เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 หน่วยงาน Enterprise Singapore (ESG) ได้ประกาศข้อมูลสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ เดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์1,2

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์เติบโต +31.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +24% ในเดือนก่อนหน้า) โดยเป็นผลมาจากการส่งออกโดยรวมขยายตัวที่ +31.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +22.6% ในเดือนก่อนหน้า) และการนำเข้าโดยรวมขยายตัวที่ +31.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากเพิ่มขึ้นที่ +25.6% ในเดือนก่อนหน้า)

การส่งออก Non-oil Domestic Export (NODX)

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 NODX เติบโตที่ +24.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการขยายตัวที่ +17.8% ในเดือนก่อนหน้า โดยผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งการส่งออกสินค้า Electronic NODX และสินค้า Non-Electronic NODX

การส่งออกสินค้า Electronic NODX

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 การส่งออกสินค้า Electronic NODX เติบโตที่ +29.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากการเติบโตที่ +14.9% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ ICs, PCs และ Disk Media Products เพิ่มขึ้น 41.8%, 54.3% และ 19.4% ตามลำดับ

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX เติบโตที่ +22.7% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากการเพิ่มขึ้นที่ +18.8% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ Specialised Machinery (+74.4%) Petrochemicals (+66%) และ Primary Chemicals (+80.6%)

ตลาดการส่งออก NODX

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ตลาดส่งออก NODX 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่เติบโต ยกเว้น ไทย
โดยตลาดที่มีการเติบโตมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ จีน (+45.3%) ไต้หวัน (+36.5%) และ เกาหลีใต้ (57.9%)

การส่งออก NODX ไปยังตลาดใหม่ (Emerging Markets3)

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 การส่งออก NODX ไปยังตลาดใหม่เติบโตที่ +54.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +42% ในเดือนก่อนหน้า) โดยตลาดที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ เอเชียใต้ (+67.5%) CLMV (+61.5%) และละตินอเมริกา (+82.4%)

การส่งออก Oil Domestic Exports

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 การส่งออกน้ำมันในเชิงมูลค่าเติบโตที่ +115.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการขยายตัวที่ +59.8% ในเดือนก่อนหน้า

  • ประเทศคู่ค้าที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อินโดนีเซีย (+211.6%) มาเลเซีย (+185.5%) และออสเตรเลีย (+324.1%)
  • การส่งออกน้ำมันในเชิงปริมาณเพิ่มขึ้นที่ +16.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากลดลงที่ -14.8% ในเดือนก่อนหน้า

การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX)

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX) ขยายตัวที่ +20.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +17.7% ในเดือนก่อนหน้า) โดยการเติบโตเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งการส่งออกสินค้า Electronic NORX และสินค้า Non-Electronic NORX

การส่งออกสินค้า Electronic NORX

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 การส่งออกสินค้า Electronic NORX เติบโตที่ +21.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการขยายตัวที่ +15.7% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ ICs (+26.6%) Diodes & Transistors (+12.1%) และ PCs (+35.8%)

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX เติบโตที่ +19.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +20.2% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ Non-Electric Engines & Motors (+39.7%) Specialised Machinery (+90.0%) และ Measuring Instruments (+27.5%)

ตลาดการส่งออก NORX

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ตลาดส่งออก NORX 10 อันดับแรกเติบโต โดยตลาดที่เติบโตมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ฮ่องกง (+24.4%) มาเลเซีย (+27.5%) และ จีน (+12.2%)


1 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ข้อมูลการค้าที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรป (European Union: EU) จะรายงานเป็น EU27 แทนที่ EU28 เนื่องจากการถอนตัวออกจาก EU ของสหราชอาณาจักร (United Kingdom: UK) หรือ Brexit (Britain Exit)

2 การจำแนกสินค้าทั้งหมดที่ซื้อขายในและนอกอาเซียนในรายงานการค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ ใช้รหัสภาษีชุดใหม่ ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2017 version

Enterprise Singapore (ESG) ระบุว่า ข้อมูลสารสนเทศที่ปรากฏในช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นเท่านั้น และไม่รับประกันผลใดๆ และไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากใช้ข้อมูลจากสารสนเทศนี้ในทุกกรณี

3 Emerging Markets ประกอบด้วยแคริบเบียน เอเชียกลาง กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ตะวันออกและยุโรปใต้ (ไม่ใช่สหภาพยุโรป) ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และแอฟริกาใต้


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง