รัฐบาลสิงคโปร์ควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารอย่างเข้มงวด เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคการประกอบกิจการนำเข้าอาหารสู่สิงคโปร์จึงจำเป็นต้องขอรับใบอนุญาตจากสำนักงานอาหารสิงคโปร์ (Singapore Food Agency – SFA) ทั้งนี้ SFA จะตรวจสอบการนำเข้าอย่างเคร่งครัดร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ (Immigration & Checkpoints Authority -ICA) เพื่อสกัดกั้นการนำเข้าที่ผิดกฎหมาย

การจับกุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารมาสิงคโปร์อย่างผิดกฎหมายปรากฏเป็นข่าวเป็นระยะ เช่น เดือนพฤษภาคม 2566 ผลิตภัณฑ์อาหารปริมาณรวมเกือบ 7 ตัน ถูกนำเข้ามาจากไทยและเมียนมาโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งอาหารประเภทเนื้อวัวสด เนื้อหมูสด เนื้อไก่สด เลือดหมู หนอนไหม เนื้อสัตว์แปรรูป อาหารจากแมลง และอาหารแช่แข็ง รวมถึงการสำแดงสินค้าว่าเป็นสินค้าประเภทผักสดแทนการสำแดงเนื้อสัตว์

นอกจากนี้ ร้านค้าบางรายที่เคยอยู่ในศูนย์การค้าโกลเดนไมล์ คอมเพลกซ์ ก็เคยถูกจับจากการนำเข้าเลือดหมูสดชนิดก้อนมาประกอบอาหาร ซึ่งเป็นสินค้าผิดกฎหมายของสิงคโปร์ เพราะสิงคโปร์มองว่าเลือดหมูเป็นวัตถุดิบที่เอื้อการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค ขั้นตอนการเก็บเลือดหมูที่ไม่ถูกสุขลักษณะจะทำให้มีจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารได้

ผิดกฎหมาย – สิงคโปร์ไม่อนุญาตให้นำเข้าเลือดหมู
แหล่งที่มา: Singapore Food Agency
อาหารแช่แข็งนำเข้ามาขายอย่างผิดกฎหมาย
แหล่งที่มา: Singapore Food Agency

การนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารมาสิงคโปร์เพื่อการค้าและธุรกิจต้องทำอย่างถูกกฎหมายและตามขั้นตอน

การนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารมาในสิงคโปร์ในแต่ละครั้งจะต้องมีใบอนุญาตการนำเข้าที่ถูกต้อง และต้องสำแดงรายการสินค้านำเข้าให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารจะต้องจำแนกประเภทของผลิตภัณฑ์ก่อนว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน SFA หรือ HSA (Health Sciences Authority) โดย SFA จะกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารทั้งหมด ส่วน HSA กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่น ๆ

หากต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์ เนื้อปลา ผักสด ผลไม้สด และไข่ไก่สด ผู้ประกอบการจะต้องขอใบอนุญาตการค้า (trader’s licence) จาก SFA กรณีต้องการนำเข้าสินค้าประเภทอาหารแปรรูปอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ และอุปกรณ์เครื่องครัว (food appliances) จะต้องจดทะเบียนการค้า (trader’s registration) กับ SFA จากนั้นให้ตรวจสอบข้อกำหนดและกฎระเบียบของ SFA ตามประเภทของแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด โดยเฉพาะการนำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์แปรรูป และไข่ไก่ จะต้องนำเข้าจากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก SFA แล้วเท่านั้น ในส่วนของการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารแบบแพคสำเร็จรูป (pre-packed food) จะต้องมีฉลากสินค้าตามระเบียบฉลากบรรจุภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายในสิงคโปร์ก่อนที่จะนำเข้า โฆษณา ผลิต จำหน่าย และขนส่ง

ขั้นตอนต่อไป ผู้ประกอบการจะต้องยื่นขอใบอนุญาตนำเข้า (import permit) ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ TradeNet ซึ่งเป็นช่องทางการขอใบอนุญาตการนำเข้า–ส่งออก และการขนถ่ายสินค้าของสิงคโปร์ และยื่นขอรับการตรวจสอบ (inspection) ผลิตภัณฑ์ที่จะนำเข้าเป็นขั้นตอนสุดท้าย ทั้งนี้ SFA จะทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร ณ ขาเข้าสิงคโปร์ โดยตัวอย่างอาจจะถูกเก็บและนำไปตรวจสอบเพิ่มเติมที่ห้องวิจัยของ SFA เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารที่นำเข้านั้นปลอดภัยต่อผู้บริโภค

สำหรับผู้ที่ต้องการนำผลิตภัณฑ์อาหารเข้ามาในสิงคโปร์เพื่อการบริโภคส่วนตัวนั้น สามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบปริมาณตามข้อกำหนดของแต่ละผลิตภัณฑ์ เช่น เนื้อสัตว์ (ทั้งแบบสด แบบแช่แข็ง หรือแบบปรุงสุก) จะต้องมีปริมาณไม่เกิน 5 กิโลกรัม อาหารทะเลจะต้องไม่เกิน 5 กิโลกรัม (หรือไม่เกิน 2 กิโลกรัม หากเป็นอาหารทะเลแช่แข็ง) ผักและผลไม้สดต้องเป็นปริมาณที่สมเหตุสมผลหรือในปริมาณที่สามารถถือติดตัวได้ ไข่ไก่สดต้องไม่เกิน 30 ฟอง และต้องมาจากแหล่งที่ SFA อนุญาตแล้วเท่านั้น หากไม่แน่ใจหรือมีข้อสงสัย สามารถตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ของ ICA ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าสิงคโปร์

บทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนข้อบังคับและระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารมาสิงคโปร์เพื่อการค้า

สำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารทะเลโดยไม่มีใบอนุญาตนำเข้าหรือไม่สำแดงรายการอย่างถูกต้อง จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกไม่เกิน 12 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบการกระทำความผิดซ้ำจะเพิ่มโทษปรับแต่ไม่เกิน 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ หากเป็นการนำเข้าผักและผลไม้สด จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ   

หากมีใบอนุญาตการนำเข้า แต่ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารทะเลที่นำเข้าหรือที่มีไว้ในครอบครองเพื่อการค้ามาจากแหล่งผลิตหรือฟาร์มที่ไม่ได้รับการรับรองจาก SFA จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากพบการกระทำความผิดซ้ำจะเพิ่มโทษปรับแต่ไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ในส่วนของผู้เก็บรักษาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารทะเลในสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกไม่เกิน 12 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ

สิงคโปร์เป็นประเทศที่เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย ผู้ประกอบการไทยจึงควรทำความเข้าใจกฎระเบียบ-ข้อบังคับในการนำเข้าสินค้าประเภทอาหารและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งการนำเข้า ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ฉลากบรรจุภัณฑ์ การตรวจสอบ การขอใบอนุญาตการค้า การจดทะเบียนการค้า การขอใบอนุญาตนำเข้า และอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดตามกฎหมายและมาตรการกีดกันการนำเข้า ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ SFA ที่ https://www.sfa.gov.sg/food-import-export 

การนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร เว็บไซต์ของ SFA https://www.sfa.gov.sg/food-import-export 

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย (BIC)
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง