เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 หน่วยงาน Enterprise Singapore (ESG) ได้ประกาศข้อมูลสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ เดือนกันยายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์1,2

ในเดือนกันยายน 2564 การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์เติบโต +18.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +19.8% ในเดือนก่อนหน้า) โดยเป็นผลมาจากการส่งออกโดยรวมขยายตัวที่ +18.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +17.4% ในเดือนก่อนหน้า) และการนำเข้าโดยรวมขยายตัวที่ +18.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากเพิ่มขึ้นที่ +22.8% ในเดือนก่อนหน้า)

สรุปสถานการณ์การค้าของสิงคโปร์ เดือนกันยายน 2564

การส่งออก Non-oil Domestic Export (NODX)

ในเดือนกันยายน 2564 NODX เติบโตที่ +12.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการขยายตัวที่ +2.7% ในเดือนก่อนหน้า โดยผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งการส่งออกสินค้า Electronic NODX และสินค้า Non-Electronic NODX

การส่งออกสินค้า Electronic NODX

ในเดือนกันยายน 2564 การส่งออกสินค้า Electronic NODX เติบโตที่ +14.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากการเติบโตที่ +16.7% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ ICs, PCs และ Telecommunications Equipment เพิ่มขึ้น 7%, 45.4% และ 45.4% ตามลำดับ

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX

ในเดือนกันยายน 2564 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX เติบโตที่ +11.7% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากการลดลงที่ -1.4% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ Petrochemicals (+52.8%) Specialised Machinery (+34.9%) และ Pharmaceuticals (+27.3%)

ตลาดการส่งออก NODX

ในเดือนกันยายน 2564 ตลาดส่งออก NODX 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่เติบโต ยกเว้น EU27 มาเลเซีย และไทย โดยตลาดที่มีการเติบโตมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ เกาหลีใต้ (+61.6%) จีน (+38.9%) และสหรัฐฯ (+22.2%)

การส่งออก NODX ไปยังตลาดใหม่ (Emerging Markets3)

ในเดือนกันยายน 2564 การส่งออก NODX ไปยังตลาดใหม่เติบโตที่ +41.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +2.7% ในเดือนก่อนหน้า) โดยตลาดที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ เอเชียใต้ (+62.6%), CLMV (+32.4%) และตะวันออกกลาง (+46%)

การส่งออก Oil Domestic Exports

ในเดือนกันยายน 2564 การส่งออกน้ำมันในเชิงมูลค่าเติบโตที่ +51.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการขยายตัวที่ +56.3% ในเดือนก่อนหน้า

  • ประเทศคู่ค้าที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ออสเตรเลีย (+259.6%) มาเลเซีย (+87.5%) และฮ่องกง (+72.5%)
  • การส่งออกน้ำมันในเชิงปริมาณลดลงที่ -9.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากเพิ่มขึ้นที่ +2.8% ในเดือนก่อนหน้า

การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX)

ในเดือนกันยายน 2564 การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX) ขยายตัวที่ +16.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +19% ในเดือนก่อนหน้า) โดยการเติบโตเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งการส่งออกสินค้า Electronic NORX และสินค้า Non-Electronic NORX

การส่งออกสินค้า Electronic NORX

ในเดือนกันยายน 2564 การส่งออกสินค้า Electronic NORX เติบโตที่ +18.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการขยายตัวที่ +29.3% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ Capacitors (+48.2%) Other Computer Peripherals (+37%) และ ICs (+26.1%)

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX

ในเดือนกันยายน 2564 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX เติบโตที่ +13.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +6.6% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ Non-Monetary Gold (+205.5%) Specialised Machinery (+60%) และ Nickel

ตลาดการส่งออก NORX

ในเดือนกันยายน 2564 ตลาดส่งออก NORX 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่เติบโต ยกเว้น เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น โดยตลาดที่มีการเติบโตมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+34%) ฮ่องกง (+22.7%) และ มาเลเซีย (+19%)


1 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ข้อมูลการค้าที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรป (European Union: EU) จะรายงานเป็น EU27 แทนที่ EU28 เนื่องจากการถอนตัวออกจาก EU ของสหราชอาณาจักร (United Kingdom: UK) หรือ Brexit (Britain Exit)
2 การจำแนกสินค้าทั้งหมดที่ซื้อขายในและนอกอาเซียนในรายงานการค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ ใช้รหัสภาษีชุดใหม่ ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2017 version
Enterprise Singapore (ESG) ระบุว่า ข้อมูลสารสนเทศที่ปรากฏในช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นเท่านั้น และไม่รับประกันผลใดๆ และไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากใช้ข้อมูลจากสารสนเทศนี้ในทุกกรณี
3 Emerging Markets ประกอบด้วยแคริบเบียน เอเชียกลาง กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ตะวันออกและยุโรปใต้ (ไม่ใช่สหภาพยุโรป) ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และแอฟริกาใต้


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง