งานสัมมนาด้านโลจิสติกส์และหว่างโซ่อุปทานในเอเชีย-แปซิฟิก
(LogiSYM Asia Pacific)

แหล่งที่มา: https://logisym.org/asiapacific2022/

สมาคมการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสิงคโปร์ (Logistics and Supply Chain Management Society) จะจัดงาน LogiSym Asia Pacific ค.ศ. 2022 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 ณ National University of Singapore Society (NUSS) Kent Ridge Guild House โดยมีผู้ร่วมจัดแสดงสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ประมาณ 50 ราย ผู้เข้าร่วมประมาณ 3,000 คน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ภายในงานยังมีการสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ภาพรวมเศรษฐกิจโลก เทคโนโลยีและนวัตกรรมโลจิสติกส์แห่งอนาคต ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเย็น (Cold Chain) ธุรกิจอีคอมเมิร์ซกับการขนส่ง การจัดการคลังสินค้าด้วยระบบหุ่นยนต์ ระบบนิเวศด้านโลจิสติกส์ ความยั่งยืนและการลดคาร์บอน และห่วงโซ่อุปทานดิจิทัลทางการเงิน (Digital Supply Chain Finance) รวมถึงการมอบรางวัล LogiSYM Awards 2022 

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ https://logisym.org/asiapacific2022/


ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย (BIC)
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์