การเข้าเมือง

หน่วยงานของสิงคโปร์ที่ควบคุมดูแลการเข้าเมืองคือ Immigration & Checkpoints Authority (ICA : www.ica.gov.sg) ภายใต้ Ministry of Home Affairs มีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยระหว่างเขตแดน ดำเนินงานในการตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงตรวจสอบบุคคลและสินค้าที่ลักลอบนำเข้าสิงคโปร์โดยผิดกฎหมาย ทั้งทางบก ทะเล และอากาศ

นอกจากนี้ ICA ยังมีหน้าที่อื่นๆ อาทิ การออกหนังสือเดินทาง การออกบัตรประชาชน การรับแจ้งการเกิด/การตายให้แก่ประชาชนชาวสิงคโปร์และผู้ที่พำนักถาวรในสิงคโปร์ รวมถึงการออกบัตรเข้าเมืองและใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ และดำเนินการปฏิบัติงานจับผู้กระทำผิดในด้านการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

มาตรการเดินทางเข้าสิงคโปร์ล่าสุด (ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566)

ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในสิงคโปร์ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ (Public Health Requirements) และข้อกำหนดด้านการเข้าเมือง (Entry Requirements) ของ ICA ดังนี้

1.ข้อกำหนดด้านสุขภาพ (Public Health Requirements)

1.1 โรคไข้เหลือง (Yellow Fever)

ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าสิงคโปร์จะต้องแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโรคไข้เหลือง หากได้เดินทางไปประเทศในทวีปแอฟริกาหรือลาตินอเมริกาที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่ามีความเสี่ยงของโรค 6 วันก่อนเดินทางมาสิงคโปร์

หากไม่สามารถแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนดังกล่าวข้างต้น ผู้เดินทางจะต้องกักตัว 6 วันเมื่อมาถึงสิงคโปร์ ซึ่งรวมถึงเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีด้วย

1.2 โรคโควิด-19 (COVID-19)

สิงคโปร์ยกเลิกข้อกำหนดและมาตรการต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในการเดินทางเข้าสิงคโปร์แล้ว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

ผู้เดินทางสามารถเข้าสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ไม่ต้องกักตัว ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนการเดินทาง และไม่ต้องซื้อประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการรักษาโควิด-19 ไม่ว่าผู้เดินทางจะมีประวัติการฉีดวัคซีนหรือไม่มีก็ตาม

2. ข้อกำหนดด้านการเข้าเมือง (Entry Requirements)

  • หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ
  • วีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์ (ถ้าต้องมี) ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางเข้าและพำนักอยู่ในสิงคโปร์ได้ 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า
  • กรอกและส่งข้อมูลบัตรเข้าประเทศสิงคโปร์ SG Arrival Card (SGAC) แบบออนไลน์ที่ https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/ หรือผ่านแอปพลิเคชัน MyICA ที่สามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Google Play สำหรับ Android ล่วงหน้าภายในระยะเวลา 3 วัน ก่อนวันที่เดินทางมาถึงสิงคโปร์ ทั้งนี้ การส่งข้อมูลออนไลน์สามารถกระทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และควรดาวน์โหลดข้อมูลที่กรอกครบถ้วนแล้วในรูปแบบไฟล์ pdf เพื่อเก็บไว้อ้างอิง เมื่อดำเนินการสำเร็จ ระบบจะส่งเอกสารตอบรับ (SG Arrival Card acknowledgement) มาที่อีเมลตามข้อมูลที่กรอกไว้เพื่อไว้ใช้อ้างอิงที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้นำสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของต้องห้ามเข้ามาในสิงคโปร์
  • ทำความเข้าใจขั้นตอนการเข้าเมืองและพิธีการศุลกากร รวมถึงศึกษาการใช้ระบบการตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (automated clearance)
  • ผู้เดินทางระยะสั้น (short-term travellers/ visit pass) จะต้องมีเงินสดเพียงพอกับค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์ และต้องมีบัตรโดยสารขากลับที่ระบุวันที่แน่นอน เพื่อยืนยันว่าจะไม่อยู่พำนักในสิงคโปร์มากกว่าวันที่ได้รับอนุญาต หากมีการเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น ต้องมีหลักฐานประกอบต่างๆ เช่น วีซ่าอนุญาตจากประเทศปลายทาง เป็นต้น
  • ผู้เดินทางที่ต้องการอยู่ในสิงคโปร์นานกว่าวันที่ได้รับอนุญาต สามารถยื่นแบบฟอร์มขออนุญาตต่อระยะเวลาได้ทาง e-Service ของ ICA https://eservices.ica.gov.sg/esvclandingpage/extend (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ ICA)
  • ห้ามไม่ให้ผู้เดินทางระยะสั้น (short-term visit pass) เข้าสิงคโปร์เพื่อทำงานหรือประกอบธุรกิจกิจการในระหว่างพำนักอาศัย

สามารถติดตามมาตรการเข้าเมืองล่าสุดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ica.gov.sg/enter-transit-depart/entering-singapore