การรายงานงบการเงิน

การรายงานงบการเงินในสิงคโปร์ ซึ่งควบคุมโดยหน่วยงาน The Accounting Standard Council (ASC : http://www.asc.gov.sg) และ Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA : https://www.isca.org.sg/) ควบคุมดูแลมาตรฐานงบการเงินของบริษัท สมาคมการกุศล Co-operatives Societies และ Societies โดยมี Guideline ภายใต้หัวข้อดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานงบเงินดูแลโดย
Financial Reporting Standards (FRSs)ASC
Interpretations of Financial Reporting Standards (INTFRSs)ASC
Charities Accounting StandardASC
SFRS for Small EntitiesASC
Recommended Accounting Practices (RAPs)ISCA
Summaries of FRS, INTFRS and RAPsISCA

ทั้งนี้ ระบบ Singapore Financial Reporting Standards : SFRS (https://www.asc.gov.sg/pronouncements/singapore-financial-reporting-standards-international/2021-volume) เป็นมาตรฐานทางการบัญชีของสิงคโปร์ซึ่งมีพื้นฐานมาจากมาตรฐานทางการบัญชีสากล International Financial Reporting Standards : IFRSs (www.iasplus.com/en/jurisdictions/asia/singapore)

การยื่นงบดุลการเงินของบริษัท

บริษัทที่จะทำการยื่นงบดุลจะต้องมีการเตรียมรายงานงบการเงิน (Financial Statement) ตามการบัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง ( Accrual basis of accounting) ให้เรียบร้อยก่อน และสิงคโปร์มีระบบการบัญชีที่เป็นการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีการยื่นแบบรายงานงบการเงินใน XBRL (eXtensible Business Reporting Language) ซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการนำเสนองบการเงินและมีการบันทึกเก็บไว้ผ่านทางระบบออนไลน์ มีการใช้ระบบการติดแท๊กเพื่อทำให้เอกสารนั้นเป็นเอกสารที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้และนำไปใช้ประโยชน์ในการประมวลผลต่อไป สามารถกู้คืนและจัดส่งเอกสารบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและงบการเงิน รวมถึงมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพื่อการประกอบการของภาคธุรกิจ

ขั้นตอนการยื่นงบการเงิน

  1. การดำเนินธุรกรรมใดๆ ที่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องขอรับ CorpPass ที่เว็ปไซด์ http://www.corppass.gov.sg และใช้ CorpPass นั้นในการดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
  2. การยื่นงบการเงินในรูปแบบ Full XBRL นั้น จะต้องยึดถือตาม The revised XBRL ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป และสำหรับบริษัทที่ได้รับการยกเว้นการยื่นงบการเงินแบบเต็มในรูปแบบของ XBRL นั้นจะสามารถยื่นงบการเงินแบบ Highlights ใน XBRL โดยใช้รูปแบบ PDF แทน โดยประเภทของบริษัทกับรูปแบบในการยื่นงบการเงิน สามารถดูได้ที่ แผนภูมิท้ายบท
  3. การดำเนินการในการยื่นงบการเงินนั้นสามารถกระทำได้ 2 วิธี คือ ดำเนินการผ่านทางเว็ปไซด์ BizFinx ที่ www.Bizfinx.gov.sg หรือเข้าเว็ปไซด์ของ ACRA แล้วเลือก BizFinx และอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้บริการจากบริษัทการเงิน อย่างเช่น AccountServe เป็นต้น
  4. ระยะเวลาที่ต้องส่งงบการเงิน (Annual Return : AR) ซึ่งโดยแต่ละบริษัทจะมีการกำหนดวันสิ้นปี งบประมาณเอง  ทุกบริษัทจะต้องส่ง AR ให้ ACRA ภายใน 1 เดือนหลังจากประชุมสามัญประจำปี (Annual General Meeting : AGM) หากบริษัทส่งงบการเงินไม่ทันกำหนดเวลา ต้องแจ้งขอผ่อนผันกับ ACRA เป็นรายกรณีไป https://www.acra.gov.sg/how-to-guides/filing-annual-returns-ars
  5. หากบริษัทรายงานงบการเงินช้ากว่าเวลาที่กำหนด จะต้องจ่ายค่าปรับ ซึ่ง ACRA กำหนดไว้เป็นระดับช่วงระยะเวลาตั้งแต่เกิน 30 – 1,096 วัน ค่าปรับตั้งแต่ 50 – 350 ดอลลาร์สิงคโปร์
  6. นอกจากนี้ ACRA ยังให้บริการด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งธุรกิจและข้อมูลบริษัทต่างๆ ทั้งข้อมูลชั้นต้นและข้อมูลการเงิน รวมถึงการให้ข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านธุรกิจการค้า โดยสามารถซื้อข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็ปไซด์ของ ACRA (ishop@ACRA) ซึ่งผู้ซื้อต้องจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต (https://www.acra.gov.sg/announcements/ishop@acra-delivery-service-to-go-fully-digital-from-1-june-2018)
  7. สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) นั้น สามาถใช้รูปแบบการยื่นงบการเงินแบบ XBRL for Small Entities ได้

อนึ่ง ข้อมูลรายละเอียดทั้งหมด สามารถดูที่เว็ปไซด์ของ ACRA : www.acra.gov.sg

แผนภูมิแสดงประเภทของบริษัทที่ต้องยื่นงบการเงิน