เครื่องหมายทางการค้า (Trademarks)

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trademark) ในสิงคโปร์ นอกจากจะมีพระราชบัญญัติเครื่องหมายทางการค้าที่เป็นกฎหมายคุ้มครองแล้วนั้น การจดเครื่องหมายการค้าในสิงคโปร์ยังมีอนุสัญญากรุงปารีสที่สิงคโปร์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของพิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol) ทำให้ได้รับประโยชน์ที่จะสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนการค้า เพื่อขอรับความคุ้มครองในประเทศต่างๆได้หลายประเทศในคราวเดียวกันด้วย โดยการจดทะเบียนที่ IPOS นั้นจะเป็นระบบการจดทะเบียนก่อน (First to File System)

ข้อมูลพื้นฐาน

1. กฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง

     พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2542

2. ระบบการให้ความคุ้มครอง

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครอง จะต้องได้รับการจดทะเบียนกับ IPOS ซึ่งเป็นระบบการจดทะเบียนก่อน (First to File System) ทั้งนี้ อาจถูกเพิกถอนได้โดยผู้ใช้เครื่องหมายการค้าก่อนหน้านั้น

3. สิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง

เครื่องหมายดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องหมายที่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายใดที่สามารถมองเห็นได้ และสามารถแสดงให้เห็นด้วยภาพและสามารถใช้แยกสินค้าและบริการที่มีหรือที่ให้ในทางการค้าโดยบุคคลหนึ่งออกจากสินค้าและบริการของอีกบุคคลหนึ่ง

เครื่องหมาย ให้หมายความรวมถึง ตัวอักษร คำ ชื่อ ลายมือชื่อ ตัวเลข ภาพประดิษฐ์ ตรา ข้อความ ฉลาก ตั๋ว รูปร่าง สี แง่มุมการบรรจุภัณฑ์ หรือสิ่งใดเหล่านี้รวมกัน  

เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้หรือใช้กับสินค้าหรือบริการที่มีอยู่หรือให้ในทางการค้าโดยสมาชิกของสมาคม เพื่อแยกสินค้าหรือการบริการจากสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ หรือให้โดยบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกของสมาคมนั้น

เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เพื่อแยกสินค้าหรือบริการ 1) ที่มีอยู่หรือให้ในทางการค้า 2) รับรองโดยเจ้าของเครื่องหมายรับรองนั้น เกี่ยวกับ แหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิตสินค้า หรือการให้การบริการ คุณภาพ ความถูกต้อง และคุณลักษณะอื่น จากสินค้าหรือบริการอื่นที่มีอยู่หรือให้ในทางการค้า แต่ไม่ได้มีการรับรอง

4. อายุความคุ้มครอง      

ระยะเวลาคุ้มครอง เป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และเมื่อครบกำหนดอายุการคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถต่ออายุได้อีกคราวละ 10 ปี โดยต้องยื่นคำขอต่ออายุภายในกำหนดเวลา 3 เดือนก่อนวันสิ้นอายุความคุ้มครอง

การขอรับความคุ้มครอง

1. การยื่นขอจดทะเบียน

การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายฯในสิงคโปร์ สามารถดำเนินการได้โดย

 • ยื่นขอจดทะเบียนโดยตรงทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน Intellectual Property Office of Singapore (IPOS : http://www.ipos.gov.sg) โดยกรอกแบบฟอร์ม TM4 eFiling ผ่าน eTrademarks ซึ่งมีค่าธรรมเนียม 341 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหนึ่งคำขอ
 • ยื่นขอจดทะเบียนโดยผ่านสำนักงานทนายความในสิงคโปร์ สามารถให้สำนักงานทนายความในประเทศไทยติดต่อสำนักงานทนายความในสิงคโปร์เพื่อยื่นขอจดทะเบียนได้

ทั้งนี้ ก่อนที่จะเริ่มการยื่นขอจดทะเบียน  ผู้ยื่นขอฯจะต้องทำการตรวจสอบเครื่องหมายของผู้ขออื่นๆก่อน โดยผ่าน eTrademarks (www.ipos.gov.sg) เพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีเครื่องหมายใดๆที่เหมือนกับเครื่องหมายที่ต้องการยื่นขอจดทะเบียน ซึ่งตามระเบียบ NICE Classification ผู้ยื่นขอจะต้องกำหนดให้ได้ถึงสินค้า หรือบริการของเครื่องหมายที่ประสงค์จะยื่นขอจดทะเบียน โดยสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.ipos.gov.sg   ภายใต้ IPOS classification database

2. ขั้นตอน/ระยะเวลา

โดยปกติการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสิงคโปร์จะใช้เวลาประมาณ 18-24 เดือน นับตั้งแต่วันยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจนกระทั่งถึงวันออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หน่วยงาน IPOS ใช้เวลาทำการพิจารณาเอกสารทั้งหมดประมาณ 4-6 เดือน ซึ่ง IPOS จะแจ้งให้ผู้ยื่นขอทราบเป็นลายลักษณ์ว่าคำขอได้รับการยอมรับหรือไม่ได้รับการยอมรับ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

