รูปแบบการปกครอง

สิงคโปร์ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด (The Constitution)  โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล

ประธานาธีบดีคนปัจจุบันคือ นาง Halimah Yacob เป็นประธานาธิบดีคนที่ 8 ของสิงคโปร์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 มีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี

นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน คือ นาย Lee Hsien Loong เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 3 ของประเทศ และเป็นลูกชายของนาย Lee Kuan Yew รัฐบุรุษผู้ทรงอิทธิพลในประวัติศาสตร์สิงคโปร์

การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐบาลของสิงคโปร์ แบ่งอำนาจการปกครองออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้

สภาบริหาร (The Executive)  

ประกอบด้วยประธานาธิบดี และคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่บริหารประเทศผ่านกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานในสังกัดราชการอื่นๆ ประธานาธิบดีสิงคโปร์มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน มีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี ส่วนคณะรัฐมนตรีสิงคโปร์มาจากการเลือกตั้งทั่วไปทุก 5 ปี

พรรคการเมืองสำคัญจากการเลือกตั้งล่าสุดในปี 2563 ได้แก่

(1) People’s Action Party (PAP) หัวหน้าพรรคคือ นาย Lee Hsien Loong ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2497 (1954) จัดตั้งรัฐบาลปกครองประเทศด้วยความมั่นคงมาตลอด ข้อมูลเพิ่มเติม www.pap.org.sg

(2) Worker’s Party (WP) หัวหน้าพรรคคือ นาย Pritam Singh ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2500 (1957) ข้อมูลเพิ่มเติม www.wp.sg/

(3) National Solidarity Party (NSP) หัวหน้าพรรคคือ นาย Spencer Ng ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 6 มีนาคม 2530 (1987) ข้อมูลเพิ่มเติม www.nsp.sg

(4) Singapore Democratic Party (SDP) หัวหน้าพรรคคือ นาย Chee Soo Juan ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 8 กันยายน 2523 (1980) ข้อมูลเพิ่มเติม www.yoursdp.org

(5) Reform Party (RP) หัวหน้าพรรคคือ นาย Kenneth Jeyaretnam ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2551 (2008) ข้อมูลเพิ่มเติม www.reform.sg/

(6) Singapore People’ Party (SPP) หัวหน้าพรรคคือ นาย Steve Chia ก่อตั้งเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2537 (1994) ข้อมูลเพิ่มเติม https://singaporepeoplesparty.org/

(7) Singapore Democratic Alliance (SDA) หัวหน้าพรรคคือ นาย Desmond Lim ก่อตั้งเมื่อ 3 กรกฎาคม 2544 (2001) ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/singaporedemocraticalliance

(8) Progress Singapore Party (PSP) หัวหน้าพรรคคือ นาย Francis Yuen ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 28 มีนาคม 2562 (2019) ข้อมูลเพิ่มเติม www.psp.org.sg

(9) Peoples Voice (PV) หัวหน้าพรรคคือ นาย Lim Tean ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2561 (2018) ข้อมูลเพิ่มเติม www. peoplesvoicesg.com

(10) Red Dot United (RDU) หัวหน้าพรรคคือ นาย Ravi Philemon ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 26 พฤษภาคม 2563 (2020) ข้อมูลเพิ่มเติม www.reddotunited.sg

(11) People’s Power Party (PPP) หัวหน้าพรรคคือ นาย Goh Meng Seng ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 16 กรกฎาคม 2558 (2015) ข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/peoplespowerpartysg

สำหรับตำแหน่งสำคัญในคณะรัฐมนตรีปัจจุบัน ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 (ข้อมูลจาก http://www.pmo.gov.sg/the-cabinet) ได้แก่

–  นาย Lee Hsien Loong นายกรัฐมนตรี

–  นาย Heng Swee Keat รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประสานงานด้านนโยบายเศรษฐกิจ

–  นาย Teo Chee Hean รัฐมนตรีอาวุโส และรัฐมนตรีประสานงานรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติ

– นาย Tharman Shanmugaratnam รัฐมนตรีอาวุโส และรัฐมนตรีประสานงานด้านนโยบายสังคม

– ดร. Ng Eng Hen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

– ดร. Vivian Balakrishnan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

– นาย K Shanmugam รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

– นาย Gan Kim Yong รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม

– นาย S Iswaran รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีกำกับดูแลด้านการค้า

– นาง Grace Fu Hai Yien รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม

– นาย Chan Chun Sing รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

– นาย Lawrence Wong รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

– นาย Masagos Zulkifli Bin Masagos Mohamad รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัว รัฐมนตรีคนที่สองกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีกำกับดูแลด้านกิจการมุสลิม

– นาย Ong Ye Kung รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

– นาย Desmond Lee รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ และรัฐมนตรีกำกับดูแลด้านการบูรณาการบริการทางสังคม

– นาง Josephine Teo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ และรัฐมนตรีคนที่สองกระทรวงมหาดไทย

– นาง Indranee Rajah รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีคนที่สองกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีคนที่สองกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ

– ดร. Mohamad Maliki Bin Osman รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีคนที่สองกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีคนที่สองกระทรวงต่างประเทศ

– นาย Edwin Tong Chun Fai รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ชุมชนและเยาวชน และรัฐมนตรีคนที่สองกระทรวงกฎหมาย

– ดร. Tan See Leng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีคนที่สองกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม

รัฐสภา (Parliament)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Members of Parliament : MPs) ประกอบด้วยสมาชิกทั้งจากการเลือกตั้ง นอกการเลือกตั้ง (non-constituency) หรือ การเสนอชื่อให้เป็นสมาชิก (Nominated Members) ส่วนใหญ่ MPs ได้รับการเลือกตั้งเข้าสู่รัฐสภา ประธานรัฐสภาคนปัจจุบัน คือ นาย Tan Chuan-Jin รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 (ที่มา : www.parliament.gov.sg)        

สภาตุลาการ (The Judiciary)

แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ศาลฎีกา (Supreme Court) และศาลชั้นต้น (State Court แต่เดิมเรียกว่า Subordinate Courts) โดยมีหัวหน้าผู้พิพากษา (Chief Justice) เป็นหัวหน้าสภาตุลาการ (Head of the judiciary) ทั้งนี้ สิงคโปร์ได้รับการยกย่องให้เป็นประเทศที่มีระบบตุลาการที่ดีที่สุดของเอเชีย

สมาชิกใน Supreme court ประกอบด้วย Chief Justice, Judges of appeal และ Judges รวมถึง Judicial Commissioners of the High Court ซึ่งสมาชิกได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์

State Court (เดิมเรียกว่า Subordinate Court) ประกอบด้วย District and Magistrate Courts ซึ่ง Judges, Magistrates และ Registrars เป็น Legal service officers ภายใต้ Legal Service Commission ได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีสิงคโปร์ ด้วยคำแนะนำจาก Chief Justice

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่สิงคโปร์ได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2508 (1965) มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวเท่านั้นที่ได้เป็นรัฐบาล คือ พรรคกิจประชาชน (People’s  Action Party) ที่ก่อตั้งโดย นาย Lee Kuan Yew ซึ่งจะเห็นได้ว่า สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและมีเสถียรภาพ  สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างรวดเร็ว จนนับได้ว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศหนึ่งของโลก

แหล่งที่มา

คู่มือโอกาสเเละทิศทางการค้าการลงทุนในสิงคโปร์ หน้า 12 – 13