เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 หน่วยงาน Enterprise Singapore (ESG) ได้ประกาศข้อมูลสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ เดือนพฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ 1, 2

ในเดือนพฤษภาคม 2564 การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์เติบโต +30.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการเติบโตที่ +26.3% ในเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจากการส่งออกโดยรวมขยายตัวที่ +29.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +26.6% ในเดือนก่อนหน้า) และการนำเข้าโดยรวมขยายตัวที่ +32.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากเพิ่มขึ้นที่ +25.9% ในเดือนก่อนหน้า)

สรุปสถานการณ์การค้าของสิงคโปร์ เดือนพฤษภาคม 2564

การส่งออก Non-oil Domestic Export (NODX)

ในเดือนพฤษภาคม 2564 NODX เติบโตที่ +8.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการขยายตัวที่ +6% ในเดือนก่อนหน้า โดยการเติบโตเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งการส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX และสินค้า Electronic NODX

การส่งออกสินค้า Electronic NODX

ในเดือนพฤษภาคม 2564 การส่งออกสินค้า Electronic NODX เติบโตที่ +11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการเติบโตที่ +10.9% ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ Diodes & Transistors (53.9%) Telecommunications Equipment (52.3%) และ ICs (5.8%)

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX          

ในเดือนพฤษภาคม 2564 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX เติบโตที่ +8.1% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการเติบโตที่ +4.7% ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ Primary Chemicals (+96.8%) Specialised Machinery (+58.0%) และ Petrochemicals (+55.7%)Primary Chemicals (+96.8%) Specialised Machinery (+58.0%) และ Petrochemicals (+55.7%)

ตลาดการส่งออก NODX

ในเดือนพฤษภาคม 2564 ตลาดส่งออก NODX 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่เติบโต ยกเว้น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และ EU27 โดยตลาดที่มีการเติบโตมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ จีน (+36.9%) ฮ่องกง (+30.2%) และมาเลเซีย (+27.1%)

การส่งออก NODX ไปยังตลาดใหม่ (Emerging Markets3)

ในเดือนพฤษภาคม 2564 การส่งออก NODX ไปยังตลาดใหม่เติบโตที่ +41.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการเติบโตที่ +70.4% ในเดือนก่อนหน้า โดยตลาดที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ เอเชียใต้ (+105.9%) CLMV (+67.1%) และตะวันออกกลาง (+18.6%)

การส่งออก Oil Domestic Exports

ในเดือนพฤษภาคม 2564 การส่งออกน้ำมันในเชิงมูลค่าเติบโตที่ +111.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการขยายตัวที่ +63.8% ในเดือนก่อนหน้า

  • ประเทศคู่ค้าที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ออสเตรเลีย (+286.5%) อินโดนีเซีย (+255.5%) และมาเลเซีย (+218.3%)
  • การส่งออกน้ำมันในเชิงปริมาณเพิ่มขึ้นที่ +7.1% ในเดือนพฤษภาคม 2564 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการหดตัวที่ -20.5% ในเดือนก่อนหน้า

การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX)

ในเดือนพฤษภาคม 2564 การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX) ขยายตัวที่ +31.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการเติบโตที่ +34.38% ในเดือนก่อนหน้า โดยการเติบโตเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งการส่งออกสินค้า Electronic NORX และสินค้า Non-Electronic NORX

การส่งออกสินค้า Electronic NORX

ในเดือนพฤษภาคม 2564 การส่งออกสินค้า Electronic NORX เติบโตที่ +34.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการขยายตัวที่ +36.3% ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ ICs (+41.9%) Telecommunications Equipment (+23.2%) และ Parts of PCs (+22.9%)

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX

ในเดือนพฤษภาคม 2564 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX เติบโตที่ +28.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการเติบโตที่ +32.1% ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ non-monetary gold (+131.4%) specialised machinery (+114.5%) และ Non-Electric Engines & Motors (+23.5%)

ตลาดการส่งออก NORX

ในเดือนพฤษภาคม 2564 ตลาดส่งออก NORX 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่เติบโต ยกเว้น EU27 โดยตลาดที่มีการเติบโตมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ฮ่องกง (+60%) จีน (+37.2%) และมาเลเซีย (+27.3%)


1 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ข้อมูลการค้าที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรป (European Union: EU) จะรายงานเป็น EU27 แทนที่ EU28 เนื่องจากการถอนตัวออกจาก EU ของสหราชอาณาจักร (United Kingdom: UK) หรือ Brexit (Britain Exit)

2 การจำแนกสินค้าทั้งหมดที่ซื้อขายในและนอกอาเซียนในรายงานการค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ ใช้รหัสภาษีชุดใหม่ ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2017 version

Enterprise Singapore (ESG) ระบุว่า ข้อมูลสารสนเทศที่ปรากฏในช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นเท่านั้น และไม่รับประกันผลใดๆ และไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากใช้ข้อมูลจากสารสนเทศนี้ในทุกกรณี

3 Emerging Markets ประกอบด้วยแคริบเบียน เอเชียกลาง กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ตะวันออกและยุโรปใต้ (ไม่ใช่สหภาพยุโรป) ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และแอฟริกาใต้


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง