การเจรจาต่อรองและการสร้างความสัมพันธ์

โดยทั่วไปแล้วชาวสิงคโปร์ก็เหมือนกับชาวเอเชียทั่วไป ที่มีความต้องการอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ และชอบการเป็นผู้ชนะ ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้คู่ค้าพึงพอใจ คือ การเตรียมความพร้อมรายละเอียดข้อมูลและสามารถตัดสินใจและตกลงราคาในที่ประชุมได้อย่างรวดเร็ว โดยทำให้คู่ค้าเห็นถึงประโยชน์และแนวโน้มที่ทำให้คู่ค้าสามารถทำรายได้จากสินค้าที่สั่งซื้อได้ การทำให้คู่ค้ารู้สึกว่า คู่ค้าได้เปรียบจะทำให้การตกลงธุรกิจเป็นไปด้วยความรวดเร็ว แต่ในทางกลับกันผู้ประกอบการไทยต้องรู้ว่า สามารถยอมรับราคาได้ในระดับใด โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำความตกลง คือ ความชัดเจนของข้อตกลงที่ครอบคลุมทุกประการที่เกี่ยวข้องและกระชับตรงประเด็น นอกจากนี้ ในช่วงการต่อรองราคา ต้องพยายามทำให้คู่ค้ารับทราบและยอมรับถึงจุดต่ำสุดที่ผู้ประกอบการไทยจะให้ได้ โดยใช้คำพูดที่ถูกต้องตามมารยาทที่ดีและไม่มีความหยาบคายและความก้าวร้าวในการเจรจา

ในกรณีที่คู่ค้าเข้าใจผิดหรือมีข้อมูลที่ผิด ผู้ประกอบการควรอธิบายข้อมูลที่ถูกต้องและไม่พูดถึงฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด เพื่อเป็นการรักษาสถานการณ์ที่ดีไว้ไม่ให้เกิดการเสียหน้า เพราะตามวัฒนธรรมชาวเอเชีย  ถ้าคู่ค้าเสียหน้า อาจหมายถึงว่า ผู้ประกอบการจะต้องเสียลูกค้าไปอีกราย ทั้งนี้ การการผูกสัมพันธ์กับคู่ค้าในเอเชียนั้นต้องใช้เวลา ดังนั้นความอดทนจึงเป็นกุญแจสำคัญ อย่างไรก็ตาม เมื่อการทำงานตามข้อตกลงได้ผ่านลุล่วงไปแล้ว ชาวสิงคโปร์จะกลายเป็นมิตรที่ดี

อนึ่ง การสร้างอารมณ์ขันเป็นทางเลือกที่ดีในการช่วยให้สถานการณ์ลดความตึงเครียดลงได้ โดยอาจพูดคุยในเรื่องภูมิอากาศ อาหาร การท่องเที่ยว และความชอบ/ความไม่ชอบในชีวิตส่วนตัว ซึ่งจะช่วยทำให้สัมพันธไมตรีระหว่างกันดีขึ้น นอกจากนี้ ทางที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมากขึ้น คือ ความตั้งใจและใส่ใจในวัฒนธรรมของชาวสิงคโปร์ การสอบถามถึงทุกข์-สุขของคู่ค้าและสมาชิกในครอบครัว ความเอื้อเฟื้อในการแนะนำการท่องเที่ยวและอาหารอร่อยในไทย รวมถึงการจัดเตรียมของขวัญที่เหมาะสมมอบให้ในวันสำคัญและเทศกาลต่างๆ จะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้การติดต่องานทุกๆอย่างเป็นไปด้วยดี

การรับประทานอาหาร 

อาหารถือเป็นปัจจัยสำคัญของวัฒนธรรมในสิงคโปร์ การปรึกษาหารือธุรกิจอาจกระทำในช่วงรับประทานอาหารซึ่งอาจเป็นอาหารกลางวันหรืออาหารเย็น จะทำให้เป็นการกระชับความสัมพันธ์และสามารถปรึกษาธุรกิจได้ในระดับที่สะดวกและง่ายขึ้น จากการสนทนาในเรื่องอาหารที่รับประทาน นำไปสู่ข้อตกลงทางธุรกิจได้อย่างสวยหรู  ดังนั้น  ผู้ประกอบการควรมีความรู้เกี่ยวกับมารยาทบนโต๊ะอาหาร

เมนูอาหารต่าง ๆ อีกทั้งควรลองรับประทานอาหารทุกจานอย่างไม่ลังเลใจ หากชอบหรือไม่ชอบก็สามารถพูดคุยภายหลังได้ เพื่อสร้างความประทับใจแก่เจ้าภาพที่แนะนำรายการอาหาร