ลิขสิทธิ์ (Copyright)

ข้อมูลพื้นฐาน

1.  กฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2538

2. ระบบการให้ความคุ้มครอง

ไม่มีระบบจดทะเบียนหรือบันทึกข้อมูลลิขสิทธิ์ การให้ความคุ้มครองเป็นไปโดยอัตโนมัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ซึ่งให้ความคุ้มครองแก่พลเมืองหรือบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ หรือพลเมืองหรือบุคคลที่มีสัญชาติของประเทศในกลุ่ม WTO หรือประเทศสมาชิกอนุสัญญากรุงเบอร์น

3. สิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง/นิยาม

โดยหลักทั่วไปแล้ว ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิที่จะให้กับผู้สร้างสรรค์ในงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทต่างๆ อาทิงานวรรณกรรม งานศิลปกรรม งานดนตรีกรรม งานสิ่งบันทึกเสียง งานภาพยนตร์ และงานแพร่เสียงแพร่ภาพ เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ประโยชน์ในทางการค้าในการทำ หรือทำซ้ำงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งสิทธิดังกล่าวจะแตกต่างกันไปตามประเภทของงานลิขสิทธิ์ และเจ้าของลิขสิทธิ์ จะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำ หรือทำสำเนาโฆษณา เผยแพร่ต่อสาธารณชน แพร่ภาพแพร่เสียง รวมทั้งการให้บริการโปรแกรมเคเบิ้ล ฯลฯ

4. อายุความคุ้มครอง

-งานวรรณกรรม งานนาฎกรรม งานดนตรีกรรม และงานศิลปกรรมที่ไม่ใช่ภาพถ่าย มีอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 70 ปี ภายหลังจากที่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่กรรม หรือภายหลังจากการโฆษณาครั้งแรก แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดภายหลัง

-งานภาพถ่าย (photograph) ที่ถ่ายก่อนวันที่ 10 เมษายน 2530 มีอายุการคุ้มครอง 70 ปี ภายหลังจากสิ้นปีปฏิทินในปีที่ได้ถ่ายภาพ และงานภาพถ่ายที่ถ่ายหลังวันที่ 10 เมษายน 2530 มีอายุการคุ้มครอง 70 ปี ภายหลังจากสิ้นปีปฏิทินในปีที่ได้โฆษณาภาพถ่ายครั้งแรก

กรณีงานวรรณกรรม งานนาฏกรรม งานดนตรีกรรม งานศิลปกรรมและงานภาพถ่ายข้างต้นนั้นเป็นงานที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม และได้มีการประกาศโฆษณาครั้งแรกโดยระบุชื่อนามแฝงของผู้สร้างสรรค์มากกว่า 2 คน หากเวลาใดๆภายใน 70 ปีหลังจากสิ้นปีปฏิทินที่งานนั้นได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก แล้วหลักฐานแสดงตัวบุคคลของผู้สร้างสรรค์ หนึ่งคน หรือมากกว่านั้น (แต่ไม่ทุกคน) นั้นเป็นที่รู้กันโดยทั่วไป หรือสามารถสืบหาได้  ระยะเวลาในการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น จะเริ่มนับจากวันที่ผู้สร้างสรรค์คนที่ทราบชื่อตาย หรือหากทราบชื่อผู้สร้างสรรค์มากกว่าหนึ่งคนให้นับจากวันที่ผู้สร้างสรรค์คนสุดท้ายถึงแก่ความตาย

-งานภาพยนตร์ (cinematograph film) ที่ผู้สร้างมีคุณสมบัติในการสร้างสรรค์งานทั้งหมดหรือบางส่วน หรืองานภาพยนตร์ถ่ายทำขึ้นในประเทศสิงคโปร์ มีอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์  70 ปี ภายหลังจากสิ้นปีปฏิทิน ที่ได้มีการโฆษณาครั้งแรก

-งานสิ่งบันทึกเสียง (sound recording) มีอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 70 ปี ภายหลังจากสิ้นปีปฏิทิน ที่ได้มีการโฆษณาครั้งแรก

-งานแพร่เสียงแพร่ภาพ มีอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 70 ปี ภายหลังจากสิ้นปีปฏิทิน ที่ได้มีการแพร่เสียงแพร่ภาพครั้งแรก

-งาน Derivative Works จะมีอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ขึ้นอยู่กับประเภทของงานแต่ละชนิด

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะมีอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 50 ปี ภายหลังจากผู้สร้างสรรค์ถึงแก่กรรม หรือภายหลังจากการโฆษณาครั้งแรก แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดภายหลัง

สิทธิการแสดง มีอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 50 ปี ภายหลังจากสิ้นปีปฏิทินของการแสดงครั้งแรก

เคเบิ้ลโปรแกรม มีอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 50 ปี ภายหลังจากสิ้นปีปฏิทิน ที่เคเบิ้ลโปรแกรมได้รับการบรรจุในการให้บริการเคเบิ้ลโปรแกรมครั้งแรก

การรวบรวมงานที่โฆษณา มีอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 25 ปี ภายหลังจากสิ้นปีปฏิทิน ของการโฆษณาครั้งแรก

งานที่เจ้าของลิขสิทธิ์ได้ริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้น งานสิ่งบันทึกเสียง หรืองานภาพยนตร์ ที่ประกาศโฆษณาภายใต้การควบคุมขององค์การระหว่างประเทศที่มีกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง มีอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 70 ปี ภายหลังจากสิ้นปีปฏิทินของการโฆษณาครั้งแรก

งานวรรณกรรม นาฏกรรม ดนตรีกรรม หรือศิลปกรรมที่รัฐบาลเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งได้มีการโฆษณางานแล้ว มีอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 70 ปี ภายหลังจากสิ้นปีปฏิทินของการโฆษณาครั้งแรก

หมายเหตุ

1. สำหรับการแจ้งการใช้ลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวกับเพลงและดนตรี สามารถแจ้งได้ที่ Composers and Authors Society of Singapore (COMPASS) www.compass.org.sg

2.  หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายสามารถร้องทุกข์ได้กับตำรวจหรือศาลสูงในกรณีทางอาญา หากทางแพ่งสามารถยื่นคำร้องได้ที่ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศสิงคโปร์ (IPOS) Singapore Police Force หรือศาลชั้นต้น