งานสัมมนาความมั่นคงทางสุขภาพโลก (Global Health Security Conference – GHS) 

แหล่งที่มา: https://www.ghsconf.com/

ศูนย์อินโด-แปซิฟิกเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพแห่งรัฐบาลออสเตรเลีย (Indo-Pacific Centre for Health Security, Australian Government) จะจัดงานความมั่นคงทางสุขภาพโลก ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุม Suntec Convention & Exhibition Centre สิงคโปร์ ต่อยอดจากงานสัมมนา GHS ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นที่นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อปี 2562

งานสัมมนา GHS ครั้งที่ 2 นี้ ประกอบด้วยการประชุมสัมมนาเพื่ออภิปรายประเด็นด้านความมั่นคงทางสุขภาพโลก การแสดงผลงานและกิจกรรมด้านการเสริมสร้างระบบสุขภาพ การระบุปัญหาและช่องว่างเกี่ยวกับความมั่นคงสุขภาพ รวมถึงพิจารณาโอกาสใหม่ ๆ ในการเสริมสร้างความสามารถของประชาคมระหว่างประเทศเพื่อตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ด้านสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายสาขา ทั้งผู้ปฏิบัติงาน นักวิจัย นักการศึกษา ผู้นำ ผู้มีอำนาจตัดสินใจในด้านสาธารณสุข การแพทย์ สัตวแพทยศาสตร์ เกษตรกรรม กลาโหม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา 

นอกจากนี้ กองทัพของออสเตรเลีย สิงคโปร์ และสหรัฐฯ (กองทัพภาคพื้นแปซิฟิก) จะร่วมกันจัดการประชุมสุดยอดความมั่นคงทางสุขภาพระหว่างทหารกับพลเรือน (Military-Civilian Health Security Summit – MCHSS) ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2565 

ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลและรายละเอียดค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.ghsconf.com/event/ce6e8302-3682-4893-9a1f-26827766de77/summary


ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย (BIC)
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์