Thai SELECT

อะไรคือ Thai SELECT

Thai SELECT เป็นตราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์ มอบให้กับร้านอาหารไทย และผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป ที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้ ผ่านกระบวนการและขั้นตอนของการปรุงอาหารด้วยส่วนผสมตามตำรับอาหารไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้อาหารไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยสนับสนุนให้เกิดการยกระดับการให้บริการของร้านอาหารไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมให้ร้านอาหารไทยและผู้ผลิตอาหารไทยสำเร็จรูปพัฒนาคุณภาพในการให้บริการและการผลิตโดยยังคงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของอาหารไทย

การมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. ร้านอาหารไทย (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตามเกณฑ์รูปแบบของร้าน การตกแต่งร้าน คุณภาพของอาหารและการบริการ ดังนี้

Thai SELECT Signature

มอบให้กับร้านอาหารไทยที่ให้บริการอาหารไทยแท้คุณภาพยอดเยี่ยม มีการตกแต่งร้านสวยงาม และมีการบริการที่เป็นเลิศ เป็นร้านที่มีความโดดเด่นในภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ของอาหารไทย

Thai SELECT Signature

Thai SELECT Classic

มอบให้ร้านอาหารไทย ที่ให้บริการอาหารรสชาติตามมาตรฐานของอาหารไทย มีคุณภาพดี มีการตกแต่งร้านและการบริการที่อยู่ในระดับดี

Thai SELECT Classic

Thai SELECT Casual (ในต่างประเทศเท่านั้น)

มอบให้กับร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่ให้บริการอาหารที่มีรสชาติไทย แต่มีข้อจำกัดในด้านบริการ หรือเป็นร้านที่มีขนาดเล็ก และ/หรือมีความเรียบง่าย ให้ความรู้สึกสะดวกสบายในการใช้บริการ เช่น ร้านอาหารไทยในฟู้ดคอร์ท ร้าน Fast Food ร้านอาหารที่มีที่นั่งจำกัดหรือไม่มีที่นั่งหน้าร้าน Food Truck หรือร้านอาหารไทยที่มีเมนูไม่มากแต่ล้วนเป็นอาหารไทยที่มีรสชาติตามต้นตำรับไทย หรือเป็นร้านที่ให้บริการอาหารไทยแนว Street Food เป็นต้น

Thai SELECT Casual

Thai SELECT UNIQUE (ในประเทศไทยเท่านั้น)

มอบให้กับร้านอาหารในประเทศไทยที่ให้บริการอาหารไทยต้นตำรับคุณภาพดี และมีเมนูอาหารที่อนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่น เช่น ร้านอาหารไทยภาคใต้ ร้านอาหารภาคเหนือ ร้านอาหารอีสาน เป็นต้น

Thai SELECT UNIQUE

2. ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป (Thai SELECT Products)

มอบให้กับผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่เป็นสินค้าส่งออก ได้แก่ อาหารไทยสำเร็จรูปพร้อมปรุงหรือพร้อมรับประทาน เครื่องแกง เครื่องปรุงรส ขนมไทย เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริโภคหรือร้านอาหารไทย สามารถปรุงอาหารไทยได้สะดวกและมีรสชาติตามตำรับอาหารไทย ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องเป็นสินค้าส่งออกที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Thai SELECT (ผลิตภัณฑ์อาหารไทย และร้านอาหารไทยในต่างประเทศ)

 1. ได้รับการบรรจุรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
 2. ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมและนิทรรศกาลในงานแสดงสินค้า/เทศกาลอาหาร หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 3. ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมการขายของ DITP
 4. ได้รับส่วนลด 50% สำหรับค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศของ DITP สูงสุดสามครั้งภายในหนึ่งปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบตรา Thai SELECT เป็นครั้งแรก (สำหรับ Thai SELECT Product)
 5. ได้รับการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ของ DITP ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 6. ได้รับการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ Thai SELECT และแอปพลิเคชัน Thai SELECT

การเป็นสมาชิก Thai SELECT (ผลิตภัณฑ์อาหารไทย)

 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 2. เป็นผู้ส่งออกไทยที่มีเครื่องหมายการค้าหรือตราสินค้าของตนเองซึ่งจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 3. เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปพร้อมเสิร์ฟ / พร้อมรับประทาน / พร้อมปรุง (รวมถึงพริกแกงซอสน้ำจิ้มและขนมหวาน) ซึ่งผลิตในประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารระดับสากล
 4. เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารระดับโลก

การสมัคร Thai SELECT ในสิงคโปร์

 1. ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ praphim@thaitrade.sg
 2. สมัครฟรี

เอกสารประกอบการสมัคร Thai SELECT

 1. สำเนาทะเบียนธุรกิจในสิงคโปร์ – BizFile
 2. ใบรับรองสุขอนามัยอาหารของสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ (National Environment Agency – NEA) / ป้ายทะเบียนร้านจำหน่ายอาหารของ NEA
 3. ภาพถ่ายภายนอก และภายในร้านอาหาร
 4. สำหรับการต่ออายุ โปรดแนบใบรับรอง Thai SELECT ฉบับก่อนหน้า

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 • นางสาวประพิม หล่อขุมทอง, สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์
 • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: praphim@thaitrade.sg / enquiry@thaitrade.sg
 • โทร: (+65) 6737 3060
Thai SELECT Products

WHAT is Thai SELECT

The Thai SELECT is a mark of certification awarded by Ministry of Commerce, Royal Thai Government, to guarantee the authenticity of Thai restaurants and Thai food products, meaning the food being served or merchandised has been prepared with proper ingredients and spices in the traditional Thai style of cooking.

The objective of the program is to increase the recognition of quality Thai restaurants and Thai food products as well as to encourage Thai restaurant operators and food producers to raise the quality of their products and services while maintaining authenticity.

The Thai SELECT symbol is divided into two clusters;

1. Thai Restaurants

Given to restaurants in four categories, assessed by type of restaurant, decoration, and level of food and service excellence.

Thai SELECT Signature

Granted to restaurants that serve authentic Thai food with a taste of premium quality, refined decoration and excellent service. The restaurants bearing this symbol well present outstanding Thai culinary image and the unique character of Thai food.

Thai SELECT Signature

Thai SELECT Classic

Awarded to Thai restaurants of excellent quality. The Thai foods offered have standard taste of authentic Thai Cuisine with considerably good service. Overall, diners feel these restaurants offer good value for money.

Thai SELECT Classic

Thai SELECT Casual (ในต่างประเทศเท่านั้น)

Given to Thai restaurants offering Thai foods with Thai taste but have limited services. They vary from simple setups that are small in size, offering convenience to diners such as fast food restaurants or food outlets at a food court, to restaurants with limited or no seating, including food trucks or food stalls.

Thai SELECT Casual

Thai SELECT UNIQUE (ในประเทศไทยเท่านั้น)

Granted to restaurants in Thailand that offer Thai food local uniqueness such as Southern Thai food, Northern Thai food, and etc.

Thai SELECT UNIQUE

2. Thai SELECT Products

Awarded to Thai food products such as instant Thai curries, condiments, and Thai desserts that have been prepared in the traditional and authentic Thai style, are easily recognizable as Thai food, possess world-class standard packaging and still maintain good quality when they reach consumers

Privileges for Thai SELECT Members (Thai food products And Thai restaurants abroad)

 1. An access to promote your business Brand and products on Thai SELECT website and Thai SELECT mobile application.
 2. An opportunity to exhibit your products at Thai SELECT showcases and/or international trade fairs free of charge
 3. An opportunity to participate in DITP’s development and promotional activities.
 4. 50% discount on participation fees at DITP’s Overseas Trade Fairs (Up to three times within one year).
 5. Free media coverage through DITP domestic and oversea media channels.
 6. A shortlist for DITP’s trade inquiries and/or business matching events.

To be Thai SELECT Product Members

 1. Be a company registered with the Department of Business Development, Ministry of Commerce
 2. Be a Thai Exporter with own trademark or brand which is registered with the Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce
 3. Own ready-to-serve/ready-to-eat/ready-to-cook Thai processed food products (including curry paste, sauce, dipping sauce, and dessert) which are manufactured in Thailand.
 4. Own Thai Food Products accredited with global food standards.

Application from for Thai SELECT Certificate in Singapore

 1. Summit your application to E-mail: praphim@thaitrade.sg
 2. Free Register

Requirement document for Thai SELECT Application

 1. Copy of business registration in Singapore – BizFile
 2. NEA Food Hygiene certificate / Licence Decal for Food Outlet from NEA
 3. Photograph of exterior and interior of the restaurant
 4. *For renewal, please attached your previous Thai SELECT Certificate

For more information please contact

 • Ms. Praphim Lorkhumtong, Trade Officer at Thai Trade Center, Singapore
 • Email: praphim@thaitrade.sg / enquiry@thaitrade.sg
 • Tel: (+65) 6737 3060
Thai SELECT Products

Thai SELECT Signature Restaurants in Singapore

No.RestaurantTelAddress
1Bangkok Jam @Great World City 6411 49921 Kim Seng Promenade #02-26 S 237994
2Folks Collective @China Square6536 673920 Cross Street China Square Central #01-25 Singapore 048422
3YhingThai Palace6337 1161
6337 9429
36 Purvis Street #01 – 04
Singapore 188613
4Sabai Fine Thai on the Bay6535 3718-970 Collyer Quay, #01-02 Customs House
Singapore 049323
5Unyangkordai SG6787 857557 South Bridge Road
Singapore 058688
6Patara Fine Thai Cuisine6411 4992
6737 0818
Tanglin Mall
163 Tanglin Road, #03-14 S 247933

The Thai SELECT Classic Restaurants in Singapore List

No.RestaurantTelAddress
1Real Thai @Changi Point6384 12465 Changi Business Park Central 1 #B1-36 Changi Point Singapore 486038
2Kinnari Thai Cuisine Pte Ltd 201 Joo Chiat Road #01-01 Singapore 42747
3Thai Tantric Restaurant  #03-02 Orchard Tower,400 Orchard Road, Singapore 238875
4Beer Thai House Restaurant (outlet 1)6291 22675001 Beach Rd, #01-96 Golden Mile Complex, Singapore 199588
5Beer Thai House Restaurant (outlet 2)6297 76445001 Beach Rd, #01-29/30 Golden Mile Complex, Singapore 199588

The Thai SELECT Casual Restaurants in Singapore List

No.RestaurantTelAddress
1Thai’D Me Up 271 Bukit Timah Road, Balmral Plaza #01-04 Singapore 259708

รวมร้าน Thai SELECT ทั้งหมดในสิงคโปร์

ร้านสาขา
Signature66
Classic55
Casual11
รวมร้าน Thai SELECT ทั้งหมดในสิงคโปร์1212