การเข้าเมือง

หน่วยงานของสิงคโปร์ที่ควบคุมดูแลการเข้าเมืองคือ Immigration & Checkpoints Authority (ICA : www.ica.gov.sg) ภายใต้ Ministry of Home Affairs มีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยระหว่างเขตแดน ดำเนินงานในการตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงตรวจสอบบุคคลและสินค้าที่ลักลอบนำเข้าสิงคโปร์โดยผิดกฎหมาย ทั้งทางบก ทะเล และอากาศ

นอกจากนี้ ICA ยังมีหน้าที่อื่นๆ อาทิ การออกหนังสือเดินทาง การออกบัตรประชาชน การรับแจ้งการเกิด/การตายให้แก่ประชาชนชาวสิงคโปร์และผู้ที่พำนักถาวรในสิงคโปร์ รวมถึงการออกบัตรเข้าเมืองและใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ และดำเนินการปฏิบัติงานจับผู้กระทำผิดในด้านการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

มาตรการเดินทางเข้าสิงคโปร์ล่าสุด (มกราคม 2566)

ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในสิงคโปร์ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ (Public Health Requirements) และข้อกำหนดด้านการเข้าเมือง (Entry Requirements) ของ ICA ดังนี้

1.ข้อกำหนดด้านสุขภาพ (Public Health Requirements)

1.1 โรคไข้เหลือง (Yellow Fever)

ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าสิงคโปร์จะต้องแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโรคไข้เหลือง หากได้เดินทางไปประเทศในทวีปแอฟริกาหรือลาตินอเมริกาที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่ามีความเสี่ยงของโรค 6 วันก่อนเดินทางมาสิงคโปร์

หากไม่สามารถแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนดังกล่าวข้างต้น ผู้เดินทางจะต้องกักตัว 6 วันเมื่อมาถึงสิงคโปร์ ซึ่งรวมถึงเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีด้วย

1.2 โรคโควิด-19 (COVID-19)

ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 12 ปี (หรือผู้ที่เกิดวันที่ 1 มกราคม 2554 หรือก่อนหน้า) สามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้โดยได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดโรคโควิด-19 ของสิงคโปร์

ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป สามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องกักตัวหรือตรวจหาเชื้อโควิด-19 หากได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบตามข้อกำหนดของสิงคโปร์ (ตามตารางที่ 1.2.1 ด้านล่าง) อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันเดินทางเข้าสิงคโปร์ โดยต้องแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนที่เป็นภาษาอังกฤษหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยต้องระบุชื่อวัคซีนที่ได้รับ วันที่ได้รับการฉีดวัคซีน และข้อมูลส่วนบุคคลที่ตรงกับหนังสือเดินทางที่ใช้เข้าสิงคโปร์ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง

ทั้งนี้ คนไทยสามารถดาวน์โหลดเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (International COVID-19 Vaccination Certificate) และ EU Digital Covid Certificate (EU DCC) ได้จากแอปพลิเคชันหมอพร้อม

รายชื่อวัคซีน/ข้อกำหนดจำนวนเข็มระยะห่างขั้นต่ำระหว่างเข็ม
1CanSinoBIO/Convidecia1
2Janssen/J&J1
3AstraZeneca224 วัน
4Covaxin224 วัน
5Moderna/Spikevax224 วัน
6Covishield224 วัน
7Novavax/Covovax/Nuvaxovid217 วัน
8Pfizer/BioNTech/COMIRNATY217 วัน
9Sinopharm217 วัน
10Sinovac213 วัน
11รับวัคซีนสูตรผสมระหว่าง 1-10217 วัน
12รับวัคซีนตามข้อ 1-11 และต่อมาได้รับเชื้อและหายจากการป่วยด้วยโควิด-19
13กรณีหายจากการป่วยด้วยโควิด-19 และไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนการติดเชื้อ ผู้เดินทางจะต้องเข้ารับวัคซีนในข้อ 1-10 อย่างน้อย 1 เข็ม ในระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 28 วัน หลังจากการตรวจพบเชื้อครั้งแรก
ตาราง 1.2.1 รายชื่อวัคซีนตามข้อกำหนดการเข้าเมืองของสิงคโปร์

