การส่งออกสินค้าจากประเทศสิงคโปร์

หน่วยงานที่ควบคุมใบอนุญาตเพื่อการส่งออก คือ กรมศุลกากร (Department of Customs, Singapore) โดยสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

การส่งออกสินค้า

ผู้ส่งออกจะต้องดำเนินการขอ OUT Permit ตามประเภท ดังนี้

(https://www.customs.gov.sg/businesses/exporting-goods/overview)

การขอใบอนุญาตการยื่นคำร้องผ่านระบบ TradeNet®
OUT Permitกระทำได้ทุกเวลาก่อนส่งออกสินค้าจากสิงคโปร์ผ่านตัวแทนที่บริเวณท่าเรือหรือท่าอากาศยาน

ก่อนที่จะส่งออกสินค้าจากสิงคโปร์ผ่านทางถนนหรือทางรถไฟ
OUT (Temporary Consignment) Permitก่อนที่จะมีการส่งออกสินค้าที่นำเข้าภายใต้ Temporary Import Scheme
OUT (Temporary Export/Re-imported Goods) Permitก่อนที่จะส่งออกสินค้าภายใต้ Temporary Export Scheme
OUT (Approve Premises/Schemes) Permitก่อนที่จะส่งออกสินค้าจาก License Warehouse Scheme (LWS)  และ Zero GST Warehouse Scheme (ZGS)

ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนหรือละเมิดภายใต้ Customs Act (CA) และระเบียบของ Imports and Exports Act (RIEA) ในการส่งสินค้าออกจากสิงคโปร์ จะมีบทลงโทษตามประเภท ดังนี้

การฝ่าฝืนบทลงโทษ
การยื่นข้อมูลไม่ถูกต้อง

การไม่แจ้งเรื่องในการนำเข้าสินค้า/การส่งออกสินค้าและการขนย้ายสินค้า

การไม่ให้ความร่วมมือเมื่อกรมศุลกากรขอเอกสารเพิ่มเติม
โทษปรับไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือมูลค่าเท่ากับภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต หรือภาษีสินค้าและบริการ ขึ้นอยู่กับมูลค่าไหนที่สูงกว่า หรือโทษจำคุกไม่เกิน 12 เดือน หรือทั้งปรับและจำคุก
การไม่ปฏิบัติตามระเบียบของกรมศุลกากรในการนำสินค้าออกจากสถานที่ควบคุมของกรมศุลกากรโทษปรับไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
การไม่สามารถแสดงใบอนุญาตโทษปรับไม่เกิน 3,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
การแจ้งและแสดงข้อมูลเท็จโทษปรับไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือโทษจำคุกไม่เกิน 2ปี หรือทั้งปรับและจำคุก
การนำเข้า/การส่งออกหรือการขนย้ายสินค้าโดยไม่มีใบอนุญาตฝ่าผืนครั้งแรก : โทษปรับไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือมูลค่า 3 เท่าของสินค้า ขึ้นอยู่กับจำนวนไหนมากกว่ากัน หรือโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งปรับและจำคุก

ฝ่าฝืนครั้งต่อๆไป : โทษปรับไม่เกิน 200,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือมูลค่า 4 เท่าของสินค้า ขึ้นอยู่กับจำนวนไหนมากกว่ากัน หรือโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งปรับและจำคุก

สำหรับการส่งออกสินค้าประเภท Strategic Goods ภายใต้ Strategic Goods (Control) Act (SGCA) ซึ่งมีกลุ่มสินค้าสำคัญ  2  กลุ่ม  คือ  Military  Goods  และ  Dual-Use  Goods  นั้น  ผู้ส่งออกต้องยื่นขอตรวจสอบสินค้าส่งออก โดยส่งเอกสารไปยัง Tariffs & Trade Services Branch, Singapore Customs

อนึ่ง สินค้าควบคุมของสิงคโปร์ หมายถึง สินค้าทุกชนิดที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานเกี่ยวข้องที่ควบคุม (Competent Authority) ก่อน จึงสามารถส่งออกได้ ทั้งนี้ รายการสินค้าที่ควบคุมการส่งออก 33 รายการ อาทิ  อาวุธและระเบิด เสื้อผ้าป้องกันกระสุนปืน  เคมีภัณฑ์  เพชรดิบ  ปลา ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์กุญแจมือ  อุปกรณ์ทางการทหาร  เป็นต้น  ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายการสินค้าควบคุมการส่งออกและหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตการส่งออกในสินค้าแต่ละประเภทได้ที่เว็บไซต์ http://www.customs.gov.sg ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบผ่านแล้ว จึงสามารถส่งออกได้

ขั้นตอนการขนถ่ายสินค้าภายในเขต Free Trade Zone (FTZ)

แบ่งออกได้ 2 กรณี คือ

ในกรณีขนถ่ายสินค้าควบคุมภายในเขต Free Trade Zone (FTZ) เดียวกัน ผู้ประกอบการจะต้องยื่นขอ Transhipment (Through Transhipment Within Same FTZ) Permit ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ TradeNet® ของกรมศุลกากร หากมีการขนถ่ายสินค้าที่ได้นำเข้ามาพักไว้ใน FTZ สำหรับการเก็บรักษาสินค้าชั่วคราวในพื้นที่เดียวกัน

ในกรณีที่เคลื่อนย้ายสินค้าจาก FTZ หนึ่งไปยังพื้นที่ FTZ แห่งใหม่ ผู้ประกอบการจะต้องยื่นขอ Transhipment (Through Transhipment with Inter-gateway Movement) Permit ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ TradeNet® ของกรมศุลกากร หากได้มีการนำเข้าสินค้ามาไว้ที่ FTZ ก่อน และต่อมามีความประสงค์เปลี่ยนถ่ายสินค้าไปยังเขต FTZ ของอีกพื้นที่หนึ่ง

 ทั้งนี้ การขอใบอนุญาต Transhipment Permit สามารถทำได้โดยผ่าน Shipping Agents, Airline Agents และ Freight Forwarders / Cargo Agents เท่านั้น ซึ่งเป็นการยื่นขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ TradeNet® ของกรมศุลกากร และจะต้องสำเนาใบอนุญาตส่งไปยัง Permits Compliance Branch (PCB) ด้วย โดยสามารถส่งผ่าน Ocean BL, MAWB, House BL หรือ HAWB เพื่อการตรวจสอบ

การยื่นขอใบอนุญาตและการขอรับเอกสาร

ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตในการส่งออกและการขนถ่ายสินค้าผ่านระบบ TradeNet® ของกรมศุลกากร  ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจะดำเนินการในการประมวลผลและอนุมัติใบอนุญาต  โดยมีข้อมูลสรุปได้ ดังนี้

1) เอกสารประกอบการยื่นขอ

 ผู้ประกอบการต้องรวบรวมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง 5 ปีย้อนหลัง ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้การค้า รายการบรรจุสินค้าและใบเสร็จการขนส่งหรือใบเสร็จจากสายการบินในวันที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาต โดยส่งไปยังกรมศุลกากรสิงคโปร์เพื่อเป็นเอกสารประกอบ การยื่นขอ ทั้งนี้ ในบางกรณีจะขึ้นอยู่กับการร้องขอเอกสารจากกรมศุลการกรหรือตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาต

2) ระยะเวลาการใช้ใบอนุญาต (Validity of Permits)

ระยะเวลาการใช้ใบอนุญาต แต่ละประเภท ดังนี้

ประเภทใบอนุญาตความสมบูรณ์ของใบอนุญาต
In-Non-Payment (ยังไม่จ่าย GST/Duty)นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ 9 วันทำการ

สำหรับ ใบอนุญาตชนิด BKT (การนำเข้าหลายครั้งภายใน 1 เดือน) : นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติจนถึงวันสุดท้ายของเดือนนั้น
In-Payment (จ่าย GST/Duty)นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ 9 วันทำการ

จากวันที่ได้รับการอนุมัติ 2 วันทำการ ในกรณีที่สินค้าต้องเสียภาษีอากร และ สินค้าที่รับมาจากเขต Customs Licensed Premises  
OUT (Customs to FTZ to Export)นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ 9 วันทำการ

นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ 2 วันทำการ ในกรณีที่สินค้าที่ต้องเสียภาษีอากร และ สินค้าที่รับมาจากเขต Customs Licensed Premises
Transshipment /Removal  (เรือ ไปยัง FTZ หรือ FTZ to Export)นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ 9 วันทำการ

สำหรับใบอนุญาตชนิด REM (Removal) นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ 2 วันทำการ

สำหรับใบอนุญาตชนิด TTI/TTF นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ 21 วันทำการ (TTI = Through Transhipment within the Same FTZ TTF = Through Transhipment with inter-gateway movement)

ในกรณีของ Out Permit ที่ครอบคลุมถึงเรื่องการเคลื่อนย้ายเรือที่มีสินค้าต้องเสียภาษีอากร       (Seastore) โดยระยะเวลาการใช้ คือ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว 1 วันทำการ และในกรณีที่สินค้าที่ได้รับการอนุญาตไม่มีการเคลื่อนย้ายในเวลาที่กำหนด ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอขยายใบอนุญาตได้ โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ TradeNet®  ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ

ใบอนุญาตไม่ได้รับการอนุมัติ (Rejection Permit)

หากการยื่นขอใบอนุญาตไม่สำเร็จหรือเกิดความผิดพลาดทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ TradeNet®  กรมศุลกากรจะส่งข้อความถึงผู้ประกอบการด้วยรหัส “DCS Error” โดยผู้ประกอบการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือทำเอกสารให้สมบูรณ์ส่งคืนให้กรมศุลกากรเพื่อการอนุมัติต่อไป โดยไม่ต้องเข้าพบเจ้าหน้าที่ของศุลกากรหรือหน่วยงานที่ควบคุมการออกใบอนุญาตของสินค้าแต่ละประเภท (Competent Authority)  ส่วนในกรณีที่ระบบส่งข้อความปฏิเสธด้วยรหัส “CA/SC Reject” ผู้ประกอบการจะต้องยื่นคำร้องใหม่ ซึ่งคำร้องที่ส่งใหม่จะถูกพิจารณาโดยใช้หมายเลขอ้างอิงใหม่

การแก้ไขใบอนุญาต (Amendment of Permit)

การแก้ไขใบอนุญาตศุลกากรต้องทำโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ TradeNet® ของศุลกากร โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการแก้ไขใบอนุญาต โดยผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.customs.gov.sg/businesses/exporting-goods/export-procedures/permit-amendments-and-cancellation

การยกเลิกใบอนุญาต (Cancellation of Permit)

การยกเลิกใบอนุญาตของศุลกากร ผู้ประกอบการสามารถยกเลิกใบอนุญาตผ่านระบบเล็กทรอนิกส์ TradeNet®  ของศุลกากร  อย่างไรก็ตามการยกเลิกใบอนุญาตจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

  • ใบอนุญาตได้เคยถูกนำมาใช้ในการเคลียร์สินค้าแล้ว
  • ใบอนุญาตหมดอายุแล้วเกิน 1 วัน
  • ผู้ประกอบการได้ชำระค่าอากรและภาษีใบอนุญาตประเภท In-Payment เรียบร้อยแล้ว
  • ใบอนุญาตได้ส่งกลับไปยังกรมศุลกากรแล้ว
  • ใบอนุญาตประเภท OUT Permit ที่ declare ร่วมกับ Certificate of Origin (CO)