เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 หน่วยงาน Enterprise Singapore (ESG) ได้ประกาศข้อมูลสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ เดือนกรกฎาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ 1, 2

ในเดือนกรกฎาคม 2564 การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์เติบโต +19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +25% ในเดือนก่อนหน้า) โดยเป็นผลมาจากการส่งออกโดยรวมขยายตัวที่ +16.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +22.3% ในเดือนก่อนหน้า) และการนำเข้าโดยรวมขยายตัวที่ +22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากเพิ่มขึ้นที่ +28.2% ในเดือนก่อนหน้า)

สรุปสถานการณ์การค้าของสิงคโปร์ เดือนกรกฎาคม 2564

การส่งออก Non-oil Domestic Export (NODX)

ในเดือนกรกฎาคม 2564 NODX เติบโตที่ +12.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
ตามการขยายตัวที่ +15.9% ในเดือนก่อนหน้า โดยการเติบโตเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งการส่งออกสินค้า
Non-Electronic NODX และสินค้า Electronic NODX

การส่งออกสินค้า Electronic NODX

ในเดือนกรกฎาคม 2564 การส่งออกสินค้า Electronic NODX เติบโตที่ +15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากการเติบโตที่ +25.5% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ Cs, ICs และ Diodes & Transistors เพิ่มขึ้น 83.2%, 11.1% และ 29.7% ตามลำดับ

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX

ในเดือนกรกฎาคม 2564 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX เติบโตที่ +12.1% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +13.2% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ Specialised Machinery (+56.8%), Pharmaceuticals (+48.3%) และ Petrochemicals (+49.4%)

ตลาดการส่งออก NODX

ในเดือนกรกฎาคม 2564 ตลาดส่งออก NODX 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่เติบโต ยกเว้น สหรัฐฯ โดยตลาดที่มีการเติบโตมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ จีน (+58.5%) ไต้หวัน (+37%) และ EU27 (+61.5%)

การส่งออก NODX ไปยังตลาดใหม่ (Emerging Markets3)

ในเดือนกรกฎาคม 2564 การส่งออก NODX ไปยังตลาดใหม่เติบโตที่ +59.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +68.2% ในเดือนก่อนหน้า) โดยตลาดที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ เอเชียใต้ (+94.6%), ละตินอเมริกา (92.2%) และ CLMV (+71.4%)

การส่งออก Oil Domestic Exports

ในเดือนกรกฎาคม 2564 การส่งออกน้ำมันในเชิงมูลค่าเติบโตที่ +40.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการขยายตัวที่ +87.6% ในเดือนก่อนหน้า

  • ประเทศคู่ค้าที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ออสเตรเลีย (+124.9%) อินโดนีเซีย (+102.8%) และจีน (+94.1%)
  • การส่งออกน้ำมันในเชิงปริมาณลดลงที่ -11.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากเติบโตที่ +11.7% ในเดือนก่อนหน้า

การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX)

ในเดือนกรกฎาคม 2564 การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX) ขยายตัวที่ +13.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +15.1% ในเดือนก่อนหน้า) โดยการเติบโตเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งการส่งออกสินค้า Electronic NORX และสินค้า Non-Electronic NORX

การส่งออกสินค้า Electronic NORX

ในเดือนกรกฎาคม 2564 การส่งออกสินค้า Electronic NORX เติบโตที่ +19.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการขยายตัวที่ +13.9% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ ICs (+31.0%), Diodes & Transistors (+10.2%) และ PCs (+18.3%)

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX

ในเดือนกรกฎาคม 2564 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX เติบโตที่ +7.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากการเติบโตที่ +16.5% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ Watches & Clocks (+98.5%), Specialised Machinery (+40.8%) และ Nickel (+972.4%)

ตลาดการส่งออก NORX

ในเดือนกรกฎาคม 2564 ตลาดส่งออก NORX 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่เติบโต ยกเว้น EU27 มาเลเซีย และญี่ปุ่น โดยตลาดที่มีการเติบโตมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+37.4%) ฮ่องกง (+35.2%) และไต้หวัน (26.1%)


1 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ข้อมูลการค้าที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรป (European Union: EU) จะรายงานเป็น EU27 แทนที่ EU28 เนื่องจากการถอนตัวออกจาก EU ของสหราชอาณาจักร (United Kingdom: UK) หรือ Brexit (Britain Exit)

2 การจำแนกสินค้าทั้งหมดที่ซื้อขายในและนอกอาเซียนในรายงานการค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ ใช้รหัสภาษีชุดใหม่ ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2017 version

Enterprise Singapore (ESG) ระบุว่า ข้อมูลสารสนเทศที่ปรากฏในช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นเท่านั้น และไม่รับประกันผลใดๆ และไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากใช้ข้อมูลจากสารสนเทศนี้ในทุกกรณี

3 Emerging Markets ประกอบด้วยแคริบเบียน เอเชียกลาง กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ตะวันออกและยุโรปใต้ (ไม่ใช่สหภาพยุโรป) ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และแอฟริกาใต้


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง