การธนาคารและการเงิน

รัฐบาลสิงคโปร์ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการผลักดันให้สิงคโปร์เป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาค (Financial hub) ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการเงินประเภทต่าง ๆ จากทั่วโลก อาทิ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน สำนักงานผู้แทน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกัน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น ทั้งนี้สถาบันการเงินในสิงคโปร์ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ The Monetary Authority of Singapore (MAS : http://www.mas.gov.sg) ซึ่งเป็นธนาคารกลางของสิงคโปร์มีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายการเงิน รักษาเสถียรภาพทางการเงิน ส่งเสริมให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทางการเงิน/การออกธนบัตร รวมทั้งระบบทุนสำรองแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

แหล่งที่มา: Coconuts Media

ข้อมูลด้านระบบโครงสร้างการเงิน การธนาคาร และสถาบันการเงินในสิงคโปร์
(จากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย)