เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 หน่วยงาน Enterprise Singapore (ESG) ได้ประกาศข้อมูลสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ เดือนมิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ 1, 2

ในเดือนมิถุนายน 2564 การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์เติบโต +25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการเติบโตที่ +30.9% ในเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจากการส่งออกโดยรวมขยายตัวที่ +22.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +29.8% ในเดือนก่อนหน้า) และการนำเข้าโดยรวมขยายตัวที่ +28.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากเพิ่มขึ้นที่ +32.2% ในเดือนก่อนหน้า)

สรุปสถานการณ์การค้าของสิงคโปร์ เดือนมิถุนายน 2564

การส่งออก Non-oil Domestic Export (NODX)

ในเดือนมิถุนายน 2564 NODX เติบโตที่ +15.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการขยายตัวที่ +8.6% ในเดือนก่อนหน้า โดยการเติบโตเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งการส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX และสินค้า Electronic NODX

การส่งออกสินค้า Electronic NODX

ในเดือนมิถุนายน 2564 การส่งออกสินค้า Electronic NODX เติบโตที่ +25.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการเติบโตที่ +11% ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ PCs (+130.2%), Diodes & Transistors (+32.2%) และ ICs (+14.9%)

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX

ในเดือนมิถุนายน 2564 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX เติบโตที่ +13.2% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการเติบโตที่ +7.9% ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ Petrochemicals (+51.2%), Specialised Machinery (+43.2%) และ Jewellery

ตลาดการส่งออก NODX

ในเดือนมิถุนายน 2564 ตลาดส่งออก NODX 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่เติบโต ยกเว้น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และ มาเลเซีย โดยตลาดที่มีการเติบโตมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ ไต้หวัน (+41.4%) EU27 (+36.7%) และจีน (+27.6%)

การส่งออก NODX ไปยังตลาดใหม่ (Emerging Markets3)

ในเดือนมิถุนายน 2564 การส่งออก NODX ไปยังตลาดใหม่เติบโตที่ +68.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการเติบโตที่ +41.3% ในเดือนก่อนหน้า โดยตลาดที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ CLMV (+133.2%) เอเชียใต้ (+54.9%) และแคริบเบียน (+96.2%)

การส่งออก Oil Domestic Exports

ในเดือนมิถุนายน 2564 การส่งออกน้ำมันในเชิงมูลค่าเติบโตที่ +87.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการขยายตัวที่ +111.9% ในเดือนก่อนหน้า

  • ประเทศคู่ค้าที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ออสเตรเลีย (+290.8%) อินโดนีเซีย (+275.9%) และมาเลเซีย (+71.6%)
  • การส่งออกน้ำมันในเชิงปริมาณเพิ่มขึ้นที่ +11.6% ในเดือนมิถุนายน 2564 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการหดตัวที่ +5.7% ในเดือนก่อนหน้า

การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX)

ในเดือนมิถุนายน 2564 การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX) ขยายตัวที่ +15.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการเติบโตที่ +31.7% ในเดือนก่อนหน้า โดยการเติบโตเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งการส่งออกสินค้า Electronic NORX และสินค้า Non-Electronic NORX

การส่งออกสินค้า Electronic NORX

ในเดือนมิถุนายน 2564 การส่งออกสินค้า Electronic NORX เติบโตที่ +13.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการขยายตัวที่ +34.5% ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ Capacitors (+30.3%), ICs (+21.1%) และ Parts of PCs (+7.4%)

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX

ในเดือนมิถุนายน 2564 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX เติบโตที่ +16.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการเติบโตที่ +28.4% ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ Non-Monetary Gold (+95.5%) และ Alcoholic Beverages (+92.4%)

ตลาดการส่งออก NORX

ในเดือนมิถุนายน 2564 ตลาดส่งออก NORX 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่เติบโต ยกเว้น EU27 มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น โดยตลาดที่มีการเติบโตมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อินโดนีเซีย (+37.9%), จีน (+32.8%) และฮ่องกง (+31.3%)


1 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ข้อมูลการค้าที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรป (European Union: EU) จะรายงานเป็น EU27 แทนที่ EU28 เนื่องจากการถอนตัวออกจาก EU ของสหราชอาณาจักร (United Kingdom: UK) หรือ Brexit (Britain Exit)

2 การจำแนกสินค้าทั้งหมดที่ซื้อขายในและนอกอาเซียนในรายงานการค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ ใช้รหัสภาษีชุดใหม่ ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2017 version

Enterprise Singapore (ESG) ระบุว่า ข้อมูลสารสนเทศที่ปรากฏในช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นเท่านั้น และไม่รับประกันผลใดๆ และไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากใช้ข้อมูลจากสารสนเทศนี้ในทุกกรณี

3 Emerging Markets ประกอบด้วยแคริบเบียน เอเชียกลาง กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ตะวันออกและยุโรปใต้ (ไม่ใช่สหภาพยุโรป) ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และแอฟริกาใต้


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง