สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสิงคโปร์ คือ นางสาวชมพูรัตน์ สุคันธมาลย์ ซึ่งเป็นผู้สอบได้คะแนนสูงสุด ในการนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อไป ดังรายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้