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซึนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบ จะต้อง (1) ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR (Polymerase Chain Reaction Test) หรือ วิธี ART (Antigen Rapid Test) จากหน่วยงานที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเข้าสิงคโปร์ และ (2) ซื้อประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการรักษาโควิด-19 ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 30,000 ดอลลาร์สิงคโปร์

รายงานผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จะต้องเป็นลบ และจะต้องระบุ (1) ชื่อ-นามสกุล (2) วันที่ตรวจหาเชื้อ และ (3) เลขที่หนังสือเดินทาง หรือ วันเดือนปีเกิด ที่ตรงตามหนังสือเดินทาง เป็นภาษาอังกฤษหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองการแปล  

ทั้งนี้ ผู้เดินทางจะได้รับการยกเว้นการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนการเดินทาง หากสามารถแสดงเอกสารที่รับรองการติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงระหว่าง 14 – 90 วัน ก่อนการเดินทางมาสิงคโปร์

2. ข้อกำหนดด้านการเข้าเมือง (Entry Requirements)

  • หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ
  • วีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์ (ถ้าต้องมี) ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางเข้าและพำนักอยู่ในสิงคโปร์ได้ 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า
  • กรอกและส่งข้อมูลบัตรเข้าประเทศสิงคโปร์ SG Arrival Card (SGAC) แบบออนไลน์ที่ https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/ หรือผ่านแอปพลิเคชัน MyICA ที่สามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Google Play สำหรับ Android ล่วงหน้าภายในระยะเวลา 3 วัน ก่อนวันที่เดินทางมาถึงสิงคโปร์ ทั้งนี้ การส่งข้อมูลออนไลน์สามารถกระทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และควรดาวน์โหลดข้อมูลที่กรอกครบถ้วนแล้วในรูปแบบไฟล์ pdf เพื่อเก็บไว้อ้างอิง เมื่อดำเนินการสำเร็จ ระบบจะส่งเอกสารตอบรับ (SG Arrival Card acknowledgement) มาที่อีเมลตามข้อมูลที่กรอกไว้เพื่อไว้ใช้อ้างอิงที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้นำสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของต้องห้ามเข้ามาในสิงคโปร์
  • ทำความเข้าใจขั้นตอนการเข้าเมืองและพิธีการศุลกากร รวมถึงศึกษาการใช้ระบบการตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (automated clearance)
  • ผู้เดินทางระยะสั้น (short-term travellers/ visit pass) จะต้องมีเงินสดเพียงพอกับค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์ และต้องมีบัตรโดยสารขากลับที่ระบุวันที่แน่นอน เพื่อยืนยันว่าจะไม่อยู่พำนักในสิงคโปร์มากกว่าวันที่ได้รับอนุญาต หากมีการเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น ต้องมีหลักฐานประกอบต่างๆ เช่น วีซ่าอนุญาตจากประเทศปลายทาง เป็นต้น
  • ผู้เดินทางที่ต้องการอยู่ในสิงคโปร์นานกว่าวันที่ได้รับอนุญาต สามารถยื่นแบบฟอร์มขออนุญาตต่อระยะเวลาได้ทาง e-Service ของ ICA https://eservices.ica.gov.sg/esvclandingpage/extend (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ ICA)
  • ห้ามไม่ให้ผู้เดินทางระยะสั้น (short-term visit pass) เข้าสิงคโปร์เพื่อทำงานหรือประกอบธุรกิจกิจการในระหว่างพำนักอาศัย

สามารถติดตามมาตรการเข้าเมืองล่าสุดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ica.gov.sg/enter-transit-depart/entering-singapore