เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 หน่วยงาน Enterprise Singapore (ESG) ได้ประกาศข้อมูลสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ เดือนตุลาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์1,2

ในเดือนตุลาคม 2564 การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์เติบโต +24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +18.6% ในเดือนก่อนหน้า) โดยเป็นผลมาจากการส่งออกโดยรวมขยายตัวที่ +22.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +18.6% ในเดือนก่อนหน้า) และการนำเข้าโดยรวมขยายตัวที่ +25.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากเพิ่มขึ้นที่ +18.7% ในเดือนก่อนหน้า)

การส่งออก Non-oil Domestic Export (NODX)

ในเดือนตุลาคม 2564 NODX เติบโตที่ +17.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการขยายตัวที่ +12% ในเดือนก่อนหน้า โดยผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งการส่งออกสินค้า Electronic NODX และสินค้า Non-Electronic NODX

การส่งออกสินค้า Electronic NODX

ในเดือนตุลาคม 2564 การส่งออกสินค้า Electronic NODX เติบโตที่ +14.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากการเติบโตที่ +14.1% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ ICs, PCs และ Diodes & Transistors เพิ่มขึ้น 22.6%, 18.1% และ 19.8% ตามลำดับ

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX

ในเดือนตุลาคม 2564 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX เติบโตที่ +18.9% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากการเพิ่มขึ้นที่ +11.4% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ Non-Monetary Gold (+223.2%) Specialised Machinery (+49.3%) และ Petrochemicals (+39.1%)

ตลาดการส่งออก NODX

ในเดือนตุลาคม 2564 ตลาดส่งออก NODX 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่เติบโต ยกเว้น ไทย สหรัฐฯ และ ฮ่องกง โดยตลาดที่มีการเติบโตมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ จีน (+35.6%) มาเลเซีย (+29.4%) และไต้หวัน (+32.7%)

การส่งออก NODX ไปยังตลาดใหม่ (Emerging Markets3)

ในเดือนตุลาคม 2564 การส่งออก NODX ไปยังตลาดใหม่เติบโตที่ +42.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +40.4% ในเดือนก่อนหน้า) โดยตลาดที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ CLMV (+112.3%) เอเชียใต้ (+28.5%) และตะวันออกกลาง (+22.8%)

การส่งออก Oil Domestic Exports

ในเดือนตุลาคม 2564 การส่งออกน้ำมันในเชิงมูลค่าเติบโตที่ +60% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการขยายตัวที่ +53.3% ในเดือนก่อนหน้า

  • ประเทศคู่ค้าที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ออสเตรเลีย (+196.4%) มาเลเซีย (+61.6%) และอินโดนีเซีย (+53.3%)
  • การส่งออกน้ำมันในเชิงปริมาณลดลงที่ -13.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากลดลงที่ -11.2% ในเดือนก่อนหน้า

การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX)

ในเดือนตุลาคม 2564 การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX) ขยายตัวที่ +17.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +16.4% ในเดือนก่อนหน้า) โดยการเติบโตเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งการส่งออกสินค้า Electronic NORX และสินค้า Non-Electronic NORX

การส่งออกสินค้า Electronic NORX

ในเดือนตุลาคม 2564 การส่งออกสินค้า Electronic NORX เติบโตที่ +15.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการขยายตัวที่ +18.5% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ ICs (+14.3%) Telecommunications Equipment (+26.2%) และ PCs (+44.3%)

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX

ในเดือนตุลาคม 2564 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX เติบโตที่ +20.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +13.8% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ Non-Electric Engines & Motors (+76.7%) Non-Monetary Gold (+175.2%) และ Specialised Machinery (+52%)

ตลาดการส่งออก NORX

ในเดือนตุลาคม 2564 ตลาดส่งออก NORX 10 อันดับแรกเติบโต โดยตลาดที่เติบโตมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย (+32.6%) จีน (+13.8%) และ อินโดนีเซีย (+44.9%)


1 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ข้อมูลการค้าที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรป (European Union: EU) จะรายงานเป็น EU27 แทนที่ EU28 เนื่องจากการถอนตัวออกจาก EU ของสหราชอาณาจักร (United Kingdom: UK) หรือ Brexit (Britain Exit)

2 การจำแนกสินค้าทั้งหมดที่ซื้อขายในและนอกอาเซียนในรายงานการค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ ใช้รหัสภาษีชุดใหม่ ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2017 version

Enterprise Singapore (ESG) ระบุว่า ข้อมูลสารสนเทศที่ปรากฏในช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นเท่านั้น และไม่รับประกันผลใดๆ และไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากใช้ข้อมูลจากสารสนเทศนี้ในทุกกรณี

3 Emerging Markets ประกอบด้วยแคริบเบียน เอเชียกลาง กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ตะวันออกและยุโรปใต้ (ไม่ใช่สหภาพยุโรป) ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และแอฟริกาใต้


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง