การทำธุรกรรมกับกรมศุลกากร

ในการนำเข้าและส่งออกสินค้า ผู้ประกอบการจำเป็นต้องลงทะเบียนไว้กับกรมศุลกากรสิงคโปร์ โดยบริษัทนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะนำเข้า/ส่งออกสินค้าหรือทำการขนถ่ายสินค้าในเขตควบคุม จะต้องยื่นขอใบอนุญาตในการนำเข้า/ส่งออกและการขนถ่ายสินค้าโดยการขอใบรับรองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ TradeNet®  ซึ่งผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามหัวข้อสำคัญ ดังต่อไปนี้

การเปิดบัญชีไว้กับกรมศุลกากร

การทำธุรกรรมกับกรมศุลกากรสิงคโปร์นั้น ผู้ประกอบการจะต้องจดทะเบียนธุรกิจไว้กับหน่วยงาน Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) และเมื่อได้รับ Unique Entity Number  (UEN)  ซึ่งเป็นหมายเลขประจำตัวของกิจการเพื่อใช้ทำธุรกรรมต่างๆในสิงคโปร์ ทั้งนี้หมายเลข UEN ที่ออกโดย ACRA นั้น จะออกให้แก่บริษัทนิติบุคคล โดยเป็นหมายเลขที่บริษัทสมัครจดทะเบียนต่อ ACRA ส่วนในกรณีที่ไม่ใช่บริษัทนิติบุคคล หมายเลข UEN จะเป็นหมายเลขที่ออกให้โดย UEN Issuance Agency

เมื่อผู้ประกอบการมีหมายเลข UEN แล้ว จึงสามารถเปิดบัญชีไว้กับกรมศุลกากร เพื่อใช้ในการตัดเงินค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการตัดเงินผ่านระบบ GIRO (Inter-Bank GIRO Account : IBG) ผู้ประกอบการจะต้องสมัครและเปิดบัญชีไว้ก่อน สำหรับระยะเวลาในการอนุมัติประมาณ 3-4 สัปดาห์  ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์ www.customs.gov.sg

การขอรับใบอนุญาตศุลกากร

ก่อนที่ผู้ประกอบการจะส่งคำร้องขอใบอนุญาตได้นั้น ผู้ประกอบการต้องทำการลงทะเบียนกับ Declaring Agent เพื่อขอรับรหัสใช้งาน TradeNet® ซึ่งหลังจากที่ผู้ประกอบการได้ทำการเปิดบัญชีกับทางศุลกากรและสมัคร Declaring Agent Account เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการต่อไป ดังนี้

  • ทำการซื้อและติดตั้งซอฟต์แวร์จากผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต
  • ส่งคำร้องเพื่อขอใบอนุญาตในระบบของ TradeNet®
  • ส่งใบอนุญาตศุลกากรไปยังเว็บไซต์ที่ Singapore Customs (SC) | TradeNet Portal

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการอาจแต่งตั้งตัวแทนเป็นผู้ลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสใช้งาน TradeNet® เพื่อการดำเนินการยื่นคำร้องแทนในนามของผู้ประกอบการได้

การแต่งตั้งตัวแทนยื่นขอใบอนุญาต

หากผู้ประกอบการประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนในการสมัครขอรับรหัสและขอรับใบอนุญาตในนามของผู้ประกอบการ จะต้องยื่น efile ภายใต้หัวข้อ Authorisation of Declaring Agent ซึ่งผู้ประกอบการสามารถแต่งตั้งได้สูงสุด 20 ราย เพื่อดำเนินการแทนผู้ประกอบการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ดังนี้

  • การหักภาษีอากรและภาษีสินค้าและบริการ (GST) โดยตรงจากบัญชี IBG สำหรับการนำเข้าสินค้า
  • การใช้ใบรับประกันจากธนาคาร (Banker’s Guarantee : BG) หรือ Insurance Bond (IB) สำหรับการนำเข้าสินค้า

ทั้งนี้ ข้อมูลที่กรมศุลกากรต้องการเมื่อผู้ประกอบการยื่นคำขอ คือ
1. หมายเลข UEN ของบริษัท
2. หมายเลขบัญชีธนาคารของบริษัท สำหรับการหักเงินระบบ GIRO และ/หรือ หมายเลข Banker’s Guarantee
3. หมายเลข UEN ของบริษัทตัวแทน

ทั้งนี้ การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานต่างๆในสิงคโปร์ นั้น ผู้ประกอบการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นชาวสิงคโปร์ (Citizen) หรือ ผู้ถือบัตรพำนักถาวร (Permanent Resident)
2. เป็นผู้ถือใบอนุญาตทำงาน อาทิ Employment Pass, EntrePass, S-Pass, Dependent Pass, Long Term Visit Pass Plus
3. เป็นผู้ที่สามารถยื่นขอ Singpass ได้ (โปรดดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ Singpass login)

ทั้งนี้ ในอนาคต สิงคโปร์จะเปิดตัว The National Trade Platform (NTP) เป็นแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านการค้า และโลจิสติกส์ ชุมชน และแพลตฟอร์มของรัฐบาล โดยจะทำการทดแทน TradeNet ด้วยแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการค้า และ TradeXchange ด้วยการเชื่อมต่อชุมชนทางการค้าและโลจิสติกส์ ซึ่ง NTP มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น:

  • ระบบการจัดการข้อมูลการค้าแบบครบวงจรที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
  • แพลตฟอร์มยุคใหม่ที่นำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องกับการค้า
  • แพลตฟอร์มนวัตกรรมแบบเปิดที่ช่วยให้สามารถพัฒนาข้อมูลเชิงลึกและบริการใหม่ๆ ด้วยข้อมูลข้ามอุตสาหกรรม
  • ศูนย์กลางเอกสารข้อมูลดิจิทัล