สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนและการค้า

สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน

หน่วยงานสิงคโปร์ให้การสนับสนุนการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจขยายตัว ทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่มีสาขาหรือเครือข่ายพันธมิตร นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ที่ตั้งของสิงคโปร์พร้อมในการรองรับชาวต่างชาติให้เข้ามาจัดตั้งสำนักงานใหญ่ในภูมิภาค โดยภาครัฐให้การสนับสนุนเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ที่ดีต่อการลงทุน   จึงทำให้สิงคโปร์เป็นที่น่าสนใจในการจัดตั้งธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง โดยผู้ประกอบต่างชาติที่เข้ามาลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเงินช่วยเหลือในการลงทุนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. Schemes & Grants

1.1  Research Incentive Scheme for Companies (RISC)

สำหรับธุรกิจที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ที่มีการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ (Research and Development : R&D) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยหน่วยงานนั้นจะได้รับเงินทุนช่วยเหลือสูงถึงร้อยละ 50 จากต้นทุนด้านแรงงาน และร้อยละ 30 จากการลงทุนในเครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยหน่วยงานที่ต้องการได้รับสิทธิสามารถขอคำปรึกษาได้จากสมาคมผู้ผลิตสิงคโปร์ (Singapore Manufacturing Federation)

1.2 Training Grant for Company (TGC)

สนับสนุนโครงการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท เพื่อส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ทักษะทางอุตสาหกรรม และความรู้ความชำนาญ  โดยได้รับทุนอุดหนุนจาก TGC ไม่เกิน 30% ของค่าใช้จ่ายที่มีคุณสมบัติ เช่นค่าฝึกงาน และการฝึกงานจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามบางโครงการอาจได้รับอัตราการสนับสนุนที่สูงขึ้น เนื่องจากได้รับการประเมินว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญ ทั้งนี้ระยะเวลาการจูงใจมีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีสำหรับโครงการฝึกอบรมที่ผ่านการรับรอง และไม่เกิน 24 เดือนสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละราย

1.3 Productivity Grant (PG)

สนับสนุนโครงการระดับบริษัท จากการนำเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงการทำงานของบริษัท โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงาน น้ำ ที่ดิน หรือประสิทธิภาพแรงงาน

บริษัทที่ผ่านเงื่อนไขจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนไม่เกิน 20% ของค่าใช้จ่ายในโครงการที่มีการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนเงินทุนถึง 30% ของค่าใช้จ่ายโครงการหากทำให้สิงคโปร์เป็นผู้นำด้านการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือระดับโลก  ค่าใช้จ่ายที่ช่วยเหลือได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน การฝึกอบรม ค่าบริการที่คำปรึกษา ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ และวัสดุต่างๆในโครงการ ทั้งนี้ มีระยะเวลาการจูงใจ 3 ปีสำหรับโครงการ PG ที่ได้รับการอนุมัติ

2. สิทธิประโยชน์ทางภาษี / Tax Incentives

2.1 Pioneer Certificate Incentive (PC)

เป็นการลดภาษีนิติบุคคลให้กับบริษัทที่มีการใช้ทักษะ เทคโนโลยีใหม่ หรือความรู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการผลิตหรือการให้บริการ เช่น การจัดอบรมพนักงานเพื่อให้ความรู้ในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทที่จะขอรับสิทธินี้ ต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ของหน่วยส่งเสริมการลงทุนในสิงคโปร์ (Economic Development Board : EDB) ถึงหลักเกณฑ์ในการยื่นคำร้องขอรับสิทธิและอัตราภาษีที่ได้รับการลดหย่อนเป็นกรณีไป

2.2 Development and Expansion Incentive (DEI)

เป็นการลดภาษีนิติบุคคลแก่บริษัทที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ ในกรณีที่บริษัทได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือขยายฐานการผลิตโดยจัดตั้งโรงงานเพิ่มเติม และบริษัทที่ได้รับสิทธิ์ DEI นี้จะเสียภาษีนินิบุคคลในอัตราลดหย่อยจากร้อยละ 17 เหลือเพียงร้อยละ 10 ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ไม่เกิน 20 ปี

