัวที่ +22.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +28% ในเดือนก่อนหน้า) และ การนำเข้าโดยรวมขยายตัวที่ +28.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากเพิ่มขึ้นที่ +35.4%
ในเดือนก่อนหน้า)

การส่งออก Non-oil Domestic Export (NODX)

ในเดือนมกราคม 2565 NODX เติบโตที่ +17.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการขยายตัวที่ +18.4% ในเดือนก่อนหน้า โดยผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งการส่งออกสินค้า Electronic NODX และสินค้า Non-Electronic NODX

การส่งออกสินค้า Electronic NODX

ในเดือนมกราคม 2565 การส่งออกสินค้า Electronic NODX เติบโตที่ +14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากการเติบโตที่ +13.6% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ ICs, PCs และ Disk Media Products เพิ่มขึ้น 17.7%, 31.5% และ 18.1% ตามลำดับ

ารส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX

ในเดือนมกราคม 2565 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX เติบโตที่ +18.6% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากการเพิ่มขึ้นที่ +19.9% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ Structures of Ships & Boats, Specialised Machinery (+37.6%) และ Petrochemicals
(+21.9%)

ตลาดการส่งออก NODX

ในเดือนมกราคม 2565 ตลาดส่งออก NODX 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่เติบโต ยกเว้น เกาหลีใต้ ฮ่องกง และไทย โดยตลาดที่มีการเติบโตมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ สหรัฐฯ (+45.5%) จีน (+26.1%) และ EU27 (+32.2%)

การส่งออก NODX ไปยังตลาดใหม่ (Emerging Markets3)

ในเดือนมกราคม 2565 การส่งออก NODX ไปยังตลาดใหม่เติบโตที่ +21.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +38.8% ในเดือนก่อนหน้า) โดยตลาดที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ เอเชียใต้ (+38%) ตะวันออกกลาง (+68.1%) และ ละตินอเมริกา (+51.2%)

การส่งออก Oil Domestic Exports

ในเดือนมกราคม 2565 การส่งออกน้ำมันในเชิงมูลค่าเติบโตที่ +36.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการขยายตัวที่ +62.4% ในเดือนก่อนหน้า

  • ประเทศคู่ค้าที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ออสเตรเลีย (+272.1%) อินโดนีเซีย (+83.5%) และไลบีเรีย (+63.4%)
  • การส่งออกน้ำมันในเชิงปริมาณเพิ่มขึ้นที่ +10.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากเพิ่มขึ้นที่ 2% ในเดือนก่อนหน้า

การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX)

ในเดือนมกราคม 2565 การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX) ขยายตัวที่ +21.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +26% ในเดือนก่อนหน้า) โดยการเติบโตเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งการส่งออกสินค้า Electronic NORX และสินค้า Non-Electronic NORX

การส่งออกสินค้า Electronic NORX

ในเดือนมกราคม 2565 การส่งออกสินค้า Electronic NORX เติบโตที่ +21.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการขยายตัวที่ +30.2% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด ได้แก่
ICs (+36.3%) PCs (+34.4%) และ Diodes & Transistors (+7.2%)

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX

ในเดือนมกราคม 2565 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX เติบโตที่ +22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +21.2% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ Non-Electric Engines & Motors (+86.8%) Specialised Machinery (+46.7%) และ Electrical Machinery (+48.3%)

ตลาดการส่งออก NORX

ในเดือนมกราคม 2565 ตลาดส่งออก NORX 10 อันดับแรกเติบโต โดยตลาดที่เติบโตมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+37.7%) ฮ่องกง (+18.2%) และ อินโดนีเซีย (+41.9%)


1 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ข้อมูลการค้าที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรป (European Union: EU) จะรายงานเป็น EU27 แทนที่ EU28 เนื่องจากการถอนตัวออกจาก EU ของสหราชอาณาจักร (United Kingdom: UK) หรือ Brexit (Britain Exit)

2 การจำแนกสินค้าทั้งหมดที่ซื้อขายในและนอกอาเซียนในรายงานการค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ ใช้รหัสภาษีชุดใหม่ ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2017 version

Enterprise Singapore (ESG) ระบุว่า ข้อมูลสารสนเทศที่ปรากฏในช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นเท่านั้น และไม่รับประกันผลใดๆ และไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากใช้ข้อมูลจากสารสนเทศนี้ในทุกกรณี

3 Emerging Markets ประกอบด้วยแคริบเบียน เอเชียกลาง กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ตะวันออกและยุโรปใต้ (ไม่ใช่สหภาพยุโรป) ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และแอฟริกาใต้


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง