การจ้างงาน

หน่วยงานควบคุมดูแลการจ้างงานในสิงคโปร์ คือ กระทรวงแรงงาน (Ministry of Manpower, MOM : www.mom.gov.sg) ภายใต้กฎหมายการจ้างงาน (Employment Act) ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะทำงานในสิงคโปร์ควรศึกษาและทราบข้อมูลเบื้องต้นของระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง