สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสิงคโปร์ (ศูนย์ BIC) ในอัตราค่าจ้าง 2,400 – 2,950 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือน โดยผู้สนใจจะต้องเขียนเรียงความในหัวข้อที่กำหนด และเข้าสอบสัมภาษณและสอบข้อเขียนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตามกำหนดการ ดังนี้
บัดนี้ – 16 พฤษภาคม 2565                             – รับสมัคร

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565                                – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565                                – สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

วันที่ 24 พฤษภาาคม 2565                              – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 1 มิถุนายน 2565                              – เริ่มปฏิบัติงาน

ผู้ส่งเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนตามประกาศจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อรับการคัดเลือก

ประกาศ

ใบสมัคร