หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้า

หน่วยงานสำคัญในสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องในการลงทุนสิงคโปร์ ได้แก่

Ministry of Trade and Industry (MTI)

รับผิดชอบเกี่ยวกับการเจรจาการค้า การลงทุนภายใต้หุ้นส่วนเศรษฐกิจและเปิดเสรีภายใต้เขตการค้าเสรี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน ได้แก่

1. Enterprise Singapore เป็นหน่วยงานที่มีนโยบายในการช่วยเหลือและสนับสนุนบริษัทสิงคโปร์ให้มีความสามารถขยายตัวไปสู่ตลาดโลกได้ โดยให้บริการและอำนวยความสะดวกในการด้านต่างๆ เช่น การจัดหาข้อมูลการตลาด ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการค้า และการนัดหมาย/จัดหาคู่ค้าในต่างประเทศ รวมทั้งมีนโยบายส่งเสริมสิงคโปร์ให้เป็นศูนย์กลางของ SME ในภูมิภาค โดยมีมาตรการจูงใจให้ประเทศต่างๆมาเปิดบริษัท/สาขาในสิงคโปร์และร่วมกับบริษัทสิงคโปร์ในการขยายธุรกิจสู่ตลาดในภูมิภาคต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ Website: www.enterprisesg.gov.sg

2. Economics Development Board (EDB) ส่งเสริมให้นักธุรกิจต่างชาติเข้ามาลงทุนใน ทั้งด้านการผลิตและการบริการระดับนานาชาติ ซึ่งมีมาตรการจูงใจให้ประเทศต่างๆมาเปิดบริษัท/สาขาในสิงคโปร์และร่วมกับบริษัทสิงคโปร์ในการขยายธุรกิจในสิงคโปร์ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ Website: www.edb.gov.sg