ค่าธรรมเนียมและคุณสมบัติของผู้จดทะเบียนการค้า

ประเภทธุรกิจค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนชื่อบริษัท (ดอลลาร์สิงคโปร์)ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนจัดตั้งกิจการ (ดอลลาร์สิงคโปร์)
1. กิจการเจ้าของเดียวS$15S$100
2. ห้างหุ้นส่วนS$100
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด (LP)S$100
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ(LLP)S$100
5. บริษัทเอกชนจำกัดโดยหุ้นS$300
6. บริษัทมหาชนจำกัดโดยหุ้นS$300
7. บริษัทมหาชนจำกัดโดยการรับประกันS$600
8. บริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาเปิดสาขาในสิงคโปร์ – Foreign company with share capital – Foreign company without share capitalS$300 S$1,200
9. ค่าธรรมเนียมขออนุญาต (License Fee) เปิดร้านอาหาร(Food shop) ปีละ 195 ดอลลาร์สิงคโปร์

สำหรับบริษัทต่างชาตินั้นค่าลงทะเบียนจะเพิ่มขึ้นตามเงินทุนที่ใช้ในการจดทะเบียนด้วย ซึ่งสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมภายใต้กฎหมาย Companies Act (Chapter 50)                                                 

คุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถจดทะเบียนการค้า มีดังนี้

1) หากเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่น ได้แก่ พลเมืองสิงคโปร์ (Singapore Citizen) ผู้พำนักอาศัยถาวร (Permanent Resident) หรือชาวต่างชาติที่ย้ายถิ่นที่อยู่มาพำนักในสิงคโปร์ด้วย Employment Pass มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (Paid-up capital) ขั้นต่ำอยู่ที่ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์

2) ต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ (เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552)

3) ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องล้มละลาย หรือมิฉะนั้นต้องได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการ หากต้องการจดทะเบียนการค้าในประเทศสิงคโปร์

4) หากเป็นชาวต่างชาติเข้ามาจัดตั้งธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ จำเป็นต้องยื่นขอ EntrePass จากกระทรวงแรงงาน (Ministry of Manpower) มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (Paid-up capital) ขั้นต่ำอยู่ที่ 50,000 ดอลลาร์สิงคโปร์

EntrePass (The Entrepreneur Pass)

เป็นบัตรผ่านสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเริ่มประกอบธุรกิจหรือย้ายธุรกิจมายังสิงคโปร์ โดยยกเว้นธุรกิจเกี่ยวกับร้านกาแฟ ศูนย์อาหาร นวดฝ่าเท้า ร้านนวด สถานบันเทิง คาราโอเกะ การฝังเข็ม การรักษาโรคแผนจีน ธุรกิจการจัดจำหน่ายยาสมุนไพร ตัวแทนการจัดหาแรงงาน และธุรกิจงานทางด้านภูมิศาสตร์

การขอสมัคร Entrepass นี้ สามารถขอก่อนหรือหลังการจัดตั้งธุรกิจก็ได้ หากมีการขอ Entrepass ก่อนการจัดตั้งธุรกิจ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจะต้องจัดตั้งบริษัทภายใน 30 วัน หากมีการขอ Entrepass  หลังการจัดตั้งธุรกิจจะต้องดำเนินการขอภายใน 6 เดือนหลังจากการจัดตั้งธุรกิจ ซึ่งระยะเวลาในการขอ EntrePass อยู่ระหว่าง 4-8 สัปดาห์  ส่วนใหญ่แล้ว EntrePass จะมีอายุ 1-2 ปี  และอนุญาตให้บุคคลนั้นๆนำครอบครัวเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศด้วยได้ โดยจะต้องขอ Dependent Pass ให้กับสมาชิกของครอบครัวในเวลาเดียวกัน เมื่อ EntrePass หมดอายุก็ขอต่ออายุได้ หากธุรกิจยังดำเนินอยู่เหมือนเดิม แต่อย่างไรก็ตาม หากต้องการจัดตั้งบริษัทเร็วขึ้น ก็สามารถจดทะเบียนบริษัทก่อน แล้วค่อยขอ EntrePass หลังจากนั้นก็ได้  ทั้งนี้ EntrePass มีไว้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถมาอยู่ดูแลกิจการในประเทศนี้ได้  แต่หากไม่ต้องการมาพำนักในสิงคโปร์ ก็ไม่จำเป็นต้องมี