การเข้าเมือง

มาตรการเดินทางเข้าสิงคโปร์ล่าสุด การผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ของสิงคโปร์ และการเปิดประเทศแบบเกือบเทียบเท่าช่วงก่อนโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 โปรดอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความ: https://thaibizsingapore.com/news/%e0%b8%82/policies/travel-measure-26-april-2022/

หน่วยงานที่ควบคุมดูแลคือ Immigration & Checkpoints Authority (ICA : www.ica.gov.sg) ภายใต้ Ministry of Home Affairs มีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยระหว่างเขตแดน ดำเนินงานในการตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงตรวจสอบบุคคลและสินค้าที่ลักลอบนำเข้าสิงคโปร์โดยผิดกฎหมาย ทั้งทางบก ทะเล และอากาศ

นอกจากนี้ ICA ยังมีหน้าที่อื่นๆ อาทิ การออกหนังสือเดินทาง การออกบัตรประชาชน การรับแจ้งการเกิด/การตายให้แก่ประชาชนชาวสิงคโปร์และผู้ที่พำนักถาวรในสิงคโปร์ รวมถึงการออกบัตรเข้าเมืองและใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ และดำเนินการปฏิบัติงานจับผู้กระทำผิดในด้านการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

ในการเดินทางเข้าสิงคโปร์  ผู้เดินทางชาวต่างชาติควรทราบข้อกำหนด โดยสรุปสาระ ดังนี้

ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในสิงคโปร์นั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน Immigration & Checkpoint Authority (ICA) ณ จุดที่เดินทางเข้ามา โดยมีข้อกำหนดเบื้องต้นที่ควรทราบก่อนจะเดินทางเข้ามาดังนี้

  • หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ
  • วีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์ (ถ้าต้องมี) ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทยสามารถเดินทางเข้าและพำนักอยู่ในสิงคโปร์ได้ 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า
  • เงินที่ต้องใช้จ่ายตลอดระยะที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์
  • มีบัตรโดยสารที่ระบุวันที่แน่นอนทั้งขาไปและกลับ และหากมีการเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น ต้องมีหลักฐานประกอบต่างๆ เช่น วีซ่าอนุญาตจากประเทศปลายทาง เป็นต้น
  • กรอกรายละเอียดการเข้า-ออกสิงคโปร์ให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียดที่พักอาศัยขณะที่อยู่ในสิงคโปร์
  • ใบรับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลือง (ถ้ามาจากประเทศที่กำหนดให้ต้องตรวจสอบ)

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารและขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ ดังนี้

  • ส่งข้อมูลบัตรเข้าประเทศสิงคโปร์ (SG Arrival Card) พร้อมกับประกาศสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Health Declaration) แบบออนไลน์ที่ https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/ หรือผ่านแอปพลิเคชัน SG Arrival Card ที่สามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store สำหรับระบบ ปฏิบัติการ iOS หรือ Google Play สำหรับ Android โดยผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในสิงคโปร์จะต้องส่งทำการส่งข้อมูลบัตรเข้าประเทศล่วงหน้าภายในระยะเวลา 3 วัน ก่อนวันที่เดินทางมาถึงสิงคโปร์ ทั้งนี้ การส่งข้อมูลออนไลน์สามารถกระทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและเมื่อดำเนินการสำเร็จ ระบบจะส่งเอกสารตอบรับ (SG Arrival Card acknowledgement) โดยผู้ประสงค์เดินทางจะต้องยื่นข้อมูลดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ตัวอย่างเอกสารตอบรับ (SG Arrival Card acknowledgement)
แหล่งที่มา : http://www.ica.gov.sg

สามารถติดตามมาตรการเข้าเมืองล่าสุดเพิ่มเติมได้ที่ https://safetravel.ica.gov.sg/