ลู่ทางการค้าและการลงทุนของไทยในสิงคโปร์

1) เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความชัดเจนในนโยบายการลงทุนจากต่างประเทศ และมีความง่ายในการทำธุรกิจ ขณะเดียวกันยังมีความเสถียรภาพด้านการเมือง มีความต่อเนื่องของนโยบายด้านต่างประเทศและเป็นประเทศเปิดรับการค้าและการลงทุนจากทั่วโลก จึงมีศักยภาพในการเป็นฐานกระจายสินค้าไทยไปตลาดโลก

2) สิงคโปร์มีจุดแข็งด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่างๆ เช่น พลังงานสีเขียว สิ่งแวดล้อม สุขภาพ โลจิสติกส์ บริการด้านการเงิน และโครงสร้างพื้นฐาน จึงเป็นโอกาสที่ภาคเอกชนไทยจะร่วมลงทุนและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งดังกล่าว

3) สิงคโปร์มีเครือข่ายเขตการค้าเสรีกับประเทศคู่เจรจาในภูมิภาคต่างๆ สามารถเป็นประตูสู่โอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนในประเทศคู่เจรจาดังกล่าว ทั้งยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลาง และเป็นผู้ค้าน้ำมันในตลาดโลก จึงมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาค

4) เนื่องจากในปัจจุบันสิงคโปร์ประสบปัญหาภาวะสังคมผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงมีความต้องการแรงงานในธุรกิจบริการด้านการรักษาสุขภาพเพิ่มขึ้น นับเป็นโอกาสให้แรงงานไทยในธุรกิจดังกล่าวสามารถเข้าสู่ตลาดสิงคโปร์ได้เพิ่มขึ้น