แบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout-design of an integrated circuit)

ข้อมูลพื้นฐาน

1. กฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง

พระราชบัญญัติแบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout-design of an integrated circuit) พ.ศ. 2543

2. ระบบการให้ความคุ้มครอง

เจ้าของแบบผังภูมิวงจรรวมไม่จำเป็นต้องขอจดทะเบียนเพื่อรับการคุ้มครองกับ IPOS การให้ความคุ้มครองเป็นไปโดยอัตโนมัติ ถ้าแบบผังภูมิของวงจรรวมที่มีคุณสมบัติในการให้ความคุ้มครองอยู่ภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ ซึ่งให้ความคุ้มครองแก่พลเมืองหรือบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ หรือพลเมืองหรือบุคคลที่มีสัญชาติของประเทศในกลุ่ม WTO

3. สิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง/นิยาม

สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ ได้แก่ แบบผังภูมิ (Layout-Design) ซึ่งจะมอบให้กับเจ้าของที่คุณลักษณตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้

แบบผังภูมิหมายถึง แบบสามมิติซึ่งแสดงให้เห็นถึงการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยชิ้นส่วนที่สามารถกระตุ้นให้เกิดปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยหนึ่งชิ้นรวมอยู่ด้วยและส่วนเชื่อมต่อของวงจรรวมจำนวน หรือหมายถึงแบบสามมิติของวงจรรวมที่จะใช้ทำการผลิต

เจ้าของแบบผังภูมิที่ได้รับความคุ้มครองมีสิทธิป้องกันการลอกเลียนแบบ และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของแบบผังภูมิต้นฉบับ

4. อายุการคุ้มครอง

อายุความคุ้มครองคือ 10 ปีนับแต่วันที่นำออกหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ครั้งแรก หากการนำออกหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ครั้งแรกเกิดขึ้นภายใน 5 ปีที่แบบผังภูมิถูกสร้างขึ้น หรือกรณีอื่นๆ 15 ปีปฏิทินหลังจากปีที่ทำการสร้างแบบผังภูมิ