เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสิงคโปร์

เกี่ยวกับเรา

ไทยและสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม แม้ทั่วโลกจะเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส-2019 แต่มูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับสิงคโปร์ยังคงขยายตัวในปี 2563 โดยสิงคโปร์เป็นคู่ค้าที่มีมูลค่าการค้ารวมสูงสุดเป็นอันดับที่ 5 ของไทย และไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 10 ของสิงคโปร์ นอกจากนี้ รัฐบาลของทั้งสองฝ่ายมีนโยบายส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันโดยเฉพาะในระดับ SMEs และ Startups ในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพและได้ประโยชน์ร่วมกัน ผู้ประกอบการไทยจึงมีโอกาสในการขยายตลาดและการลงทุนกับสิงคโปร์

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาพัฒนาการทางเศรษฐกิจและธุรกิจที่สำคัญในสิงคโปร์ ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในสิงคโปร์ จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสิงคโปร์” ขึ้นเมื่อปี 2564 ตามนโยบายการทูตเศรษฐกิจของกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้งเป้าหมายว่า การจัดทำเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในสิงคโปร์ จะเป็น “คลังความรู้ทางธุรกิจ” (Business Knowledge Hub) ให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs และ Startups รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปได้ทราบพัฒนาการทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ แรงงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนสิทธิประโยชน์และกฎระเบียบที่ควรรู้ในการประกอบธุรกิจและการลงทุนในสิงคโปร์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในสิงคโปร์ ให้มีข้อมูลเชิงลึกที่ “กระชับ รอบด้าน และทันการณ์” โดยเน้นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในตลาดและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของสิงคโปร์ รวมถึงนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญของสิงคโปร์
  2. เพื่อแนะนำช่องทางแก่ผู้ประกอบการไทยในการทำธุรกิจในสิงคโปร์ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย อาทิ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ สิงคโปร์ เพื่อให้คำปรึกษาแก่นักธุรกิจไทยในเชิงลึกต่อไป
  3. เพื่อประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมที่น่าสนใจของสิงคโปร์ รวมถึงผลการประชุม/สัมมนาด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสแก่ภาคเอกชนไทย และสร้างภาคีเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างภาคเอกชนไทยกับสิงคโปร์
  4. เพื่อสร้างโอกาสในการนำภาคเอกชนเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และงานสัมมนาส่งเสริมการค้าการลงทุนและการจับคู่ธุรกิจแบบออนไลน์ ซึ่งสถานอกอัครราชทูตฯ จัดขึ้นร่วมกับทีมประเทศไทยและพันธมิตร เช่น สหพันธ์ธุรกิจสิงคโปร์ (SBF) และสภาอุตสาหกรรมสิงคโปร์ (SMF) เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับภาคเอกชนสิงคโปร์โดยตรง แม้ในภาวะที่ยังมีข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศ
  5. เพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การค้า การลงทุน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญของสิงคโปร์แก่ผู้สนใจทั่วไปในวงกว้าง