2.3  Finance & Treasury Centre (FTC) Incentive

เป็นสิทธิประโยชน์ที่สนับสนุนให้บริษัทขนาดใหญ่ใช้สิงคโปร์เป็นฐานของศูนย์บริหารเงิน (Finance and Treasury Centre) ในภูมิภาค โดยบริษัทจะต้องมีการใช้จ่ายรวม (Total business spending) ไม่ต่ำกว่า 750,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ มีเจ้าหน้าที่ระดับชำนาญการปฏิบัติงานในศูนย์บริหารเงินของบริษัทที่ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์อย่างน้อย  3  คน  มีกิจกรรมทางการเงิน  เช่น บริการให้คำแนะนำทางการเงิน เตรียมตราสารบัตรเครดิต (Letter of Credit) ระหว่างบริษัทเครือข่ายอย่างน้อย 3 บริษัท โดยบริษัทที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขจะเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราลดหย่อนร้อยละ 10 จากรายได้ที่ได้รับจากบริษัทลูก (Subsidiary) หรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน และดอกเบี้ยที่ได้จากการลงทุนทางการเงินอื่นๆ โดยบริษัทที่ต้องการได้รับสิทธิ ต้องยื่นคำร้องต่อหน่วยส่งเสริมการลงทุนในสิงคโปร์ (Economic Development Board : EDB)

 2.4  Land Intensification Allowance (LIA)

เพื่อส่งเสริมการใช้ที่ดินอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพและมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น สนับสนุนให้อุตสาหกรรมที่มีการใช้พื้นที่มากแต่มีสัดส่วนรายได้ต่ำ (Low Gross Plot Ratios : GPR) ก่อสร้างอาคารหรือปรับปรุงโครงสร้างของอาคารที่ใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อสร้างกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยอุตสาหกรรมจะได้รับเงินทุนช่วยเหลือเบื้องต้น (Initial Allowance) ร้อยละ 25 และเงินทุนช่วยเหลือรายปีร้อยละ 5 จากต้นทุนค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการสร้างอาคารหรือปรับปรุงโครงสร้างอาคาร

2.5 Aircraft Leasing Scheme (ALS)

โครงการให้เช่าเครื่องบิน มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้ บริษัทต่างๆพัฒนาขีดความสามารถในการเช่าเครื่องบินและขยายธุรกิจเช่าซื้อเครื่องบินในสิงคโปร์ (Aircraft Leasing Company) ซึ่งมีรายได้หลักจากการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่าเครื่องบิน เช่น การบริหารจัดการเช่าเครื่องบิน การให้คำปรึกษาเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อเครื่องบิน การจำหน่ายเครื่องบิน เป็นต้น โดยบริษัทจะเสียภาษีในอัตราลดหย่อนร้อยละ 5 หรือร้อยละ 10 ภายในระยะเวลา 5 ปี และในบางกรณี บริษัทอาจจะขอยกเว้นจากการเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding tax) ที่เรียกเก็บจากดอกเบี้ยในเงินกู้เพื่อการซื้อเครื่องบินหรือเครื่องยนต์ของเครื่องบิน นอกจากนี้ยังมีเงินทุนช่วยเหลือจาก Investment Allowance (IA) and Investment Allowance for Aircraft Rotables ให้แก่บริษัทในการซ่อม บำรุงรักษา และปรับอะไหล่ของเครื่องบิน (Aerospace Maintenance, Repair and Overhaul Company : MRO) โดยบริษัทจะได้รับเงินทุนช่วยเหลือสูงสุดถึงร้อยละ 50 ของรายจ่ายคงที่ (Fixed Capital Expenditure) ของอะไหล่เครื่องบิน (Aircraft rotables)

ที่มา : https://www.edb.gov.sg/en/how-we-help/incentives-and-schemes.html

สาขาธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

หน่วยงาน Economic Development Board ให้ความช่วยเหลือธุรกิจที่ลงทุนในประเทศในอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้                                             


หน่วยงาน Enterprise Singapore ให้ความช่วยเหลือธุรกิจที่ขยายการลงทุนในต่างประเทศในอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้                                             

 • Air Transport
 • Chemicals
 • Education
 • Electronics
 • Food Manufacturing
 • Food Services
 • Healthcare and Biomedical
 • ICT & Media
 • International Trade
 • Land Transport
 • Logistics
 • Marine & Offshore
 • Precision Engineering
 • Retail
 • Sea Transport


สิทธิพิเศษทางการค้า

สิทธิพิเศษที่สิงคโปร์ให้กับประเทศคู่ค้า ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบอาเซียนและ  FTA โดยเป็นสินค้าและการบริการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และส่งผลให้สิงคโปร์มีบทบาทในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ปรากฎอย่างชัดเจน ได้แก่ ความสัมพันธ์กับตะวันออกกลาง  ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลดีในด้านมูลค่าทางการค้าเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้าใจทางการเมืองและศาสนาระหว่างกัน ซึ่งสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชากรรวมหลายชาติ/ศาสนา รวมทั้งประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามด้วย