การส่งเงินตราออกนอกประเทศสิงคโปร์

สิงคโปร์เป็นประเทศที่ให้ความเท่าเทียมกันระหว่างนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ สิงคโปร์ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องการโอนเงินตราออกนอกประเทศ สามารถโอนเงินได้อย่างเสรี อีกทั้งไม่มีการควบคุมการโอนผลกำไรในการประกอบธุรกิจออกนอกประเทศ ผู้มีบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ในสิงคโปร์ สามารถขอโอนเงินกลับประเทศได้ตามระบบการธนาคาร อย่างไรก็ตาม หากธนาคารมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการโอนเงิน ธนาคารอาจจะขอเอกสารเพิ่มเติมประกอบการโอนเงินนั้น ทั้งนี้ สิงคโปร์มีกฎหมายการต่อต้านการฟอกเงิน/การต่อต้านการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย ดังนั้น ธนาคารจะตรวจสอบว่าแหล่งที่มาของเงินเข้าข่ายนี้หรือไม่ ก่อนจะอนุญาตให้โอนเงินกลับประเทศ  

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 มีการปรับหลักเกณฑ์การนำเงินเข้าหรือออกจากประเทศสิงคโปร์ จาก 30,000 ดอลลาร์สิงคโปร์เป็น 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยบุคคลใดที่เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศสิงคโปร์เกิน 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ จะต้องรายงานเคลื่อนย้ายเงินไปยัง the Suspicious Transaction Reporting Office (STRO) ภายใต้กรมตำรวจสิงคโปร์ นอกจากนี้กรณีผู้ส่ง/ผู้รับเงินระหว่างประเทศผ่านทางไปรษณีย์หรือทางอื่นเกิน 20,000 ดอลลาร์ (หรือเทียบเท่า) จะต้องยื่นแบบฟอร์ม NP728 ภายใต้กฎหมายการทุจริตการค้ายาเสพติดและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวกับอาชญากรรมร้ายแรง (the Corruption, Drug Trafficking and other serious Crimes Act ,Chapter 65A) ซึ่งสามารถทำรายการออนไลน์ได้