 • ยื่นขอโดยแบบฟอร์ม TM4 ผ่าน etrademarks (SGD 341 ต่อหนึ่งคำขอ และไม่มีการคืนเงิน หากไม่ได้จดทะเบียน)
 • โดยทั่วไป วันที่จดบันทึกในการยื่นคำขอต่อ IPOS จะเป็นวันที่ซึ่งผู้ยื่นขอได้จัดส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ IPOS ครบถ้วนแล้ว
  – คำขอที่ผู้ยื่นขอในการลงทะเบียน
  – ชื่อ สกุลและที่อยู่
  – ภาพอย่างชัดเจนแสดงเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียน พร้อมขนาดและมิติของภาพ
  – รายการสินค้าและบริการที่ผู้ขอยื่นจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมาย (รายละเอียดต้องเป็นไปตาม International Classification of Good and Services)
  – การแจ้งวัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องหมาย

หลังจากที่ส่งข้อมูลดังกล่าวข้างต้นครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว IPOS จะออกหมายเลขการยื่นขอเครื่องหมายให้ผู้ขอ และจะจัดส่งจดหมายรับทราบให้ผู้ขอ ทั้งนี้ ผู้ขออาจดูข้อมูลทางเว็บไซต์ Online Trademarks Enquiry ได้อีกทางหนึ่ง

หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่ครบถ้วน IPOS จะส่งจดหมายให้ผู้ขอเพื่อแก้ไขและส่งคืนให้ IPOS ภายในระ เดือนนับจากวันที่ออกจดหมาย ซึ่งระยะเวลานี้ ไม่สามารถขยายเวลาต่อได้

 ถ้าผู้ยื่นขอไม่ส่งข้อมูลแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด IPOS จะส่งหนังสือแจ้งแก่ผู้ยื่นขอว่าคำยื่นขอนี้ไม่เคยมีการยื่นขอ

 • IPOS จะพิจารณาคำขอที่ลงทะเบียนเรียบร้อยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ Trade Marks ซึ่งในช่วงการพิจารณานี้ ผู้ยื่นขออาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มขึ้น อาทิ การแก้ไขคำขอที่ส่งโดยตรงจากผู้พิจารณา ใช้ฟอร์ม TM 27A ค่าใช้จ่าย 40 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหนึ่งคำขอ โดยผ่าน eTrademark หรือ ฟอร์ม TM 27B ค่าใช้จ่าย 40 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหนึ่งคำขอ โดยผ่าน eTrademark  ทั้งนี้ หากผู้ยื่นขอต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการดำเนินการส่งคำขอเพิ่ม ผู้ยื่นขอจะต้องใช้ฟอร์ม TM49 ยื่นขอขยายเวลาเพิ่ม ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

อนึ่ง หากผู้ยื่นขอไม่ได้ขอขยายเวลาเพิ่มเติม IPOS จะถือว่า คำขอจดทะเบียนนั้นๆได้ถูกยกเลิกไป

 • การยื่นขอคำขอที่ถูกยกเลิกไปให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้ฟอร์ม TM40 ค่าใช้จ่าย 130 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหนึ่งหมายเลขคำขอ ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่ได้รับแจ้งการยกเลิก นอกจากนี้ผู้ยื่นขอจะต้องตอบข้อสอบถามต่างๆที่ผู้พิจารณาถามด้วย

3. การประกาศโฆษณา

เมื่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใด คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะถูกนำไปลงประกาศโฆษณาในหนังสือประกาศโฆษณาเป็นระยะ เวลา 2 เดือน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมาย

4. การรับจดทะเบียน

ในกรณีที่ไม่มีผู้คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือมีผู้คัดค้าน แต่ในที่สุดมีคำสั่งหรือคำวินิจฉัยถึงที่สุดให้ยกคำคัดค้านนั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะมีคำสั่งให้รับจดทะเบียนและออกหนังสือสำคัญการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นให้แก่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อไป และให้มีผลคุ้มครองเป็นเวลา10 ปี

ในกรณีที่มีผู้คัดค้านการจดทะเบียนฯ และไม่สามารถยกคำคัดค้านนั้นได้ คำยื่นขอดังกล่าวจะถูกยกเลิก

สำหรับการขอต่ออายุเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว สามารถดำเนินการได้ ดังนี้
– เมื่อถึงปลายปีที่ 10 เจ้าของเครื่องหมายสามารถขอต่ออายุ โดยใช้ฟอร์ม TM19 ค่าใช้จ่าย 250 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหนึ่งคำขอผ่านทาง eTrademarks
– ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากเครื่องหมายหมดอายุ เจ้าของเครื่องหมายสามารถขอต่ออายุ โดยใช้ฟอร์ม TM24 ค่าใช้จ่าย 370 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหนึ่งคำขอที่สำนักงาน IPOS
– ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากเครื่องหมายหมดอายุ เจ้าของเครื่องหมายสามารถขอต่ออายุ โดยใช้ฟอร์ม TM19 ค่าใช้จ่าย 250 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหนึ่งคำขอผ่าน eTrademarks และ TM21 ค่าใช้จ่าย 150 ดอลลาร์สิงคโปร์ที่สำนักงาน IPOS

5. ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรวม จะขึ้นอยู่กับการยื่นขอโดยใช้แบบฟอร์มคำขอต่างๆ แล้วแต่กรณี ซึ่งแบบฟอร์มคำขอ สำคัญๆ ได้แก่

ดอลลาร์สิงคโปร์/หนึ่งคำขอของสินค้า/บริการ
การยื่นขอจดทะเบียน341 (ออนไลน์) 347 (ทนายความ)
การยื่นเพื่อแจ้งที่ติดต่อ8.50
การยื่นคำขออื่นๆ
– แก้ไขคำขอจดทะเบียน
– แก้ไขเครื่องหมาย
– แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยู่
– ขอต่ออายุ

44
340
21
270
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายฯในสิงคโปร์