การคุ้มครองผู้บริโภค

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองปกป้องสิทธิของผู้บริโภค (The Consumer Protection (Fair Trading) Act : CPFTA) เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อซื้อสินค้าไปแล้วเกิดความเสียหาย และให้ผู้ค้ามีการค้าขายเป็นไปอย่างยุติธรรม มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2547  โดยการสนับสนุนจาก The Consumers Association of Singapore : CASE (www.case.org.sg) ซึ่งส่วนใหญ่มุ่งเน้นเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ค้าที่ไม่มีจรรยาบรรณในการขายสินค้า นอกจากนี้ ยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการบังคับเสนอขายสินค้าแบบ Door-to-Door

ในปี 2552 CPFTA ได้แก้ไขเพิ่มเติมในกฎหมายฯ โดยให้การคุ้มครองคลอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริการด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายขอบเขตความคุ้มครองให้ครบวงจรทั้งตัวสินค้าและการบริการ ซึงเป็นการช่วยเหลือผู้บริโภค อีกทั้งสร้างความสะดวกทางการค้าแก่ผู้ขายด้วย

ต่อมาได้ออกกฎหมาย Lemon Law มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 เป็นกฎหมายเพิ่มเติมเข้าไปใน CPFTA โดยให้การคุ้มครองผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องสินค้าที่มีข้อบกพร่อง/ตำหนิของตัวสินค้า ณ เวลาส่งมอบ หรือเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการผลิตแม้โดยบังเอิญหรือเจตนาของผู้ขายก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสินค้าต้องเข้ารับการซ่อมหลายครั้งแล้วยังไม่ได้ตามมาตรฐานที่ผู้ขายระบุไว้ก่อนหน้า ตามกฎหมาย Lemon Law ผู้ขายต้องรับผิดชอบสินค้าบกพร่องนั้นๆในเรื่องการซ่อมแซม เปลี่ยนใหม่  หรือคืนเงินตามมูลค่าของสินค้าให้แก่ผู้บริโภคซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ https://www.case.org.sg/consumer_guides_cpfta.aspx